تعداد بازدید: 4581

توصیه به دیگران 160

سه شنبه 29 شهريور 1390-13:20

خوش آن امير كه همواره يادخلايق بود

نگارنده كه ازمنتقدان رسانه اي عملكرد دوران نمايندگي آقاي ادياني هستم،معتقدم به دلايل عديده ،فقدان اصالت سخن آقاي ادياني با تاسف به سرعت در برابر ديوار سخت وتلخ واقعيت،رنگ باخته است!(يادداشتي در نقد اظهارات علي ادياني راد-نماينده مردم قائم شهر،سوادکوه و جويبار در مجلس؛ از سياوش اسلامي سوادكوهي،فرهنگي و خبرنگار-ساري)


خوش آن امير كه همواره يادخلايق بود /خوش آن وزيركه خدمتگزارصادق بود

در راستاي سوال هوشمندانه ي خبرنگارمحترمه ي سايت موفق مازندنومه ازآقاي ادياني نماينده ي محترم قائم شهر و سوادكوه ،جويبار و كياكلا مبني براينكه سوادكوهي ها ازعملكردتان راضي نيستند!(نگاه کنيد به http://www.mazandnume.com/?PNID=V12635) آقاي ادياني درپاسخ فرمودند:چون خودم سوادكوهي هستم اين ادبيات را ادبيات سوادكوهي ها نمي دانم.و درادامه گفتند:كه اصحاب رسانه مي دانند كه من اهل"نقد" و"نظر"هستم و از اين مسائل استقبال مي كنم.

اينكه اين گزاره درست است يا نه را به مخاطبان ارجاع مي دهم،اما نگارنده كه ازمنتقدان رسانه اي عملكرد دوران نمايندگي آقاي ادياني هستم،معتقدم به دلايل عديده ،فقدان اصالت سخن آقاي ادياني با تاسف به سرعت در برابر ديوار سخت وتلخ واقعيت،رنگ باخته است و مخاطبان با چهره ي بدون روتوش جناب ايشان مواجهند.

 جناب ادياني،صورت مسئله به وضوح روشن است و مطمئنا اگر اسير تمنيات خودبرتربيني و خودبزرگ بيني نشويد،به خوبي مي توانيد بدون قلب واقعيت ،خواست و مطالبه ي مردم را يكبارديگر مرور كنيد.

نگارنده به عنوان منتقدشما اگربتوانيد چكيده اي ازخواست مردم منطقه را كه بدون ترديد از قواعدپيش رو خارج نيستند، پاسخگو باشيد در واقع مي توانيد ادعاكنيد كه دردوره ي نمايندگي موفق بوده ايد:

 الف)حوزه ي سياسي:به علت مواضع دوپهلو و متضاد دراين حوزه ،همواره باعث سرشكستگي مردم سوادكوه بوده ايد-مطالبات مردم دراين حوزه كه درقانون اساسي آمده است- آقاي ادياني دركدام فصول توانسته ايد انتظارات مردم را نسبت به اصول معطل و تعطيل شده قانون اساسي پيگير باشيد تابتوان به شما نمره قبولي داد؟به عبارتي آقاي ادياني چه تلاشي دراحياي حقوق سياسي مردم وجوانان شان انجام داده كه آن رابه توفيقاتش حساب آوريم؟

 ب)درحوزه اقتصادي:توانمندي ادعايي آقاي ادياني دربرآوردن انتظارات مردم منطقه تا چه اندازه قرين به توفيق بوده است؟به باورما دراين حوزه دست تان آنچنان از وعده هاي انتخاباتي به مردم خالي است كه مفري براي آنها پيدا نمي شود!

همه منتظرند تا شما دربزنگاهي آنها رافرابخوانيد؛آن وقت ازشما خواهندخواست كه نشانه ها وآدرس هاي مستقيم و قابل رويت تلاش تان براي همگان در كجا مي باشد؟

مردم مي گويندبه جاي اينكه قراربودآهن درسوادكوه ذوب شود،جوانان شان دارند ذوب مي شوند وكسي هم پاسخگونيست!جناب ايشان چه توصيه اي با ادبيات "خاص شان" دارند؟

 ج)درحوزه فرهنگي:زياد توضيح نمي دهم كه وضعيت فرهنگي و اجتماعي منطقه چرا و چگونه مامني براي جولان بي خردان و رواج اعتياد و بطالت هاي پريشان احوالي مي شود وكسي خود را پاسخگوي آنها نمي داند؟! ادعا الي ماشالله! بقيه ي مسائل فعلا بماند!

 د)درحوزه فرهنگيان: باچالشي عميق گرفتارشده ايد!رفتن شما به كمسيون انرژي با توجه به آنكه حاميان اصلي ستاد انتخاباتي تان عموما"فرهنگيان بوده اند؟!آن ها عملا" کدورتي ازشما به دل دارند كه هرگز نمي توانيد مرهمي براي آن پيدا كنيد.

آقاي ادياني! درتعريف قدرت گفته اندكه توانائي تاثيرگذاري برديگران راقدرت مي نامند،امروز اگر بار ديگر بخواهيد درعرصه ي انتخابات با مردم وارد چانه زني اعتمادي شويد با كدام ادبيات وارد مي شويد تا مردم به شما اعتمادكنند!؟

قطعا"راهش را نبايد با جاخالي دادن به مردم و همراهان تان انتخاب كنيد! مردم وهمراهان همه ي تلاش شان را انجام دادند و شما را قدرتمندكردند و شماكاري كرديد كه همه ي آرزوها و فرصت هاي تاريخي شان بر باد برود.

 بپذيريد و منطقا" نمي توانيد نپذيريد و به اين نكته ي صادقانه اعتراف كنيدكه جميع شيدائيان جنابعالي ، نه به قد رعناگونه تان و نه به عضلات ورزيده تان،بلكه به خاطر اين که فريادگر وعده ها و بغض هاي خفته درگلوي مردمان براي برآوردن مطالبات شان بوديد،اعتمادكردند.

مردم آقاي ادياني را نه به اعتبار دكترشدنش دريكي ازدانشگاه هاي هندوستان كه امرور فخرش رابه مردم ديارش مي فروشد و نه او را مستظهر به چنان اشتهار به فضيلت ها و اقتدار مي دانستند تا او رابه شهرت و اقبال نمايندگي بنشانند؛بلكه تلقي ازخود بودن و با خود بودن سوادكوهي هابود كه مورد اعتماد واقع شد.

قرارنبود امروز بانعل وارونه زدن ،راه فرار به چلو را انتخاب كنيد! اينكه آقاي ادباني اين ادبيات رابپسندديا نه دراصل موضوع تاثيري ندارد.

 آقاي ادياني!حق داريد در غيبت نظارت هاي سياسي و اجتماعي وبه بي تفاوتي كشانده شدن مردم دربي اثري نقد و انتقاد شيوه ي كارتان باتاسف برخلاف توصيه ي اخلاقي تان،ثابت كرديد زماني كه در جايگاه قدرت ومسئوليت قرارداريد،ديگران رابه مثابه نگاه عاقل اندرسفيه مي دانيد!

 اين جانب بعنوان يك نويسنده و خبرنگاردانش آموخته ي سياسي با قاطعيت از ادبيات سوادكوهي خودم در راه احقاق حقوق مردم محروم سوادکوه  دفاع مي کنم.

درمواضع ام به اندازه ي كافي صراحت وبي پروائي وجود داردكه شما را به رغم ادعاهاي رنگارنگ تان به توضيح کرده هاي تان وادار کنم.اگرصداقت را در روش و منش سياسي تان گره مي زديد، مطمئنا"مطالبات مردم سوادكوه وحوزه ي انتخابيه را منطقي تر و واقع بينانه ترمي يافتيد.


 • رزمنده اسلامپاسخ به این دیدگاه 0 0
  دوشنبه 10 بهمن 1390-0:0

  هرچندهيچ كسي ازانتقادخوشش نميادولي اجتناب ناپذير است. آقاي ادياني و اكبري در چهارسال گذشته جزء درمواقع مجلس ترحيم كجا دربين مردم محروم سوادكوه حاضرشدند ودرددل اين مردم را گوش كردن وبه مسئولين رساندند. چه اقدام مهمي درحوزه انتخابيه شان داشتند، مگر نه اين است درجلسه اي با پرخشگري كتاب برسر وصورت هم ميزدند. اين فرهنگ نمايندگان ماست؟ حال كه وقت رأي گيري نزديك شده به تب وتاب افتادند شدند مردمي، مخلص، نوكر وچاكر شما را بخدا اينقدر از احساسات پاك مردم سوء استفاده نكنيد. دردفترتان ماه ها به روي مردم بستيد،شبها درساري بيتوته كرديدتا كسي شما را نبيند. حالا شديد مخلص مردم؟ كسي كه رشته اش معلمي است دركميسيون غير حرفه اي چه گلي مي كاشته؟ كسي كه رئيس كميسيون صنايع شده بود چه گلي براي صنعت واشتغال منطقه كاشته؟ هردوره چندتا آهن پاره را نشان مردم مي دهند ما داريم ....

  • سرخکلاییپاسخ به این دیدگاه 0 0
   دوشنبه 3 بهمن 1390-0:0

   اقای ادیانی دیگر زمان فامیل فامیل گفتن های شما به مردم سوادکو ه به سر آمد ....لطفا در این دوره با لفظی جدید وارد عرصه شوید....خواهشمند است برای جذب آرا از محبتی که مردم سوادکوه به اهل بیت (ع) دارند سو ء استفاده نکرده و استفاده ابزاری از شجره نامه تان نکنید .....

   • مازندنومهپاسخ به این دیدگاه 0 0
    يکشنبه 17 مهر 1390-0:0

    درود؛با توجه به اين که موافقان و مخالفان مطلب بالا در تاييد و رد ديدگاه هاي يکديگر به قدر کفايت کامنت گذاشته اند و کامنت هاي چند روز اخير نيز تکرار نوشته هاي گذشته است،از پخش نظرات مخاطبان معذوريم و تقاضا داريم از نوشتن نظر در زير اين يادداشت خودداري و موضوع را خاتمه يافته تلقي کنيد.با سپاس

    • حسين اسكندري پاسخ به این دیدگاه 0 0
     جمعه 15 مهر 1390-0:0

     قابل توجه جناب آقاي ""دكتر""ادياني ،شعري از اسماعيل اميني تقديم بشما.
     خاک ایران یکسر از دکتر پر است
     هرکه دکتر نیست نانش آجر است
     ملک ایران سرزمین دکتران
     این ‌قدر دکتر نباشد در جهان
     شهر دکتر، کوچه دکتر، باغ دکتر
     کبک دکتر، فنچ دکتر، زاغ دکتر
     عابران هر خیابان دکترند
     دانه‌های برف و باران دکترند
     هم وزیران هم مدیران دکترند
     بیشتر از نصف ایران دکترند
     هرکه پستی دارد اینجا دکتر است
     دیپلم ردی‌ست، اما دکتر است
     هرکه شد محبوب از ما بهتران
     هرکه شد منصوب بالا دکتر است
     هرکه رد شد از در دانشکده
     یا گرفته دکتری، یا دکتر است
     شعر نو مدیون دکترها بوَد
     تو ندانستی که نیما دکتر است؟
     شاعر تیتراژهامان دکتر است
     مجری اخبار سیما دکتر است
     آن ‌که مثل آفتاب نیمه ‌شب
     سر زد از صندوق آرا دکتر است
     شاد باش ای دکتر آرای ما
     دکترای جمله دانش‌های ما
     ای تو افلاطون و جالینوس ما
     دکترایت نخوت و ناموس ما
     در جهانی که پر است از نابغه
     دکتری چندان ندارد سابقه
     بی ‌سبب افسرده‌ای، غم می‌خوری
     سرزمین ماست مهد دکتری
     خط‌مان وقتی شبیه میخ بود
     ای‌بسا دکتر در آن تاریخ بود
     این‌همه آدم که در عالم نبود
     آدمی کم بود و دکتر کم نبود
     من نگویم، شاعران فرموده‌اند
     رخش و رستم هردو دکتر بوده‌اند
     گرچه باشد قصه‌ها پشت سرش
     دکتری دارند ملا و خرش
     شاعران از رودکی تا عنصری
     بی‌گمان دارند هریک دکتری
     شعله‌های عشق چون گر می‌گرفت
     آتشی در خیل دکتر می‌گرفت
     عشق با دکتر نظامی قصه ‌گو
     عشق با دکتر سنایی رازجو
     عارف شوریده دکتر مولوی
     نام پایان‌نامه او مثنوی
     حافظ و سعدی و خواجو دکترند
     سروقدان لب جو دکترند
     وحشی و اهلی و صائب دکترند
     تاجر و دهقان و کاسب دکترند
     عالمان را خود حدیثی دیگر است
     حجت‌الاسلام دکتر بهتر است
     بحث‌های جعل مدرک نان‌بری‌ست
     بهترین سرگرمی ما دکتری‌ست
     عده‌ای مشغول دکتر سازی‌اند
     عده‌ای سرگرم دکتر‌ بازی‌اند

     • همان سوادكوهي مقيم قائم شهرپاسخ به این دیدگاه 0 0
      جمعه 15 مهر 1390-0:0

      به نام خدا
      حضرت علي (ع) مي فرمايند به گفته بنگر نه به گوينده.1-يعني اگر يك ساروي،يا فردي در هر حوزه انتخابيه ديگر نظر دهد،اشكال دارد؟ اينجا سايت مازند نومه است، ادياني نماينده استان است،رييس مجمع نمايندگان هرسه استان شمالي بوده است.2-مي گوييد طرفداران ادياني توهين مي كنند و تهمت مي زنند و مظلوم نمايي مي كنيد، ليست توهين ها و تهمت هاي آقاي اسلامي و طرفداران به ادياني و كسانيكه از او حمايت كردند،درهمين 10-20 نظر اخير:پوست كلفت،احمق،ترسو،لگام گسيخته،زبان دراز،حقه باز،حريص،بي ظرفيت،خبيث،كينه اي،حسود،تهمت نداشتن دكترا ودرس خواندن در نهضت! فكرمي كنم كمي زياذه روي كرده ايد،اينطور نيست؟3-هم بنده و هم آقاي خليلي چالي بند به بند تا جايي كه اطلاع داشتيم انتقادات را پاسخ داديم(بنده سي دي آقاي ادياني را نديده ام،اگر مي ديدم بهتر قضاوت مي كردم) ولي كسي به استدلال هاي ما پاسخ نداد و فقط توهين ها شديد شد، آيا پاسخي نداريد؟4-بحث گاز را كرديم آنهم در پاسخ به يك بند،آنهم بيشتر براي زيرساخت صنعت،بدون زير ساخت وراهسازي،هيچ كارخانه اي ساخته نمي شود،آن هم در عرض 2 سال5-دوستان خواهشا بين كل نمايندگان استان، شهرستان وحتي كشور مقايسه كنند،بعد قضاوت كنند ونظر بدهند.6-انتقاد حتما سازنده است،حتي اگر دشمن تخريب كند،باز هم سازنده است،چون متوجه نقطه ضعف خودت ميشوي،انشاا... كه نيت آقايان هم ساختن باشد نه ويراني.

      • زارع سوادکوهپاسخ به این دیدگاه 0 0
       پنجشنبه 14 مهر 1390-0:0

       کاش یه خورده از ادب و متانت سرتون میشد آقای خالقی پل سفید.... ما هستیم محکم و استوار، محکم پشت رای و نماینده خودمان هستیم تا شما از سوز این پشتیبانی بد حال شوید. من نه دنبال معجزه هستم و نه تهمت می زنم ، با اعتقاد کامل رای دادم وخوشحالم که با رای من و سوادکوهی های عزیز هم اکنون نماینده ای توانمند در مجلس داریم که رقبا با این روش های غیر اخلاقی و غیر حرفه ای به خیال خود در حال تخریب ادیانی هستند زهی خیال باطل.....

       • خالقي پل سفيدپاسخ به این دیدگاه 0 0
        پنجشنبه 14 مهر 1390-0:0

        ف ؟ از؟؟من ازاستدلال ف؟ به فا.....رفتم!حالم بدشد،آخه اين ساروييهاچه معجزه اي از برادر؟ديدندكه اين همه عاشقش شدند؟آقاتوراخداباماهم قسمت كنيد! ياروكارش مثل اينكه خيلي مي لنگه كه لشكركشي راه انداخت!!!! بنظرشما اگريك نفرازآقاي ادياني انتقادكرد حتماسرش تواسرائيل ياامريكا يا كار صهيونستهاست !! يا؟؟؟سوز اين مقاله نشان ازشكستن كمر موافقين ادياني است! اسلامي جان نگرا نباش!!بخاطرمردم سوادكوه ،آنهايي كه هيچكس راندارندوصدايشان بجايي نمي رسدتحمل كن!!!! تصوركن !روستايي ازلفورتا لاجيم تاگدوك وامافت ونزديكترين روستاها بچه ها ناخواسته ازقلمت خير مي بينند وشايدخبرنداشته باشند،آنهايي كه خبردارندعشق مي ورزند!!همين راعشق است!توبرنده اي.تمام.سوزش مال سارويها!!!!!!!!!!!!!!

        • ف از ساریپاسخ به این دیدگاه 0 0
         چهارشنبه 13 مهر 1390-0:0

         من یک باردیگرمطالب راخواندم:نویسنده بیشتربفکر عرض اندام خود ونشان دادن فن نگارش خود قلم زد چراکه : بسیاری از این مطالب حتی از عهده یک دولت طی 4سال خارج است چه رسد به یک نماینده که اصلا وظیفه اش قانونگذاری ونظارت است نه اجرا.اشتغال وبیکاری الان توی دنیای متمدن اروپا وآمریکا هم یک معظل وغول قلمداد میشود چه رسد به ایران جهان سومی. دیگرآنکه اگرمدرک تحصیلی وکجایی بودن نماینده شرف و بزرگی میآورد اولا نگارنده تصویرمدرک خود را درسایت بگذارد تا معل ومحل تحصیلش معلوم شود. ثانیا درپیشرفته ترین کشور دنیا که شاید همه بفکر یکباررفتن بدانجا هستند رئیس جمهورش کجائیه؟تازه سیاه پوست هم هست اونوقت شما همشهری خودتوتن را بیگانه میخوانید؟زنده کشی ومرده پرستی تاکی؟من تاحالا درمورد غیرت سوادکوهی ها خیلی شنیده بودم ولی الآن دارم شک میکنم چراکه همه جانبه بجان هم افتادند. برخی مشکلات اجتماعی درکل کشوربیداد میکند.مثلا تشریف بیاورید سواحل را تی تابستان ببینید فساد بیدادمیکنداین چه ارتباطی به نماینده دارد؟متولی رفع اعتیاد و بی فرهنگی وبدرفتاری ها وناهنجاریهای اجتماعی کیست نماینده یا...... .نگارنده درپایان مطلب خلیی خودشوتحویل گرفته درحالی که متنش بوی تفرقه ونفاق ومتهم کردن ومحکوم نمودن طرف مقابل میدهد. کدام عقل سلیم قبول میکند که نفر ادعا کند یک تنه مشکلات سیاسی فرهنگی اجتماعی اشتغال و.... را حل نماید؟ تحصیل کرده سیاسی بایدخوب بداند که همه انتظارات مطرح شده درحوزه مجریه است پس نگرانی ایشان از جای دیگری است. یا بنفع دیگری قلم میزند یا سرخورده و سورخورده سیاسی است ویا باشخص خاصی مشکل دارد یا .............

         • چهارشنبه 13 مهر 1390-0:0

          غروب ادياني وافول سياسي اكبري درجامعه سياسي سوادكوه توسط غيورمردان سوادكوهي ميمون ومبارك باشد!درسي ماندني براي همه كسانيكه بخواهندبا وعده هاي دروغين سوادكوهي هارانشانه بروند،بدانندبچه هاي سوادكوه بيدارند،ادياني باشد اكبري فرق نمي كندمهم اينه كه هيچكدام واسه سوادكوه كاري نكردند واينگونه خراب اندر خراب شدندرفتند.

          • صادقی بایع کلاییپاسخ به این دیدگاه 0 0
           چهارشنبه 13 مهر 1390-0:0

           اقای کارمند استانداری بر حسب اتفاق اسمتون اسلامی به ظاهر سوادکوهی نیست . بابا تابلو کردی .اگه راست میگی ادرس دقیق بده من پیگیری میکنم اگه حق با شما بود تو همین سایت ازت عذر خواهی میکنم . خوبه . این کارها دیگه نخ نما شده عزیز .اون سالها دیگه گذشته که با تایید فلان ایت الله یه ادم بی سواد می رفت مجلس مردم روشن شدن بنده خدا . من منتظرم ....

           • سه شنبه 12 مهر 1390-0:0

            مازند نومه متن من رو بذار لطفا، موافقم با قلیان شما نردبان کسی نشوید. مواظب باش که گرگها در لباس میش ظاهر میشوند. راستی اسلامی تو هم خوب قصه میگی ای ول !!!!!!! ولی ما دیگه بزرگ شدیم!!!! راست و دروغ می فهمیم، خوب و از بد تشخیص میدیم ، کاش قصه هات رنگ واقعیت داشت .

            • فتاحی از ساریپاسخ به این دیدگاه 0 0
             سه شنبه 12 مهر 1390-0:0

             من اهل ساری هستم ایکاش ما نماینده ای مثل ادیانی داشتیم. یک بار با ایشان برخورد داشتم بسیار توانا ومتواضع هستند.در انجام کارهای زیربنایی برای استان بسیارزحمت کشیدندنظیر تغییراقلیم برق وگاز.نرخ گذاری برنج ومیوه.

             • همان ولایتمدارپاسخ به این دیدگاه 0 0
              سه شنبه 12 مهر 1390-0:0

              از سایت محترم مازندنومه خواهش میکنم این پیام را به نظر خوانندگان برساند....و پیام آخر.آقای اسلامی مقاله ای را در تنها عرصه و میدان به جا مانده برای فعالیت سیاسی خود در انتقاد از عملکرد آقای ادیانی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی ارائه نمود که در پی آن خود و تیم سه الی چهار نفره از یارانش به ارائه نظرات در تایید مقاله مذکور (با اسامی مختلف)پرداختند و پس از آنکه با ارسال نظرات مخالفان مقاله مواجه شد مجبور به پاسخگویی آن هم با لحن عصبانی گردید و این خود بیانگر این مطلب است که آقای اسلامی حتی ظرفیت پذیرش انتقادها بر علیه خود را ندارد.دادن سه متن با نام اسلامی سوادکوهی در جواب مخالفان مقاله در نوع خود بسیار جالب است وجالبتر از آن داستانسرایی های ایشان (اسلامی) و دوستانشان است.(متن کارمند استانداری). تقاضای من از طرفداران مردم فهیم وانقلابی حوزه انتخابیه اماین است که دیگر وقت خود را برای پاسخ دادن به این مقاله هدر ندهند تا نویسنده مقاله موفق شود به مخالفتهای یک طرفه خود ادامه دهد.

              • قليان كياكلاپاسخ به این دیدگاه 0 0
               سه شنبه 12 مهر 1390-0:0

               مازندنومه!توكه قصدنداري تومرداب سياه نفت ،كه ادياني بدان پيوسته غرق شوي؟كارشناسي بلدي؟اين مرداب آدمهاي پول نديده راطالب است!! زوذجذبش مي كند،مردمي كه جذب پولهاي سرسفره نفت شدند! نه پول رادرسرسفره ديدندنه نفت را؟...تورانخورد؟ حيف ميشي؟اينها ديگه من وتو وخيلي ها راارزان ميخورند!مواظب باش!

               • يك كارمنداستانداريپاسخ به این دیدگاه 0 0
                دوشنبه 11 مهر 1390-0:0

                مديريت مازندنومه خواهشمندم اين پيام راكه ازاهميت برخورداراست به نظرمخاطبان برسانيد،امروزدوشنبه درطبقه دوم استانداري درگيري لفظي بين سه نفركه بعدامشخص شديك نفرازدفترنماينده قائمشهر كه دونفرهم همراهش بودندبايكي ازپرسنل خدوم استانداري بگو مگوشديدي پيش آمد وآنهم به احتمال زياد براي انتصاب بخشدار مركزي قائمشهربوده كه(كه آخرين خبر آقاي مولايي قراخيلي كارش درشرف انجام است) واقعا حيرت انگيزبود!!!!خصوصا آنجايي كه يكي ازطرفين نزاع به آن يك شخصي كه دردفترنماينده كارمي كرددرميان نسبتهاي زياد كه يكي ازآن نسبتها ازاهميت بيشتري برخورداربود!!!اينكه با صداي بلندبه او ميگفت،اگر به تمام سايتها وخبرنگاران نگفتم كه سه چهارنفر شما(ازطرف دفترنماينده ) نسبت به پيام گذاري درسايت مازند نومه عليه منتقدان نماينده چي مي نوشتيد!!!!بعدخودم به سايت مذكورمراجعه كردم وصحت وسقم اين موضوع راجويا شدم!!!! الله اكبر! آدم نميره چه چيزها ميشنود!!!!درواقع آن دوست سابق طرف دعوا كه مدعي بود،مي گفت كه چندنفرازطرف فلان نماينده ماموريت دارند كه درسايت مذكورنسبت به منتقدان جوابيه هاي متعدد بانامهاي متعدد بنويسند،گفتم شما چه مي دانيد؟گفت فلاني جلوي چشم خودم به اينها گفته بود!!!انسان متحيرمي ماندوقتي اين روش راازآنها مي شنود!تازه آن آقا مدعي بود من خودم يكي ازدوستانشان بودم حالا كه نسبت به من نامردي كرديد ! رسوايتان مي كنم!!حالا مي توان به صداقت آقايان شك كرد!ديگه چه ادعايي ازخدمت وصداقت مي شودكرد؟چندبار اين گفته تكرار ميشدخيلي هااين صحنه رامي ديدند،فقط مي شود تعجب كرد ولا غير!!اصلا به اينكه راست مي گويند يانه كاري ندارم! اما لو دادن همديگر آنهم درجاييكه براي پستهاي سياسي ومنافع ،دست مدعيان صداقت چه راحت برملا مي شود،حالا آن آقاياني كه شماره تلفن ميدادند وداشتند يقه ديگران رامي دريدند نسبت به بجان هم افتادن همپياله هاي خودشان آنهم درجاييكه كتمان آن وجودندارد!!!!!!چون درمركز تحولات سياسي يعني استانداري چنين اتفاقي افتاده چه پاسخي دارند؟شاهدان زيادي اين صحنه راشهادت مي دهند!!!!!! منهم يكي ازشاهدان صحنه وازكاركنان استانداري هستم ،.هيچ ادعايي ندارم صرفا جهت روشن شدن به بعضي ادعاهاي طلبكارانه مدعيان ، كه يقه دراني مي كنند وادعاي صداقت دارند......

                • احمدی لفورپاسخ به این دیدگاه 0 0
                 دوشنبه 11 مهر 1390-0:0

                 با سلام خدمت دوستان عزیز، بنده هم تمام کامنتها را تا الان خوانده ام و چون درمقاله انتقاد های بی اساس و بدون ادله ای به سمت دکتر ادیانی روانه شده است و تیر باطلی به سمت ایشان رها شده بر خود لازم دانستم تا من هم در دفاع از ایشان سهمی داشته باشم، عزیزان به هر کدام از ما بگویند از مشکلات جامعه بگو بدون لحظه ای فکر کردن از 1 تا 1000 مشکل را می توانیم مطرح کنیم، بله مشکلات زیادی در جامعه وجود دارد اما راه حل این مشکلات چیست؟؟ ما تا در روش فکر کردن و تصمیم گیریمان تغییری ندهیم نمی توانیم شاهد تغییر در روند زندگیمان باشیم ، ما باید بدانیم نماینده مجلس چه وظایفی دارد و عملکرد او را در چهار چوب وظایفش بررسی کنیم، نماینده 2 وظیفه قانونی ( قانونگذاری و نظارت) دارد که در بعد قانونگذاری کسی در مجلس موفق است که قدرت انتقال مطلب و دیکته کردن نظرات خود بر دیگران راداشته باشد و در این زمینه دکتر ادیانی کارنامه شناخته شده و موفقی نسبت به دیگر نماینده ها داردو این هم برای کسانی که اخبار مجلس را تعقیب میکنند مشخص است ( انتخاب ادیانی به عنوان دهمین نماینده تاثیر گذار کشور) و وظیفه دوم بعد نظارتی می باشد که با توجه به تلاش این نماینده در ایجاد زیر ساخت های لازم برای منطقه و ایجاد صنایع مادر و پیگیری ایشان در اخذ مجوز و بودجه ها در بخش های مختلف راه وترابری، کشاورزی ، آب ،برق، گاز و ... نشان دهندهی توانمندی و تاثیر کلام ادیانی در مجلس و مجموعه دولت می باشد.

                 • محمدفنحيپاسخ به این دیدگاه 0 0
                  يکشنبه 10 مهر 1390-0:0

                  همه حرفتان همين بود؟آقاي ادياني اگرشما پاي تريبون نشسته بودي اگريك نفرهمين حرفها رو مي زدبعنوان سوادكوهي قبول مي كردي؟خداوكيلي! نكنه ازاينجور ادبيات ؟؟؟؟كوهي استفاده مي كردي؟دروغ +گاز+من براي رفع بيكاري چيزي نگفتم+من گفتم توي مجلس هرچي بخواهين حرف مي زنم+من مخالفان خودم رابااين حرفها عصباني مي كنم ودل عده اي ازدوستانم راشادمي كنم _+_من قرارنبودكارديگري بكنم؟تودهان آنهايي كه حرف ازافه!!!!!!! مي زنندمي زنم!چون تونهضت سوادآموزي سوادكوه درس خواندم بيشترازاين نمي دانم!!!!!

                  • آذری زیرابپاسخ به این دیدگاه 0 0
                   يکشنبه 10 مهر 1390-0:0

                   امیری جان چرا خودت شیپور گرفتی دستت، اکر قضاوت با خوانندگان است که قطعا همینطور چرا خودت به این خوانندگان میگی شیپورچی؟؟؟ چرا به نظر مردم میگی تخریب؟؟ چون در حمایت از یک معلم که الان وکیلشون شده حرف می زنند!!! چرا خط اول پیام شما با مابقی خط های پیامتون متفاوته و دقیقا کاری که محکوم کردیش داری خودت انجامش میدی؟؟؟

                   • محمد آهنگري شيرگاهپاسخ به این دیدگاه 0 0
                    يکشنبه 10 مهر 1390-0:0

                    بنده ازاولين روزي كه اين مقاله نوشته شدتا امشب كه اين پيام رامي نويسم تمام كامنتها ومقاله راخوانده ام،اصل مقاله چون انتقادي وبه چالش گرفتن عملكردنماينده محترم جناب ادياني بوده،باادله هاي مشروعيت خواهانه،ازوعده هايي كه به هرنحوي مغفول مانده است ،پرسيده شدكه نسبت به وعد ه ها ونطق هاي پيش ازانتخاب شدن، ونيزبطورخلاصه درچها تاپنج حوزه ي مطالبه آشكاراجتماعي مردم،ذرطول نمايندگي رضايت عامه مردم برآورده نشده است،
                    درواقع نويسنده مقاله بازيركي وتيزبيني توانست تمامي توان طرفداران آقاي ادياني رانسبت به موضوعات مطروحه وعملكردايشان،به كف و پاي مقاله اش ضميمه نمايد،تااينجاي كاراوتوانست هوشمندانه مقاله ي خويش رابه نسبت مديريت نموده وبه مخاطبانش متني خواندني وماندني هديه نمايد!شايد براي مني كه طرف كسي نيستم خيلي خوب شد كه بتوانم عملكرد آقاي ادياني رادرطول نمايندگي ، اززبان اطرافيانش دراين فرصت كوتاه بزعم خويش ارزيابي نمايم ،اينكه نتيجه چه باشد فعلاقصدندارم پاسخي بدان بدهم،اما همين بس كه تمامي ادعاهاي شكل يافته ازدفاع نسبت به آقاي ادياني، اگرتوهينها وتهمتها ونسبتهاي ناروا راازآن جداكنيم ،حول ومحوربلندبودن صداي ادياني درمجلس(كه قطعا آورده اي براي مردم تلقي نخواهدشدوبعبارتي مشكلي ازمشكلات مردم حل نخواهدشد)گازبه سوادكوه آورده شد(گازمشكل مردم سوادكوه نبود،بيكاري ،وايجاداشتغال ونداشتن درآمد موجبات مهاجرت خيل عظيم مردم وجوانان اين منطقه شده است ،اي كاش بجاي گازمي گفتيدمردم!ما گازراتعطيل كرديم!بجايش اين كارخانه هاراآورديم كه بچه هاي شما درآن كاركنند_جالبه بعضي ازدوستان شما گفتندكه اگرمشكل بيكاري رارئيس جمهورنتوانست حل بكنه!توقع داريديك نماينده حل بكنه!!!!خوب اين يعني فرارازپاسخگويي!درحالي كه درتمامي سخنراني هاي ادياني،به چالش گرفتن نمايندگان قبلي درعدم كارآئي شان درهمين بخش بوده است،اينكه چرا الان اينگونه حرف مي زنند!!!!پناه برخدا)مي گويند مقاله سطحي نگاشته شد!يا كلي گويي است،(خوب اين هم درست نيست البته نظرات مخالف بنده پيشاپيش بالاي سرم!درحوزه سياسي توفيقات ادياني راشما جزئي منشركنيد! يااينهايي كه توفيقات اقتصادي نام برديد مردم ازشما قبول مي كنند؟مهم مردم هستند!اينكه من و شما چه بگوئيم مهم نيست!موافق باشيم يامخالف،درزيرساخت توسعه وقتي اتفاقي نيفتاده ،نمي توانيم مردم راگول بزنيم وبگوئيم شماوظيفه داريدآنچه راما مي گوئيم باوركنيد!)بعضي آقايان ادعادارندكه آقاي ادياني نبايدبه مطالبه فرهنگيان پاسخ بدهدبلكه وزارت آموزش وپرورش بايدپاسخگوباشد!!(نمي دانم ادياني هم همين مي گويد؟!!!(قابل كتمان نيست كه بخش اعظم فرهنگيان پشت سرادياني محكم ايستادندتا او بلكه بتواند تحولي درحوزه زندگي آنها ايجادنمايد وازوعده هاي مسلم ايشان به فرهنگيان بوده است !،فرهنگيان وقتي شنيدندكه ايشان به كمسيون انررژي رفتندانگار آب سردي برتنشان ريختند!بخداقسم!!كه اسم جلاله است بسياري باور نمي كردند!حتي زمانيكه ايشان يكباربراي شبكه چهارسيما درباره انرژي درهمان اوايل دعوت شده است كه داشت توضيح مي دادمجري وسط برنامه بعلت ناواردي ايشان درتوضيح موضوعات برنامه راقطع كردند!!!بعبارتي همه يخ كرديم ازاين وضع !آقابخدا بپير،بپيغمبراگرازروي غرض ورزي حرف بزنم،آقاقبول كنيدادياني نسبت به فرهنگيان اشتباه كرد! چراديگران رابه بادهتاكي بگيريم وچشم تو چشم مردم نگاه كنيم وبگوئيم آنچه ما مي گوئيم درست است!!!!!) شما اسم اينها راسياه نمايي نگذاريد!ما كه با كسي جنگ نداريم بشما امانتي داديم اگرآن امانت راخوب ازآن نگهداري كرديد مردم تصميم مي گيرند اگر باجوابتان قانع نشدند پس باوركنيد بسادگي ديگر گول نمي خورند،مردم اينقدر گرفتاري ومشكلات برايشان درست شده كه ديگه ازامثال ادياني ورفيقش كاري بر نمي آيد.
                    داستان جديد كلاغ وزاغ راشنيديد؟اخيرا گفتندزاغكي پيتزايي رابدهان گرفت وروي درخت نشست،روباه آمدوگفت به به چه پري وچه رنگ ورويي! چه صداي دلنشيني! و... زاغك گفت: زكي!!!آنموقع كه پنير راازدستم گرفتي من كلاس دوم اكابر بودم!!الان ديگه كارشناسي زيركي دارم ،ديگه با اين حرفها خام تويكي نمي شوم!!!

                    • محمودی سوادکوهپاسخ به این دیدگاه 0 0
                     يکشنبه 10 مهر 1390-0:0

                     منم واقعا تعجب می کنم از این همه تخریب، وآقای اسلامی شما تحمل انتقادات و نظر مردم رو داشته باشید، این پیام گذاشتن های پشت سر هم شما شائبه ایجاد می کنه، یک متن گذاشتی مردم هم دارن نظر میدن همه که نباید با شما موافق باشند!! مثل آقای ادیانی 40 نفر معلم دیگه تو مجلس هستند مگر قرار همه برن تو کمیسیون فرهنگیان، به عنوان یک سوادکوهی برام باعث افتخاره که یک نماینده از سوادکوه تو مجلس داریم که میتونه حرف بزنه ، قدرت تجزیه و تحلیل داره، اولین نماینده ی شمالی عضو کمیسیون انرژی که نفت، گاز، برق، آب و انرژی هسته ای رو شامل میشه و همین معلم معارف تو همین کمیسیون میشه رئیس کار گروه تشکیل اساسنامه نفت که در تاریخ نفت ایران تصویب این اساسنامه بی سابقه بوده، و همین نماینده در بحث برق استان مازندران و جز مناطق گرمسیری قرار داده و تعرفه بهای برق و تغییر داد و تغییر تعرفه گاز که تو همین سوادکوه الان ما نصف مبلغ گذشته پول میدیم.و کارهای زیر بنایی سوادکوه مثل راه ، آب و ... حالا شما مشکلات جامعه رو هی پاس بده به یک نفر خیلی بی معنیه؟؟؟ من نمی تونم مثل شما خوب بنویسم ولی اگر توان شما رو داشتم منصفانه ازش بهره می گرفتم، و تو این جنجال این شما هستید که با استفاده از اسم ادیانی خودتون و مطرح کردید وما مردم این مسائل و خوب درک میکنیم به قول دوستان دوره قاجار نیست.

                     • امین نورانیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                      شنبه 9 مهر 1390-0:0

                      ما دوست داریم

                      • قربانی سوادکوهپاسخ به این دیدگاه 0 0
                       شنبه 9 مهر 1390-0:0

                       آره منم موافقم، مازند نومه گزینشی عمل میکنه منم یک متن درجواب آقای اسلامی که به نا حق حرف میزنه نوشتم که ازش خبری نیست معلوم نیست چه خبره، چون موافق ادیانی نوشتم ؟؟؟؟؟؟؟

                       • قربانی سوادکوهپاسخ به این دیدگاه 0 0
                        شنبه 9 مهر 1390-0:0

                        آقای اسلامی خودتو خسته نکن 6 ماه بیشتر به انتخابات نمونده، اگر دفتر ادیانی وقتش و واسه این هجمه های بی اساس تلف می کرد و دنبال جریان سازی بود که نمی تونست کارهای زیر بنایی در سوادکوه رو انجام بده، تیرت به خطا رفته اسلامی جان ادیانی اهل معامله نیست، و اگر ما در جواب متن شما پیام میدیم فقط به خاطر عشق به سوادکوه و حمایت از نماینده ی موفقمونه، لابه لای پیام های دوستان کار های صورت گرفته در طول 3 سال نمایندگی آقای ادیانی رو خوندم و خوشحالم از رای خودم به ادیانی، معلومه که شما ( اسلامی) از این همه خدمت صورت گرفته و انتقال اونها به مردم عصبانی میشید و با بیان جملاتی مثل چون صداش تو مجلس از همه بلند تر پس ما ... و آوردن گاز به سوادکوه ... می خواهید جواب بچه های سوادکوه مثل آقای شهریاری ( طرفدار ادیانی که با نوع ادبیات طلبکارانه و سرشار از توهین شما مجبور به دادن شماره تلفن و دادن آدرس دقیق شد ) که با دلیل به شما پاسخ داد رو سیاهنمایی کنید. و همه اینها در جواب متن کلی و بدونه اقامه دلیل شماست.

                        • عباس اميري سوادكوهپاسخ به این دیدگاه 0 0
                         شنبه 9 مهر 1390-0:0

                         واقعاتعجب مي كنم ازاينهمه تخريب نسبت به يكنفري كه فقطمعلم است وجرمش نوشتن يك مقاله انتقادي ازآقاي ادياني!!! آنهايي كه ادعاي ولايي بودن دارند چراوارداين گودال عميق تفرقه اندازمي شوند؟نمي خواهم كسي رامحكوم يا نفري راحمايت كنم، دوره قاجارنيست كه جارچي بخواهدپيامي رامنتقل كندنيازبه بوق وشيپورچي هم داشته باشد،اگركسي خدمتي كرده باشدمردم مي بينند وقضاوت مي كنندعصراطلاعات ودانايي،همه مي دانندچه خبراست آنهايي كه بايدبدانند مي دانندكه نقدوتخريب يعني چه؟اسلامي چه مي گويد وادياني چه كرده قضاوتش باخوانندگان مقاله باشدوبس!نيازبه توضيح وتلميح نيست.

                         • خلیلی چالیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                          شنبه 9 مهر 1390-0:0

                          آقای رستمان از پل سفید!! میتونم بپرسم ادله هایی که شما در مقاله خوندید چی بوده؟ چندین و چند بار مقاله رو خوندم، اما نفهمیدم! شما که ادبیاتتون قوی هست و مثل نویسنده ها و خبرنگارها مینویسی میشه برام توضیح بدی ادله هایی که تو مقاله ذکر شده و نماینده ای رو به چالش کشیده چی بوده؟ کامنت های زیادی در مخالفت با نماینده سوادکوه که همشون از متن الهام گرفتند ذکر شده که متاسفانه بسیار سطحی و عوامفریبانه هست. از شما میپرسم، بذارید بند به بند مقاله بریم جلو، بند اول، مواضع دوپهلو؟؟سرشکستگی مردم سوادکوه؟؟مطالبات مردم در حوزه سیاسی؟؟ احقاق حقموق؟؟ از شما میپرسم اینهایی که در حوزه سیاسی ذکر شد یعنی چی؟ به چی اشاره کرد؟ آدرسش کجاست؟
                          بند دوم،حوزه اقتصادی، با توهین و ادبیات شاعرانه حماسی شروع میشه،برآوردن انتظارات انتخاباتی مردم ؟؟!! جمع شدن در بزنگاه!!! منظور نگارنده منتقد!!!؟ غیر از کلی گویی چیه؟ یک مورد به ذوب آهن اشاره شده که قراین و شواهد پیداست که نماینده مورد اتهامم پیگیریهای زیادی در خصوص احداث کارخانجات کک سازی و .. انجام داده، ظاهرا این اتهام آقای نگارنده منتقد هم بی پایه و اساس هست، البته ادبیات ایشان ستودنی است. حالا از شما میپرسم، کجای این متن انتقاد منصفانه هست؟ به چه چیز دیگری اشاره شده به جز کلی گویی و تخریب؟؟!!!
                          بند سوم،وضعیت فرهنگی و اجتماعی، جولان بیخردان!! رواج اعتیاد و بطالت های پریشان احوالی!!؟بقیه مسایل بماند!!؟؟ به نظر میاد نگارنده منصف و منتقد، نماینده مورد اتهام را با نیروی انتظامی اشتباه گرفتند، همه این موارد مخصوصا اجتماعی و فرهنگی تابع عوامل بسیار زیادی در حوزه های اقتصادی، تربیتی، سیاسی و اخلاقی هست و اگر منصف باشیم ریشه کن کردن این معضلات کار یک نماینده و 3 یا 4 و یا 5 سال نیست، همه دستگاههای اجرایی و فرهنگی باید روی این قضیه کار کنند و ضمن اینکه این مشکل فقط مربوط به سوادکوه نیست بلکه در تمام کشور این مشکل وجود داره، حالا چطور این نگارنده محترم انتظار داشته که این نماینده بیاد و این مشکلات رو حل کنه الله اعلم. ما امیدواریم که ایشان قصد غرض ورزی و عوامفریبی نداشته که البته کار سختی هست..
                          بند چهارم، حوزه فرهنگیان، نگارنده محترم آورده اند که رفتن نماینده فوق الاشاره به کمیسیون انرژی با عنایت به اینکه حامیان اصلی ایشان فرهنگیان بوده اند موجب کدورت خاطر شده است!!! مگر فرهنگیان بهتر از جان فقط با نیت اینکه آقای ادیانی به کمیسیون فرهنگیان بروند به ایشان رای داده اند که حالا از نرفتن ایشان مکدر خاطر شوند؟! یعنی شان و منزلت فرهنگیان عزیز را با این جملات تا چقدر پایین میاورید؟ اونوقت یه عده ای به به و چه چه میزنند که نگارنده ادبیات زیبا داشته و حقوق فرهنگیان را زنده کرده!!! چقدر مخاطبانتان را ... فرض میکنید که اینچنین از انتقادات کلی و موضوعات ملی که فقط با جملات زیبا قصد توهین و تخریب فردی را دارد استفاده میکنید تا احساسات مردم را برانگیزید؟ شما توضیح بده آقای رستمان عزیز که این حقوق حقه چی بوده که از دست نماینده برمیومده و وعده داده و انجام نداده، شما توضیح بده، من که والا هر چی تو متن مقاله گشتم چیزی پیدا نکردم.
                          نگارنده محترم بعد از این چهار بند که منصفانه و منطقی نگاه کنیم انتقادی به نمایندگی نداشته بلکه به اوضاع مملکت نقد داشته اومده و مردم را وسیله قرار داده که دوباره هجمه ای رو سمت نماینده وارد کنه. نمیدونم هدف چی هست، دفاع از ادبیاته، دفاع از مردمه، نمیدونم...
                          آقای نگارنده منتقد، انتهای پاراگراف سوم از آخر، "دیگران را به مثابه نگاه عاقل اندر سفیه می دانید!" یعنی چی؟ شما که نویسنده و خبرنگار دانش آموخته ی سیاسی هستیذیگران را به مثابه نگاه دانستن یعنی چی؟ شما اونوقت میخوای از ادبیات سوادکوه حمایت کنی؟؟!! خیر انشالله..
                          خوب برگردیم به آقای رستمان و نظرات شبیه ایشان،
                          دوست من ظاهرا آقای ادیانی مدرک تحصیلی در ارتباط با حقوق دارند اونهم دکترا!! بدون اینکه به کیفیت کار توجه داشته باشیم انتقاد شما هم بی پایه و اساس هست، واقعا هدف شما چیه؟ اعتلای سوادکوه یا عوامفریبی و تخریب؟ شما هم خیلی دوست داری از ادبیات استفاده کنی و دز لوای جملات شیوا توهین و تخریب افراد رو عملی کنی ولی همونجوری که خودت گفتی فهم مخاطبان خیلی بیشتر از اینه که با چند تا جمله ادبی ذهنشون منحرف بشه، اون جمله ات خیلی باحال بود که "ایشان هیچ دفاعی از این خسران بزرگ مشروعیتی در منطقه نمیتوانند اقامه کنند"!!!!!! بگذریم پیام آشکار و فهم مخاطبان بالا...
                          در پایان از خداوند میخوام که به همه ما وجدان و انصاف بده که بتونیم درست قضاوت کنیم و ملعبه دست حسودان و مغرضان نشیم.

                          • سربازولايتي ديگرپاسخ به این دیدگاه 0 0
                           شنبه 9 مهر 1390-0:0

                           من سربازولايتم چون كسي رانفي نمي كنم وبه گردن كسي كه حق دارم فريادمي كشم پس حق كسي راضايع نكردم!اگرمن وشما طرفدارولايتيم ،اين چه ادبياتيه كه شمابايك مسلمان داريد؟خط ونشان طرفدارن كسانيكه مقاصدسياسي شان راتعقيب مي كنند واعقاب آنهابه چه حقي ازريسمان عناوين مقدس!!به ديگري مي تازد؟دوستان جوري ازولايت وطرفداريش سخن مي رانندكه انگارسخنگوي رسمي دفترمقام معظم رهبريند!!!!بخدااگرشماهارهبري رامي شناختيدازاين كلمات هرگزاستفاده نمي كرديد!آخراين چه رسمي شده كه هركس مي خواهدرقيب سياسي اش راازگردونه پياده كندازرهبري وولايت هزينه مي كند!؟جاي تعجب است!من خودم راخاك پاي رزمندگاني كه حتي يك روز درنبرد بادشمنان بوده اندمي دانم!من با هردو شما دوستم،هردوشما رادلسوز نظام ورهبري مي دانم،اما دوست عزيزي كه ولايتمداري!رافت وبزرگواري ودايره ي اعتقادبه ولايت خيلي عميقتراز آني هست كه عنوان كردي!ما حق نداريم ديگراني راكه مثل ما فكرنمي كنندودرحزب ودسته ما نيستند راازدايره ولايت خارج بدانيم!كي چنين انديشه اي رادرست ودرخط ولايت مي دانند؟خودمقام عظماي ولايت مگرخطوط سياسي رامشخص نفرموند؟مگرما نبايددرهمين دايره باشيم؟چرادرتخريب يك مسلمان وتهمت زدنها گوي سبقت مي گيريم؟اگرديگران شما راافتراوتهمت مي زنندمابايدباروش واخلاقمان نشان بدهيم كه تابعين ولايت خطوط قرمزشان نيفتادن درگناه كبيره،وپيروي نكردن ازهمان روشهاست!خوب اگرمابه روشي اعتراض داريم راهش افتادن درهمان راه نيست!والا فرق ما وآنهادرچيه؟احتياط شرط عقل است،بنابه نص صريح قرآن وسخنان ائمه معصوم صلوات الله اجمعين بزرگترين گناه ظن وگمان بدبه يك مسلمان است!شما چه جوري بااين صراحت به يك نفرنسبتي مي دهيد كه انگاربراي شما مسجل وقطعي شده كه اين شخص همان فردي است كه بااوموضع داريم!مانبايدبسادگي وارد داوري براي يك مسلماني كه چه بسا ممكن است اورانشناسيم وبراي خوشايند اين يا آن فرد،آخرتمان راتباه كنيمقراربگيريم.به عنوان يك برادرديني ازشما دوستان خوبم مي خواهم دراظهارنظرات خودتان رضاي خداوندوآبروي اشخاص وانصاف ووجدانتان راداور قراردهيدتا خداونددرروزجزاآبرويتان رامحفوظ دارد.انشاالله اين طرف نگويدآن نوشت وانطرف نگويد اين آقانوشته است.عزت مستدام

                           • سياوش اسلامي سوادكوهيپاسخ به این دیدگاه 0 0
                            شنبه 9 مهر 1390-0:0

                            آقاي همان ولايتمدار!!!آدم بايدخيلي خبيث وكينه اي باشه كه چنين قضاوتي بكنيد !!اينجانب نه به تخريب جنابعالي مي لنگم ونه نيازبه حمايت كسي دارم كه خودم رااثبات كنم!!البته ازاينكه كسي لطفي به اينجانب بكنه ممنونش خواهم شد،اماوقتي دوستان ميبينيدكينه جويان،كينه اي عميق دردلهاي شان ايجادشده است ترجيح مي دهم براي اثبات نظرات خودشان تلاش كنندواينجانب به همان نظرات خودم اكتفا مي كنم!!آقاي همان ولايتمدار!!! من اگرخوب يا بدتوبرو خودراباش!!!شما اينقدرسنگ فتنه 88 رابه سينه نزن ! طرفداران قلابي ولايت كه طشت رسوايي شان ازبام فروافتاده!ديگه خيلي رو مي خواهد!كه بازهم چنين ادعايي بكنند!آقاي همان ولايتمدار!!مطمئن باش اين عرضه وشهامت رادارم كه بدياخوب نوشته ام راهميشه بانام خودم بنويسم!!! شماهاخجالت بكشيد كه بابي نام ونشاني با بهره گيري ازواژه گان مقدس براي خودمشروعيت قائل مي شويد!بنده هيچ ادعايي ندارم هركس مسؤل نوشته خودشان است!!ننگهايي اينچنيني باهزارمن سريش ورنگ ولعاب دروغين پاك شدني نيستيد!!!!تقلاي بي جا نفرماييد،شما وخوانندگان متن پيش رو!هرچه مي خواهيدبنويسيدوجواب بگيريدبااسلامي چكارداريد؟بنده بجرات هرمتني رابنويسم نامم رانيزمي نويسم هرجاكم آورديدلطفاازاينجانب بهره كشي نكنيد!خواهش از آنهايي كه ازبنده به هرنوعي تقديركردندمرارابه حال خود واگذاريدوبه طرح سوال خودتان بپردازيدتابلكه بخشي ازكينه وحسادت هاي اردتمندان جناب همان ولايتمدار شعله ورنشود!اينقدربانام ما براي پيشبردكارتان نه معطل شويد نه به انحراف بحث كشانده شويداصل بحث چه جايگاهي داردپذيرفته شدازنظرهمان ولايتمدار!!!يانه ؟همين!خوب وبدمارارهاكن!

                            • خلیلی- سوادکوهپاسخ به این دیدگاه 0 0
                             شنبه 9 مهر 1390-0:0

                             آقای فلاح ژ
                             جدا شاگرد ادیانی بودی؟ براش متاسفم، معلومه شاگرد تنبل بودی، عزیزم اگه یه جای عمومی مطلب مینویسی به ادبیاتش دقت کن، خط آخر فیز چیه نوشتی، فیض مجید جان!!!

                             • رحیمی شورمستیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                              جمعه 8 مهر 1390-0:0

                              اقای فلاح .برادر بزرگوار .یوسفیان به کی پول داده؟ فرضا این حرف شما درست باشه .مگه مردم ما گداهستن که منتظر پول مفت از طرف یه نماینده باشن .دیگه اون دوران که با پول رای میخریدن گذشت برادر عزیز مردم اگاه شدن .به نظر من از خصوصیات خوب این سید همین بس که این کارارو نمیکنه .به نظر شما چرا عادت کردیم همیشه به دست دیگران نگاه کنیم؟

                              • شهریاری اریمیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                               جمعه 8 مهر 1390-0:0

                               اقای رستمان عزیز .همه ما میدونیم شریان اصلی مملکت وزارت نفته پس هرکی که تو بحث نفت و انرژی باشه کارایی اون بیشتره .ادیانی تو کمیسیون فرهنگی چیکار میتونست برامون بکنه؟چند درصد مردم سوادکوه فرهنگین؟ مگه همه مردم سوادکوه فرهنگی هستن .برادر عزیز خیر ادیانی تو کمیسیون انرژی بیشتر به ما میرسه تا کمیسیون فرهنگی.

                               • همان ولایتمدارپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                جمعه 8 مهر 1390-0:0

                                قبل از آنکه پاسخ آقایان را بدهم لازم است به این نکته جالب اشاره کنم که هنوز متن قبلی من نمایش داده نشده جواب آن آماده و به همراه متن من نمایش داده می شود که این خود بیانگر این مطلب است که آقای اسلامی کار جدیدی در سایت مازندنومه برای خود پیدا کرده که همان پاسخ دادن به نظرات طرفداران آقای ادیانی با نام های متفاوت مانند(رستمیان ،حبیبی و....)است.واما در پاسخ آقایان رستمیان و حبیبی (البته شما بخوانید اسلامی!!!)باید عرض کنم که من نه از ولایت و رهبری برای اثبات آقای ادیانی استفاده کردم و نه متن خود را در جواب مقاله اسلامی نوشتم بلکه متن من در جواب نظر آقای سرباز ولایت بود. آقای اسلامی هرچه بود راست و دروغ بر گردن خودتان اما امروز کیست ؟آیا جز یک رفوزه در امتحان فتنه 88؟حالا آقای حبیبی می خواهد با بافتن مهملاتی اسلامی را خوش سابقه و آقای ادیانی را تخریب کند. این نکته اش جالب است :((نگاهی به تیم آقای ادیانی در زمان امام راحل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟...))خواهش می کنم تیم اقای ادیانی را در دهه 60 معرفی کنید.تو را به خدا خودت از گفتن این حرفها خنده ات نمی گیرد؟ضمنا آقای رستمیان از پل سفید، اگر پرداختن به مسائل انرژی در حیطه تخصصی آقای ادیانی نبوده چرا کمیسیون انرژی ایشان را به عنوان رئیس کارگروه تدوین اساسنامه قانون نفت قرارداد؟آقایان!شخصیت و سابقه آقای اسلامی برای همه روشن است. سعی نکنید برای او سابقه سازی کنید.شتر سواری که دولا دولا نمی شه.

                                • جمعه 8 مهر 1390-0:0

                                 آقاي ادياني درخبرها خوانده بودم كه آقاي يوسفيان نماينده آمل 200 ميليون پول آورده بين مردم بي بضاعت تقسيم كرده! شما اين پولهارو كجاتقسيم كرديد؟اصل داستان اين پول چيه؟من كه نمي تونم شما راببينم،چون شما درحالي ادعاي سوادكوهي بودن داريددفتري درسوادكوه نداريدتاازكم وكيف كاراطلاع حاصل كنم وشماهم جايي چيزي نگفتيد!؟خدايي خودمونيم مقاله چطوربود؟اين آدم فتنه گر،مخالف شما،طرفداراون آقا؟مخالف مهارب!نامردي كردحال آدم گرفت!اي كاش همه فتنه گرهامثل اين آقابودندوايكاش طرفدارانت هم كمي مثل ايشان بودند!ادياني!!!!!!خدارحمتت كنه قبلا كه معلمم بودي چقدرحرفهاي قشنگ مي زدي!دلم براي ديدنت لك زده!ديگه معلم نمي شي؟ماازت فيزببريم!شاگردسابق جنابعالي درقائمشهرملاصدرا

                                 • رستمان پل سفيدپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                  جمعه 8 مهر 1390-0:0

                                  متاسفم به اسم ولايت ومفاهيم ارزشي به بسيجيان ورزمندگان تاخته مي شود!درحاليكه مقاله ارتباطي بابسيجي وغيربسيجي ويا ارزشي وغيرارزشي بودن افرادنمي پردازد،آقاي اسلامي باادله هايي به روندكار ونيزباچالش گرفتن توانمندي آقاي ادياني دربرآورده نكردن مطالبات مردم منطقه ي سوادكوه،ونرفتن به كميسيون اصلي فرهنگيان،وپرداختن به مسائل انرژي كه درحيطه تخصصي ايشان نبوده،عملاباسيبل قراردادن ناتواني ايشان دراين نقطه هدف،اوراخلع سلاح نموده است!!!!!درجايي هم خوانده بودم كه ايشان دربخش حقوقي انرژي فعالند!كه اگراينگونه باشدفاجعه است!!!!!بخاطراينكه بندآقاي ادياني راكاملا مي شناسم !هيچ آشنايي با كارحقوقي ندارند زيرانه تنهاكارحقوقي نكرده بودن!تازه واژگان تخصصي درقراردادهاي بين المللي انرژي ازاهميت بالايي برخورداراست كه ايشان ازآنهاكاملا بي بهره است!ضمنا"چون ايشان هيچ دفاعي ازاين خسران بزرگ مشروعيتي درمنطقه نمي تواننداقامه كنند،بادستاويزقراردادن به مشي سياسي آقاي اسلامي عملا باطفره روي! راه فراربه جلوراانتخاب نموده است!آقاي ادياني وطرفدارانشان مي توانستندپاسخي رادرآنچه آقاي اسلامي به اقامه دليل پرداختند،به مخاطبانشان بدون هيچ عصبانيت وتوهين وهرنوع دستاويزي راهي شفاف وروشن پيشنهاددهند!اينكه دفترآقاي ادياني درطول اين مدت باسكوت درقبال اين نوشته،نشان داده است كه دستش درقبال ادعاهاي نويسنده مقاله خالي است آنگونه مبرهنه كه نيازبه توضيح ديگه اي ندارد!فقط آرزومي كنم متوسل به مفاهيم ارزشي وسياسي و..نشويدراه روشن است ومطالبه معلوم!!!!!!خودتان رابه جاههاي دوردور نبريدپيام آشكاراست وفهم مخاطبان هم بالا،پس مخاطبان راجدي بگيريدكه قضاوتي آنگونه كه آقاي ادياني دارد،ندارند.

                                  • حبيبي سوادكوهيپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                   جمعه 8 مهر 1390-0:0

                                   آقاي ولايتمدار!
                                   فقط اينو بدان كه براي پيشبرد مقاصد سياسي تان ازرهبري هزينه كردن نشانه كم آوردن است! خيلي متاسفم ازافرادبي ريشه وبي هويت ورشدقارچ گونه يافته كه يكشبه متدين شدند ، مشخصه كه ازاين مفاهيم مقدس براي خالي كردن حريف ازميدان به اين واژه ها متمسك مي شويد،نه اينكه باوري به اين مفاهيم ارزشي داشته باشيد!درحالي اين بسيجي ورزمنده هشت سال دفاع مقدس و ياورروزهاي تنهايي ولايت رازيرسوال مي بريدكه ماهمچنان ايشان رايكي از ياوران ولايت وبسيجي مخلص وازياوران روزهاي تنهايي انقلاب مي دانيم،اينكه آقاي ادياني اگردرزيركولرودرزيرسقف امن مسجد؟ازولايت دفاع كرده رايادت نمي رود! امادرزيرسنگربدون سقف وگرماي غيرقابل تحمل جنوب ايران وكوههاي مملوازضدانقلاب كردستان ودرزيرآتش گلوله دشمنان قسم خورده انقلاب ،باسن 15-16 سالگي در دفاع ازانقلاب وولايت رانديدن يعني كينه!يعني دشمني!يعني سوزاين مقاله!
                                   اسلامي وخيل عظيم نيروهاي رزمنده واينجانب بعنوان يك ازهمسنگران ايشان ، همچنان بسيجي وولايي وهمچنان دربرابرانحرافات وكجروي هايي كه انقلاب ونظام راتهديدمي كند همچون سلما نُ منّي اهل البيت كه بحق يادگارولايتند، پادرركاب ولايت داريم وهرگزنخواهيم گذاشت انقلاب ودستاوردهايش بدست نااهلاني بيفتد كه امثال اسلامي پيش بيني كرده بودند وامروز ثابت شدكه درست مي گفتند!نوع دفاع ازولايت شما هم براي مردم وبسيجيان آن سالها؟ مشخص است كه تازمانيكه رفاه وزندگي شما وقدرت شما تامين باشدحمايت مي كنيد! نگاهي به تيم ادياني درزمان امام راحل (ره)بكنيد كه تبعيت ازامام رابه مولوي وارشادي تقسيم كردند؟حالا آخرخط رابخوانيداگه نيازباشه بيشترازاين پيشينه آقايان رابنويسم آمادگي دارم!

                                   • ولایتمدارپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                    جمعه 8 مهر 1390-0:0

                                    خطاب به آقای سرباز ولایت می خواهم عرض کنم که شما سرباز کدام ولایت هستید.؟! شاید ولی شما افرادی مثل اسلامی و اربابانش است؟(والذین کفرو اولیاؤهم الطاغوت).سرباز ولایت کسی است مانند ادیانی که در بحبوحه فتنه سال 88 در حالی که بسیاری از نمایندگان مدعی ولایتمداری از ترس احتمال پیروزی جریان رقیب روزه سکوت گرفتند،شجاعانه از حریم ولایت و رهبری دفاع کرد.سخنرانیش در زمان تبلیغات رسمی انتخابات ریاست جمهوری در مسجد جامع قائم شهر هیچوقت از یادمان نمی رود .تو اگر منظورت از ولایت ،رهبر است که نباید از دشمنان رهبر دفاع کنی والا که تکلیفت مشخص است.

                                    • برارگل ازلفورپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                     جمعه 8 مهر 1390-0:0

                                     آقايا خانم/مديرمازندنومه،شماهم انصاف را درتذكربه نويسندگان پيامهارعايت نمي كني؟چرا نسبت به بعضي پيامهاداوري مديريت سايت جايش خالي است؟مثلابانگاهي به بعضي جوابيه هاكه نسبت به مطالبه مردم آنقدرسطحي است كه وزانت تصميم مديريك سايت را پايين مي آورد!خط ونشاني كه اطرافيان آقاي ادياني نسبت به منتقدين خودشان دارندراقضاوت فرمائيدچون صداي ادياني تومجلس بلنداست مابايدصدايمان دراينجاپائين باشد!من دارم ازگرسنگي فريادمي كشم اين آقايان بمن مي گويندماگازآورديم!مي گويم بيكارم نيازبه شغل دارم!مي گويندمگرنمي بيني صداي ادياني تومجلس بلنده!مي گويم دارم رواني مي شوم!مي گويندنگفتيم اينها وصل به فتنه 88 هستند!مي گويم آقابنابه هردليل يك نفرباب انتقادازنماينده اي رابراي بي توجهي به مطالبات گمشده ي ماگشوده است!مي گويندمامي خواستيم يك نفرتومجلس ازطرف سوادكوهياآرتيس بازي دربياره!صدايش رابشنويم!پس ممكن است قائمشهريهابگويندتكليف جوانان وبيكاران ودرراه ماندگان ما چه مي شود؟وشما بگوئيداي عناصرفتنه گر!اي معلم نما!مي خواهيداداي مظلوم ها رادر بياوريد! اگرهمه ي فتنه گرها بسان اين آقافكرمي كنند پس ازامروزيكنفرديگه به عناصرفتنه افزوده شد!!اگراصولگرايي اينه كه چون برخلاف آقاي ادياني حرفي بزنه،من ازامشب بابا ومامان روبخاطرگل روي خودم بافتنه گران همراه مي كنم!آقايان !!آي داد آي بيداد!من بيكارم،شغل ندارم!مي خواهم سرپناه داشته باشم نمي توانم!مي خواهم ازدواج كنم نمي توانم!باپدر ومادر وبرادروخواهرهمه وهمه درگيرم وهمه بخاطرنداشتن شغل وبيكاري منه!!آقاي ادياني!اين آقاي اسلامي رابگيريداعدامش كنيد!تكه تكه اش كنيد!بمن چه كه شما فخرگازآوردن رابمن مي فروشي واورافتنه وغيرو مي خواني!!اصلاهمه فتنه گر!شماچه كرديد؟آبادكرديد؟جوانان ازشماراضي اند؟معلمان ازشما راضي اند؟اشكال نداره!انشا الله توانتخابات با آقاي ولي الله اميري وشهرياري اريمي وعليزاده اريمي وفرهادي وبعضي سارويها وكمي زحمت بكشيد حتي يه خورده چانه زني بكنيدبراي مشروعيت بخشي دم آقاي اسلامي دوست قديمي آقاي ادياني روببينيدتاخاطرجمع شويد!كارهايتان خوب پيش مي رود يك دادسرش بزيداوشلوارش...... مي شود!اوخيلي ترسواست،ازعناصرفتنه ومثل روحاني نماها مقابل ادياني نمي ايسته چون ادياني راعين نظان وستون خيمه ي اصولگرايان مي دانند واگراين ستون عيبي پيداشود واويلا؟؟؟؟همه جمع بشويديكطرف بشيدبيائيد انتخابات،اونوقت همين مردمي كه شما فكرمي كنيدباآوردن گازازشماراضي هستندبشمانشان خواهنددادچه سرنوشتي درانتظارآقاي ادياني مي باشدهرچندالبته داغي كه تو آتش رفت!؟ديگران حسابش راكرده اند!!البته اگرتاآنموقع هم شماباشيدبازهم بگوئيدعناصرفتنه كارشان راكردند!همه ي اينها نظرصائب مديرمازندنومه هم باشدعالي ميشود.

                                     • مزدک قائمشهرپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                      جمعه 8 مهر 1390-0:0

                                      نه پس شما فکر کردین دغدغه این آقا درست کردن مشکلاته، نه آقای امیری این حرف ها کدومه، برای رسیدن به هدف باید از مسیر درست حرکت کرد، با مقصر جلوه دادن یک نفر میشود فرهنگ مردم و درست کرد؟ بیکاری حل میشه؟ جوانان سوادکوه ذوب نمی شوند؟ این آقا میخواد خودش و مطرح کنه داره آدرس عوضی به مردم میده!!!!

                                      • ولی اله امیری-معلمپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                       پنجشنبه 7 مهر 1390-0:0

                                       آقای اسلامی دکترای ادبیات معلمان و سوادکوهی ها؟؟!! من یک معلمم.تاریخ تدریس می کنم.همین به عنوان یک معلم اقدام به تخریب نماینده ای می کنی که تراز مردم حوزه انتخابیه اش را در مجلس شورای اسلامی ارتقا داده نشانگر این مطلب است که دغدغه شما دفاع از حقوق معلمان و سوادکوهی ها نیست بلکه دعوای شما یک دعوای سیاسی ما بین دو جریان اصولگرایی و جریان اصلاح طلب است والا هم خود شما و هم همه معلمان عزیز می دانند که مطالبات به حق فرهنگیان باید توسط وزارت آموزش و پرورش پاسخ داده شود و وظیفه یک نماینده فقط تذکر است.اینکه آقای ادیانی می شود نایب رئیس فراکسیون فرهنگیان که بزرگترین فراکسیون مجلس است بیانگر جایگاه این معلم سوادکوهی است . خواهش می کنم به جای آنکه باعصبانیت مطالبه نام و نشان افراد پیام دهنده را داشته باشی و دست خود را برای مردم رو کنی خودت را و تفکرت را درست کن.چه بسیار معلمان معارف اسلامی و حتی روحانی نماهایی که مقابل نظام و آرمان های امام و انقلاب اسلامی ایستادند و مانند شما فتنه های 88 آفریدند.برو این دام در جای دگر نه.

                                       • سربازولايتپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                        پنجشنبه 7 مهر 1390-0:0

                                        من ازنقدمنصفانه استقبال مي كنم واين مقاله راباتوجه به انتظارات مردم قائمشهروسوادكوه ومشكلاتي كه يقه مردم راگرفته وآقايان قول حل آنهارابه مردم دادندوراي گرفتندحقشون مي دونم اكنون زمان آن نيست كه توپ ناكارآمدي رابه زمين مردم ومنتقدين بيا ندازندوخودشان راتبرئه كنند،به مردم حق بدهيدكه ازشما اعتراض بكنندپيامهايي كه من خواندم متاسفم آقاي ادياني به چه حقي به طرفدارانت مي گوئي با كسانيكه ازشما انتقادمي كنند مستحق هرهتاكي مي داني ؟مگه شما كي هستين؟ مگه باراي همين مردم بالا نرفتي؟حالا كارت به جايي كشيد كه واسه مردم خط ونشان مي كشي؟مردم اگه نباشن همه تون بايد جمع كنين بريددنبال كارتون؟اينهمه حق مردم رو ضايع كردين كسي به شما چيزي نگفت؟حالا يه نفربادلايل منطقي به شما اعتراض كرده آسمون به زمين اومده؟بي ظرفيت بازي هم حدي داره؟

                                        • شهریاری آریمی پاسخ به این دیدگاه 0 0
                                         پنجشنبه 7 مهر 1390-0:0

                                         اقای حامدی عزیز بنده رحمت الله شهریاری اریمی هستم نمیدونم چرا فکر میکنین همه مثل شما نون به نرخ روز میخورن.ادیانی نه به روستای ما گاز اورده نه جاده نه اب ونه من پسر خاله ایشون هستم روستای اریم تو 40 کیلومتری پل سفید و تو جاده خطیر کوه و بعد از قلعه تاریخی کنگلو قرار داره .امید وارم سوادکوهی باشی و قلعه کنگلو رو بدونی کجاست .بنده فارغ التحصیل رشته مهندسی اب و علاقه مند به مسایل سیاسی هستم .وکلیه امور سیاسی کشور رو پیگیری میکنم .شما ادیانی رو با کی مقایسه میکنید؟ از نمایندههای دیگه استان و فعالیتهاشون خبر دارید ؟. این بنده خدا صداش تو مجلس از همه نمایندههای دیگه بلند تره چون نه به کسی باج میده ونه از کسی باج میگیره .ونه با کسی رودر بایستی داره .چرا حتما ادیانی باید برا من و روستام کاری کنه تا من ازش حمایت کنم ؟ اون نماینده سوادکوهه .همینکه کارهای زیر بنای سوادکوه رو با شوق و حرارت پیگیر ی میکنن ممنونم ازش . هنوز یادمون نرفته ما 8 سال نمایندهی داشتیم که حتی نمی تونست تو مجلس فارسی صحبت کنه .و اب سرشاخه رودخانه تالارو با سمنان معامله کرد .الان همین اقای ادیانی ودیگر نمایندهها باید با هزار تا تذکر و جلسه مانع این کار بشن .کار ما از اون دوره ها خرابه عزیز .مدتها بود تو مجلس یه نطق از یک سوادکوهی واقعی نشنیده بودم .ولی به لطف حضور ایشون تومجلس ونطقهای بجاشون بارها به خودم بالیدم . من میگم اگه قراره نقد کنیم منصفانه و علمی نقد کنیم . نقد کوچه و بازاری مناسب این محیط نیست چون اکثرا تحصیلکرده هستن .و نمیشه به راحتی سرشونو با کلی گویی و بیان مشکلاتی که همه میدونیم که حلشون کار یه نفر نیست شیره بمالیم .اگه هر کدوم از دوستان خواستن با شماره من تماس بگیرن در خدمتشون هستم .09394105208

                                         • فرهادی شیرگاهپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                          پنجشنبه 7 مهر 1390-0:0

                                          قاسمی جان معلوم کسی که خودش اینکار و انجام میده ( گذاشتن متن ها از طرف یک نفر) فکر میکنه هر کسی که مخالفت میکنه اینکارست! بی خیال اسلامی دستت واسه همه رو شده چشاتو باز کن و نماینده برتر استان رو با دقت ببین همون معلم معارفی که نطقش تو مجلس لرزه میندازه، همون معلمی که با تغییر تعرفه برق و گاز به جیب مبارک جنابعالی سود رسونده ، همون معلم معارفی که به عنوان رئیس کارگروه نفت اساسنامه نفت رو تنظیم کرده کاری از زمان ملی شدن نفت تا الان معطل مونده بود، چشاتو باز کن عزیزم....

                                          • خطی قائمشهرپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                           پنجشنبه 7 مهر 1390-0:0

                                           قابل توجه آقایان عالیشاه ، باقر نصیری ، سیاوشی و .... متن های شما چفدر نزدیکن به هم !!! چرا هر موافقی که اعلام نظر میکنه مورد اتهام موافقان اسلامی قرار میگره که همه این متن ها رو یک نفر گذاشته ؟؟ و اون وقت شما ها فکر میکنبد مردم متوجه نمیشن ریگی تو کفشاتونه؟؟ فکر نمی کنید مردم شک می کنند همه ی موافقین اسلامی خود اسلامیه!! شنیدین که میگن کافر همه رو به کیش خود پندارد.

                                           • حسن حامدي پاسخ به این دیدگاه 0 0
                                            چهارشنبه 6 مهر 1390-0:0

                                            مازندنومه ي عزيز!!مي تواني "اريم" رابه ما معرفي كني كه كجاست؟آخه مابچه ي سوادكوه هستيم اين يه محله ازدست مادررفته؟عليزاده اريمي = شهرياري اريمي؟اينها همينجوري يه دفعه اي همه ميشن طرفدارادياني!واه!!!!!!! نكنه گاز را آقاادياني به محلشون برده كه اينجوري فدايي دارن؟بميرم واسه شون!! اريمي ؟آخه اريم وسنگده وساري ؟؟چه جوري بهم نون قرض مي دن؟!!يهني سوادكوهي هابزنيدبچاك !!!!!!ماهستيم!درسته بيچاره كارادياني به كي هاافتاده....

                                            • سياوش اسلامي سوادكوهيپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                             چهارشنبه 6 مهر 1390-0:0

                                             مديريت مازندنومه،باسلام،احتراما"درپاسخ به متن يك فرهنگي ازجويبار،متن اينجانب رادرپيش خوان نظرات درصورت امكان لحاظ فرمائيد،اينكه اين نويسنده ي بي نام ونشان كه توانايي معرفي خودبراي دفاع ازپيشينه ي شغلي اش هراس داردبايدتاسف خوردكه ظاهرا" نانش رادراظهارات بي پايه تامين شده مي داند،آنقدربي اساس باتاسف سخن گفتندكه فقط به احترام روشن شدن ذهن آنهايي كه معلم نيستند وشايد شائبه اي برايشان پيش آيد توضيح مي دهم !چون آنهايي كه شغل شريف معلمي دارندخدمت مي كنندمي دانندكه بكارگيري واژه هايي كه ارتباطي باشغل معلمي نداردتوسط اين شخص اظهرمن الشمس است!!

                                             اولا بنده هرگززندان نرفتم كه كسي بخواهدازآن حرفي بزند! چنين شايعه سازي عمل ژشتي است كه نشاندهنده عمق كينه و عصبانيت فردرامي رساند، هرگز چنين روش واخلاقي رايك معلم نداردوازمعلمان شيوه اي اينچنيني بدوراست.
                                             دومااينجانب بعنوان معلم معارف اسلامي وهمكارسابق آقاي ادياني به ترويج احكام ومعارف ديني ونيزدفاع ازآرمانهاي انقلاب واسلام وفق سياستهاي درسي وفرهنگي تدويني نظام جمهوري اسلامي مشغول تدريس مي باشم واگرغيرازآن مي بود قطعا" سيستم نظام آموزشي باكسي تعارف ندارد،پس اين گفته ي مدعي هم نشاندهنده ي عدم شناخت فردوصرفا"درجهت تخريب اينجانب واثرگذاري متن پيش رو دربخطرانداختن منافع افرادي چون مدعي مي باشد!! كه به هردستاويزي روي مي آورندتابلكه ازاين دام بزرگ تنيده شده ي ؟!بزرگ رهايي يابند!
                                             سوما"شماوافرادي چون شماكه غيرفرهنگي هستيد اگردرحوزه ي فرهنگيان دخالتهاي بيجا نفرماييد!جناب آقاي ادياني خودش مي دانندكه گيركارمعلمان كجاست !!!!ودركجاها موردغفلت واقع شد!!بنده هم معتقدم آقاي ادياني خطيب توانمندوتوانايي درفن سخنوري است!فرق ما وشما اينه كه شماچون فرهنگي نيستيد زبان مارا نمي دانيد!!مي خواهيد خدمتي به آقاي ادياني نماييدوازاين طريق سه بارسخنراني ايشان را درطول سه سال به رخ فرهنگيان مي كشيد!!ياد ده دوازده سال پيش افتادم كه شركت تعاوني به هرمعلمي كمكهاي غيرنقدي داده بوديكي ازكالاها يك عدد تن ماهي بود!!هركس شنيد به هرخانوارمعلمان يك تن ماهي دادند متلك مي گفتند وظريفي گفت لابد هرهشت ساعت يك قاشق چاي خوري!!!؟حالا اسم مستعاروجعل كرده بنام فرهنگيان!!!!!!سه سال واندي سه نطق براي فرهنگيان!مي خواهيد باآن انبوه انتظارات معلمان واميدشان حضورادياني درمجلس ؟؟؟؟آنهارااقناع كند؟همين نكات مبين آن است كه شما فرهنگي نيستيد وازاوضاع و احوال و مطالبه معلمان حتي ازآنچه به اينجانب نسبت داديد نه تنهااطلاعي نداريد ،بلكه كينه هاي خود واطرافيانت را بنمايندگي تخليه كردي!همه خوانندگان مطلب هرچي مي خواهندبنويسندآزادند!!!!وخوشحال مي شوم كه توانستم با يك كارفرهنگي فضايي ايجادكنم كه هم نقدشوم وهم نقدنمايم !!اما آنجاييكه ازشغل شريف معلمي كسي بخواهدسوءاستفاده بكندهرگزكوتاهي نخواهم كردجايگاه معلمي زيبنده هرناكسي نيست كه بخواهدباتهمت وافترانام مقدس معلمي راخدشه داركند،من نامم رامي نويسم آدرس ونشانم مشخص است هركس احساس مي كندبايدكسي رانقدي بنمايدبانام ونشان مشخص معلمي اش ،مطمئنا" استقبال خواهم كردولوبا مشي اينجانب سازگارنباشدمهم نقدمعلمان است كه سازنده است، وآنهاراصاحب صلاحيت در خصوص شغلشان مي دانم وقضاوتش هم بامخاطبان ومعلمان.

                                             • رستمی کلیجیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                              چهارشنبه 6 مهر 1390-0:0

                                              من نمیدونم اینها از یه نماینده چی میخوان .مگه نماینده مسول اجرایی مملکته .عزیزان همه ما میدونیم اشکال از کجاست. اصلا من نمیفهمم یه نماینده چقدر میتونه تو فرهنگ تاثیر بذاره .اقای اسلامی لطفا مثل مربی های کشتی از بیرون گود نگو لنگش کن بیا برنامه بده بگو اقا اگه این کارو میکردی سید بچههای ما معتاد نمشدن بعد قضاوتو بذار به عهده مردم .

                                              • شهریاری اریمی پاسخ به این دیدگاه 0 0
                                               چهارشنبه 6 مهر 1390-0:0

                                               خدمت اقای نصیری عرض کنم هر گردی گردو نیست .بابا جان هر کی فامیلیش سنگدهیه که ساروی نیست .معلومه که شما اصلا سوادکوهی نیستی که اینو نمیدونی اکثر سنگدهیها سوادکوه و قایم شهر ساکنن.اقای اسلامی عزیز سعی کن تو کامنتات حداقل جانب انصافو رعایت کن اخه خیلی تابلو نظر میدی .

                                               • سارا لاجیمیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                چهارشنبه 6 مهر 1390-0:0

                                                آقای نصیری شما دلتون واسه کسی نسوزه،چرا شما یک اتهام تکراری متوجه همه میکنی، بچه محلای ما دروغ و دروغگو ها رو خوب میشناسن، ما تو انتخابات یه بار دیگه دروغگو ها رو روسیاه میکنیم ، خوشحالم که طرفداران حقیقت با احساس مسئولیت خودشون کفر شما رو در آوردن ، هر چی ادامه بدین دکتر ادیانی محبوبتر میشه همیشه این اکثریت هستند که سرنوشت ساز می شوند.

                                                • یک فرهنگی از جویبارپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                 چهارشنبه 6 مهر 1390-0:0

                                                 امیدوارم مرا متهم نکنید به جویباری بودنم و اینکه جویبار چه ربطی به سوادکوه داره .به عنوان یک فرهنگی فقط به نقد آقای اسلامی به عملکرد آقای ادیانی در حوزه فرهنگ وفرهنگیان اشاره می کنم .به جرئت می توانم بگویم آقای اسلامی ، تحقق آرمانی شما در حوزه فرهنگی توسط آقای ادیانی و امثال ایشان محقق نمی شود.چرا که ایده شما در حوزه فرهنگ در خلاف جریان فرهنگی نظام ماست و این همان چیزی است که شما به خاطر آن به زندان افتادید و اما در حوزه فرهنگیان نگفتید که تحقق چه خواسته هایی در این حوزه مد نظرتان بود که محقق نگردید. انتقاد سازنده انتقادی است که از کلی گویی بپرهیزد.اگر می بایست زبان گویای فرهنگیان در مجلس باشند که سه بار در نطق های میان دستور از فرهنگیان گفتند که متن نطق اخیرش را می توانید در همین مازندنومه مطالعه بفرمایید.لطفا از کلی گویی پرهیز کنید.

                                                 • قاسمی از 16 متری قائمشهرپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                  چهارشنبه 6 مهر 1390-0:0

                                                  جناب رامین خان درویشی من هم می گویم خدا پدر طرفداران ادیانی را بیامرزد که باعث واکنش شدید اسلامی ها شده شدند.
                                                  راستی دقت کردی چقدرمتن های موافق اسلامی،ادبی هستند وخوب اصطلاحات را می نویسند.
                                                  آقای اسلامی یه خ.رده تنوع بده به متن هات همه جور هستند

                                                  • عابدیان از قائمشهرپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                   چهارشنبه 6 مهر 1390-0:0

                                                   علی پور جان کار خوبی کردی این متن رو گذاشتین حالا اسلامی به عنوان یک چهره مظلوم بین ما شناخته شده است آخ طفلکی اسلامی!!!
                                                   تاجایی که ما اطلاع داریم آقای ادیانی نه تنها گاز رو به سوادکوه آورد مجوز کک سازی رو هم ازمحیط زیست گرفت علاوه بر آن مجوز احداث کارخانه ذوب آهن در زیراب رو هم گرفت آب لفور هم که با پیگیری آقای ادیانی مجوز انتقال به سوادکوه اخذ شده، دربحث جاده فیروزکوه چرات به آلاشت وبعدش به هراز هم پیکیربود،وبه شدت پیگیر چهار بانده شدن فیروزکوه که الان اجرایی شده و اجرایی شدطرح عدم خروج دام از جنگل، تغییر تعرفه گازوبرق در استان

                                                   • باقرنصيري شيرگاهپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                    چهارشنبه 6 مهر 1390-0:0

                                                    م براي آقاي مختاري سنگدهي مي سوزد،آخه چرا ايشون اينقدرتلاش ميكنن كه منطقي فكربكنندوخودشونو آب وآتش مي زنند كه آقا من پاي كارم!!!!!چشم داداش،برو به زندگيت برس!!!يااينكه واقعني تودفترآقاي ادياني نشستي وكارت همينه؟من به عنوان سوادكوهي حاضرم نشاني خانه ام رابه مديرسايت مازندنومه اعلام كنم تاثابت كنم سوادكوهي ام،شما هم اگه راست مي گوئي واقعني ثابت كن اون موقع معلوم مي شه فقط داري سم پاشي مي كني؟تازه مي خواهي بگي واسه سوادكوهي ها دل مي سوزاني؟يعني سوادكوهي ها خودشون نمي تونن از خودشون دفاع بكنن كه تو سنگدهي بايد ازاونا دفاع بكني!!!!بروبرو داداش!!!برودروغ رو بهتره تومحله ي خودت بفروش !مختاري سنگدهي احمدي شيرگاهي عبادي ساروي زماني و.......مازندنومه حضرت عباسي باشه چاپ نكنيد

                                                    • مختاری سنگدهیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                     چهارشنبه 6 مهر 1390-0:0

                                                     آقای مخاطب باهوش مازندنومه خوان واقعا به جای جواب به متن من جوابی بهتر از گیر دادن به پسوند من پیدا نکردی؟ فکر میکردم متوجه میشی محل سکونت افراد می تونه محل زادگاهشون نباشه.اینو که متوجه نشدی پس حتما اینقدر باهوش نشدی که درک کنی که نیاز نیست که حتما سوادکوهی باشم تا از نقد؟؟؟؟؟غیر منصفانه از ادیانی انتقاد کنم.بنده نه سخنگوی ستاد آقای ادیانیم و نه کارمند دفتر ایشون. فقط و فقط سعی می کنم از عوام زدگی پرهیز کنم و منطقی نسبت جامعه ام فکر کنم.

                                                     • احمدی شیرگاهپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                      چهارشنبه 6 مهر 1390-0:0

                                                      آره باهوشند ما طرفداران ادیانی هم هوش مردم رو باور داریم آقای عالیشاه فکر میکنید تمام این متن هایی که الان دستاویز شما(اسلامی) شده رو مردم نمیدانند که کار خود شماست این حربه ها دیگه قدیمی شده در ضمن کافر همه را به کیش خود پندارد، ما از این دودوزه بازی ها بلد نیستیم، مردم آگاهند این متن و فقط واسه این فرستادم که به آقای اسلامی یاد آوری کنم که نمی تونی با احساسات مردم بازی کنی و با ننه قریبم بازی خودتو مظلوم نشون بدی.

                                                      • سياوشي - دبيرسوادكوهپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                       چهارشنبه 6 مهر 1390-0:0

                                                       نمي دانم كجاي كارما مي لنگه كه كاردفاع ازآقاي ادياني راسارويها بعهده گرفتند!!!! واقعا"متعجبم!عبادي ازساري=مختاري سنگدهي!!آخ مي ميرم براي آدمهاي بيكس!!!!البته من هم قبول دارم هيچكس نبايد به كسي توهين بكنه!اين درسته!!امانوع ادبيات اينها راببيند!!چه جوري حريص ورزانه؟آنهم آقاياني كه نمي دانندمطالبه مردم سوادكوه وروحيات وتقاضاي آنهاچيه؟شماراخداسنگده وساري آنقدرگرفتاري داردكه همان شهروده !!!!خودتان رابرسيداگرزرنگيد وخيلي آدم توانمندي هستيد! دست ازسركچل ما برگيريدما بلديم چكاركنيم اينجابحرين نيست كه عربستان لشكربكشد!!!
                                                       خيلي تمايل دارم آن آقايي كه با واژه پوست؟؟؟؟ استفاده كرده به احترام همه مخاطبان ازآن فردپوزش بخواهد!راست مي گويندحرف حساب رابپذيريد،اماتو كت هيچكي نمي رود كه ادياني براي خدمت به انرژي رفته است!!چون نه علم حقوق ونه ازعلم انرژي هيچ بهره اي ندارد آنهايي كه ازاين منظر ازايشان حمايت مي كنندنشاندهنده اين است كه ادياني را نمي شناسندچون آخرين پست سازماني آقاي ادياني دربيست سال اخير فقط معلم معارف اسلامي بوده ولاغير!!هرچند آقاي اسلامي باايشان دريك گروه كارمي كردند امادرآينده اي نزديك اطلاعات غيرقابل كتمان ازگذشته كاري ادياني رادراختيارش مي گذارم تامستندا مقاله جديدش راباادله هاي كافي براي تنوير افكارعمومي ودردفاع ازجامعه سوادكوه به كارگيردتابلكه كمكي براي بهترانتخاب كردن نماينده ي جديدشان باشد.

                                                       • عبادی. ساریپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                        چهارشنبه 6 مهر 1390-0:0

                                                        با سلام به دوستان، به جای این همه انتقاد چرا عملکرد دکتر ادیانی را با دیگر نماینده های مقایسه نمی کنید؟ نمایند های دیگر شهر ها چه کردند؟ برای تغییر در وضعیت موجود باید از خودمان شروع کنیم نوع نگاه بیشتر عزیزان به نمایندگی مجلس و ظرفیت های آن اشکال دارد.

                                                        • عاليشاه قائمشهر پاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                         چهارشنبه 6 مهر 1390-0:0

                                                         مختاري "سنگدهي"؟آقاي كارشناس مازندنومه!مخاطبانتان باهوشند!!!!!!!اين آقا هوش آنهاراباورندارد!مردحسابي!اگرسنگدهي هستي چرااينگونه سينه چاك ادياني هستي؟چه تعلقي به اين حوزه انتخابيه داري؟سوادكوه كه جزء ساري نيست!مگه ادياني وعده اي به الحاق سوادكوه به ساري داده؟اگه سخنگوي آقاي ادياني ودراستخدام دفترش هستي اشكال نداره!شما كه تااين اندازه آدم مطلع وهمه چيزداني!!!!!!! خوب سخنگويي آقاي ادياني وستاداطلاع رساني ايشان رابعهده بگيري ممنون شماخواهم بود!هرچند آدمهاي حقه باز براي رد گم كردن با اسمي مستعار،نقش بازي مي كنند،واين نام ممكن است ازاين حقه بهره ببرد........

                                                         • محمد امیری لفورپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                          چهارشنبه 6 مهر 1390-0:0

                                                          آقای نیکخواه از قائمشهر پرخاشگری از نظر شما جز تهمت زدن است؟ تهمت زدنی که خیلی راحت از سوی مخالفان آقای ادیانی مطرح می شود یعنی ما هم باید به خودمان اجازه دهیم به خاطر نزدیکی ادبیات شما به آقای اسلامی به شما بگوییم اسلامی؟ به این راحتی هر کسی مخالف نظر آقای اسلامی بود را یک آدم که ده متن فرستاده بنامیم ؟؟ اتفاقا آقای ادیانی مهمتمرین برنامه اش ایجاد صنایع مادر در سوادکوه بوده وهست، اما آیا بدون ایجاد زیر ساخت راه و انرژی امکان پذیر هست؟ شما که مدعی خشم و پرخاشگری طرفدار ادیانی هستید چکونه به خود اجازه میدهد طرفداران ادیانی را پوست کلفت بنامید این ادب و نزاکت شما!!! ما به ادیانی رای دادیم و پای رای خود هم ایستاده ایم حل مشکلات فرهنگی و بیکاری کاری نیست که یک نفر و در مدت 3،4 سال حل شود ما نماینده ای به مجلس فرستادیم که منتقل کننده مشکلاتمان و پیگیر حل آنها باشد که هست.

                                                          • زمانی زیرابپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                           چهارشنبه 6 مهر 1390-0:0

                                                           قابل توجه آقای نکته سنج؟؟؟؟؟؟ این نطق سومین نطق ادیانی در دفاع از فرهنگیان است علاوه بر این ایشون در تذکرات متعدد از حقوق فرهنگیان دفاع کردند. البته لازم اینم بدونین من که خیلی مسائل نماینده ها رو تعقیب نمی کنم این مطلب و می دونستم متعجبم از آقای نکته سنج سوادکوهی!!!!

                                                           • مختاری سنگدهیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                            چهارشنبه 6 مهر 1390-0:0

                                                            برای آنکه از خواص جامعه باشیم باید مانند خواص فکر کنیم نه اینکه مانند عوام برداشتی سطحی و غیر منطقی از جامعه داشته باشیم.جناب اقای درزی،اینکه ندانیم بنابه قانون اساسی کشور مان وظایف یک نماینده مجلس چیست باعث ایجاد انتظار غیر واقعی و کاذب از او می گردد.دوست عزیز اولا حل مشکل بیکاری در درجه اول به دولت برمی گردد در ثانی حل معضل بیکاری به ایجاد زیر ساختها و زمان کافی نیازمند است .خواهش می کنم اگر می خواهیم از کسی انتقاد کنیم در حدود شرح وظایفش از او انتقاد کنیم.مثلا ببینیم ادیانی برای کارهای عمرانی منطقه چه میزانی اعتبار مالی سوای بودجه مصوب استانی جذب نموده است و آن را مقایسه کنیم با نمایندگان ادوار گذشته. دقت کنیم ادیانی در مجلس در تعداد نطقهای در موافقت یا مخالفت با طرحها ولوایح و همچنین در نطقهای میان دستور و تذکرات به وزرا و دولت در چه حد و اندازه ای بوده است.آقای درزی چشم ها را باید شست ،جور دیگر باید دید.

                                                            • چهارشنبه 6 مهر 1390-0:0

                                                             آقاي ادياني رادوست دارم چون گازرابه سوادكوه آوردوازابراهيم زاده بيزارم چو ن مي خواست گازراازسوادكوه ببرد!!!اداني گاز آورده ؟ گاز آنهم گاز؟چه گازي ؟اسلامي گازت بگيرم!غلطكردي نگفتي ادياني گازآورد؟هركسي بگويد ادياني كارنكرد ازكاربيكارش مي كنم؟اسلامي ضدانقلاب عامل استكبار،صهيونست،مي خواهي ادياني اصولگرانباشدكورخواندي!!!!ما اصلا كارنمي خواهيم ما نماينده اصولگرا مي خواهيم!!ضدانقلاب!همه تورا مي شناسندعامل صهيونيست!!پدرت رادرمي آوريم ما بيكارنمي نشينيم!!!اي مردم اي مسلمانها!اسلامي آدم بدي هست ،بيخود است،بيخود مي كنه نماينده مارازيرسوال مي بره ؟مگه نمي داند اوگاز رابه سوادوه آورد؟پس چي مي خواهيد؟مردم همه ازما راضي اند؟بشما هم ربطي ندارد.فضولا.....

                                                             • آرمان اسماعیلیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                              سه شنبه 5 مهر 1390-0:0

                                                              ایدکه آقای ادیانی چه هیزم تری به آقای اسلامی فروخته نمیدونم و کاری هم به این موضوع ندارم، برام هم مهم نیست. به عنوان یک مازندرانی که نمایندگان رو رصد میکنم تنها نماینده ای که در صحن مجلس اعتبار استان رو بین نمایندگان بالا برده ایشان هستند. بنده اهل ساری هستم و هیچ ربطی به حوزه انتخابی ایشان ندارم و پسرخاله آقای ادیانی هم نیستم اما سعی کردم همیشه حقیقت ج. باشم

                                                              • رامين درويشي قائمشهريپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                               سه شنبه 5 مهر 1390-0:0

                                                               مديرمحترم مازندنومه !اينقدرازسوادكوه مي گوئي انگارنمايدگي آقاي ادياني بنام سوادكوهي ها زده شد؟خوب يه خورده ازقائشهراين شهرمخروبه هم بگو!آقاي ادياني سوادكوه راگازبردي،درست!قائمشهرچكاركردي؟جويبارچه كردي؟كياكلايي هابايدچكاركنندكه شما آنجاراحوزه انتخابيه خودت نمي داني؟خداپدرمقاله نويس رابيامرزد كه با ازخودگذشتگي وشنيدن توهين وفحاشي براي مردم منطقه خودش،آقاي ادياني واطرافيانش را واداربه واكنش كرده وبراستي آنهاراازخواب غفلت وسرشان راازتوي برف بيرون آورده!!!!!! آقاي اسلامي محترم! ازقائمشهري ها هم دفاع بكن!بخدا وضع واعصاب ما هم داغونه،ديگه زديم بسيم آخر!توكه قلم داري مي تواني بنويسي والله ماگناه داريم ماهم فكرمي كرديم ادياني بره معجزه مي كنه!!!!!!!بازديديم سرما نه تنهاكلاه رفت!!تازه دوقطرونيم زبان طرفدارانشان هم درازه!! مي دانم اينقدربه شماهتاكي مي كنن كه انگار ذنب لايغفرمرتكب شده ي! تراخداتحمل كن ! تحمل كن براي جواناني كه وقتي ازخواب بيدارمي شوندآرزومي كنن كه اي كاش بيدارنمي شدند!!چون رنج بيكاري وافسردگي پيشاپيش آنهاراكشته است فقطمونده تشيع شوند!تصدق سر آقاي ادياني ودوستانش كه زندگي رافقط براي خودشان مي خواهندواگرحرفي بزنيم مستحق همه نوع توهين هستيم،شما رابخدانوشته هاي هتاكان رامشاهده كنيدانگارهمه رايكنفرنوشته! وبادريدگي مدعي اخلاق ناصواب خودشان هم هستند ومي گويندحق داريم به نويسنده هرچي بگيم!!خوب به نويسنده بگويي باما كه نه طرف شما هستيم ونه طرف هيچكس چه پاسخي داريد؟

                                                               • حميددرزي فرهنگيپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                سه شنبه 5 مهر 1390-0:0

                                                                خيلي تمايل داشتم آقاي ادياني تو قول وفعلش آدم پيروزي ازدوران نمايندگي مي بود،اما دريغ !روي ما رازمين زد!!! دوستان،وهم محلي هاي لفوري من!بخدا همچنان آقاي ادياني را دوست دارم اما آْيا مي شود ازدست مردم وتقاضاهايشان فراركرد؟مي توانيم به مردم محروم لفور ،زيراب شيرگاه ،پل سفيد بگوئيم همه توان ما آوردن گاز به سوادكوه بود؟مردم ازماقبول مي كنند؟نمي شد بهترازاين شود؟ببينيدمردم بدخواه ادياني نيستندازنويسنده مقاله تامنتقدين همه مي گويندچرادرعمران وآباداني منطقه وبيكاري بچه هاي مردم كاري صورت نگرفت؟ سزاوارنيست كه به مردم توهين كنيم وبگوييم چرا ازما انتقادمي كنيد؟ستادآقاي ادياني پا پيش بگذاردازمردم ونويسنده مقاله تشكركندوبگويد كارهاي نكرده راپيگيري مي كنيم!!!!نه اينكه باعصبانيت به همه بتازيم،من بسهم خودم بعنوان لفوري،ازمردم وكسانيكه به آنهابه هرنحوي جسارتي شده معذرت مي خواهم وازخداوندمنان مي خواهم همه مارابه راه ائمه ع وانبياءعظام هدايت نمايد.

                                                                • جعفری قائمشهرپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                 سه شنبه 5 مهر 1390-0:0

                                                                 آدم موفق همیشه مخالف داره، امیدوارم انتقادها از روی کینه نباشه!! من فقط موندم چطور دفاع از ادیانی اسمش میشه بی منطقی، اما دفاع از اسلامی میشه دفاع از استلال و منطق، فکرش و بکن اسلامی هم متن میذاره هم خودش پیام میده!!

                                                                 • محمد محمدیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                  سه شنبه 5 مهر 1390-0:0

                                                                  جناب آقای ادیانی خواهشمند است لیست خدمات خود را به مردم اعلام فرمایید بنده اینقدر را می دانم که برای فریب افکار عمومی هرکس را دیدی گفتی فامیل و در حوزه انتخابیه شما آنچه مشهور است فامیل مطرح است نه کار. دیگر عصر عوام فریبی گذشته استبا مردم صادق باشید

                                                                  • موسوي پيرنعيميپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                   سه شنبه 5 مهر 1390-0:0

                                                                   آقاي اسلامي يه خورده به كارهاشتاب بدهي ،ادياني تا انتخابات گازسوادكوه راتمام مي كنه!ديگه هيچكس ازبخاري هيزمي استفاده نمي كنه!وننه جان من هم به جمع بيكارها اضافه ميشه،اونوقت ما مي تونيم هميشه دركنارهم قصه هاي پرغصه روزگاران جديد وقديم رابراي هم تعريف كنيم،ومشكل هرچي بيكاري واعتيادراباگاز؟ ازريشه درمي آوريم،يك خدمت كه بعنوان سوادكوهي حق ماهست؟نيست؟مازنوندنومه زدي توهدف! اينباربراي سوادكوه! خودت هم سوادكوهي؟

                                                                   • مختاری سنگدهیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                    سه شنبه 5 مهر 1390-0:0

                                                                    آقای حسین شهیری این که نطق میان دستور اخیر آقای ادیانی را ثمره مقاله اقای اسلامی می دونی رو به حساب حواس پرتیت طی این سه سال و اندی می ذارم .فکر میکنم نه تلویزیون نگاه می کنی نه رادیو مجلس گوش می کنی و نه روز نامه می خونی، ظاهرا فقط مازندنومه رو پیگیری می کنی.محض اطلاع حضرتعالی عرض میکنم که آقای ادیانی در تعداد نطق های میان دستور و نطق های در موافقت یا مخالفت طرح ها و لوایح رتبه دهم رو بین تمام نمایندگان مجلس در سه سال اول مجلس دارد.اقای ادیانی به عنوان نایب رئیس فراکسیون فرهنگیان که بزرگترین فراکسیون مجلسه بار ها و بارها از حقوق ما معلمان دفاع کرده اما اگر نخواهیم حقیقت ها را ببینیم خوب صم بکم عمی فهم لا...

                                                                    • نكته سنج سوادكوهيپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                     دوشنبه 4 مهر 1390-0:0

                                                                     آقا؟؟؟؟/وبازهم آقاي مازندنومه؟چراحرف منوچاپ ني كني؟به نفعت نيست؟يادبده به خودوديگران مشق دموكراسي وآزادانديشي را!
                                                                     بيب بيب بي بيب بيب!!!گوش داديدسخنان آقاي ادياني راامروز درمجلس!!!! پس نوشتن، آدم كجرو راراست مي كند ، اگراين نوشتنها ازگذشته هم همينجوري بود باوركنيدادياني تا اين اندازه بي راه نمي رفت، فشار افكارعمومي پدرحرف زور رادرمي آورد!!!ديديدادياني نوك درخت راچگونه بزيركشيد!! احسن به شيرمردسوادكوه اسلامي عزيز! اگه بهت توهين كردند ثمره ي شيرين واداركردن ادياني براي سخنراني درمجلس براي اولين نطق مستقيم واختصاصي براي فرهنگيان،محصول تيزبيني وفراصت جنابعالي ونيزتحمل ومدارا با كسانيكه بشما توهين كردند- مي باشد به درايت شما تبريك مي گويم-= مازندنومه متن قبلي مرا چ چ چاپپپپ كن.خيلي خوشحالم

                                                                     • حسين شهيري كياكلاپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                      دوشنبه 4 مهر 1390-0:0

                                                                      اولين ثمره ي مقاله آقاي اسلامي واداركردن آقاي ادياني به نطق ميان دستورامروزمجلس براي فرهنگيان است،هرچندبايدگفت نازنينا،،،، مابنازتو آقاي ادياني جواني وزندگي راداده ايم،،،،،!!!!!!!!! تازه بفكرافتادي كه معلماني هم وجوددارند؟!!!!! بازم گل بجمال آقاي اسلامي كه بافداكاري توانست توراازخواب غفلت بيداركند،بروشكرخدارابكن كه بيدارشدي!!!!!!!!!!
                                                                      طرفدارنت بايد عوض تشكرازاسلامي خشم خودشون راباهتاكي جبران مي كنند،اگرعاقل بودنداثربخشي اين مقاله رابدرستي تحليل مي كردندومشي خودشون رااصلاح مي كردند.

                                                                      • داداشي فرهنگي ازقائمشهرپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                       دوشنبه 4 مهر 1390-0:0

                                                                       خيلي خوشحال شدم وقتي مقاله اين فرهنگي پرتلاش كانون صنفي معلمان راخواندم،واقعا لذت بردم كه مثل شيرازبيشه خود دفاع كردآنهايي كه اسلامي را ازنزديك مي شناسند مي دانند كه اوهرگزاهل معامله برسرحقوق حقه معلمان درهيچ موقعي نبوده است وشاهدمثالش هم محكوم شدن وشلاق زدنش مي باشداگه او معامله مي كرد وازراهي كه رفته پشيمان بود كه آنگونه نمي شد،حالا بعضي ها منافعشان توخطرافتاده دست وپا مي زنند.بسهم خودم به عمل فرهنگي ومعلمي آقاي اسلامي افتخارمي كنم منهم اگه جرات داشتم مي نوشتم اعتراف مي كنم افتادن با ادياني جرات مي خواهد كه من ندارم!!!!تقديم به طرفدارانش كه همه را مي خواهندبترسانند وادياني راتطهيركنند

                                                                       • رحیمی جویبارپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                        دوشنبه 4 مهر 1390-0:0

                                                                        نقدمنصفانه بدون توهین راباید بپذیریم خواه به نفع ماباشدخواه به ضررمان جناب ادیانی یادت نرفته درسفر اول ریاست محترم جمهوری به استانمان وشهرجویبار وعده دهکده المپیک وگل وگیاه راداده شما بعنوان نمایده مردم جویبار قائمشهرسوادکوه کیاکلاتابحال چکار کارکرده اید تااین مصوبات انجام گیردسوادکوهی های عزیز نمایندگان تاموقعی که رای می خواهندمی آیند دنبالتان پس ازاینکه رای گرفتن پشت سرشان رانگاه نمی کنند تاموقعی که زمان رای گیری فربرسدآقای ادیانی شمادرکمسیونی که هیچ ربطی به رشته تان نداشته ورودکردید معلوم هست که نمی تونید بدرستی نظارت کنید شما دربحث پالایشگاه مازندران چکار کردید درطول این مدت شرکت هایی اومدند وجمعی از هم استانیهای عزیز مارا بیچاره نموده و باباندبازیهای موجود دراستان قبل از سفرسوم ریاست جمهوری به ناگهان شرکت دیگری راجایگزین شرکت های قبلی نموده درحالی که نمیدانید که چندین خانواده از همشهریانتان ضمانتهای شرکت فوق را کرده وباعث ورشکستگی شرکت قبلی گشته ومیلیاردها تومان بدهی بانکی نصیب همشهریانت گشته وهیچ مسئولی دراستان وکشور جوابگو نمی باشد آقای ادیانی شمامی دانید که مسئولین استانی درزمان نمایندگی شما دفاتر این شرکت رادر مرکز استان توسط مسئولین عالی رتیه استانی افتتاح گردیده است آقای ادیانی شمابعنوان نماینده مردم وعضوکمسیون انرژی مجلس آیامی توانید جلوی این بی عدالتیها رابگیرد انشاءالله همه مابتوانیم وعده های بی اساسی که ازعهده مان برنمی آید راندهیم وبرای مردم خدوم مان خادم خوبی باشیم

                                                                        • حسين غفاري چراتيپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                         دوشنبه 4 مهر 1390-0:0

                                                                         اينجانب فرجپور وعليزاده اريمي وليسانس اقتصاد بيكارهرسه چهارنفرشون رايكنفر ميدانم كه اينهارامي نويسد،البته اشكال ندارديك آدم هم ده تا پيام بگذاردامااگربخواهد خوانندگانش را..... فرض كندازنظراخلاقي درست نمي دانم!حالا اين آقايان كم مانده به آقاي اسلامي فحش ناموسي هم متوسل بشوند!آخه آدم حسابي !شما چه جوري متوجه شديداين آقاتووسعت بزرگ سوادكوه اكثريت اوراقبول ندارد؟راي گيري كرديد؟چه جوري؟اين يعني فهم مخاطبان رابه بازي گرفتن!!!!!من نه آقاي اسلامي را مي شناسم ونه طرفدارش هستم اما بعنوان سوادكوهي مقيم جويبارمي بينم ايشان نكته بدي رانگفته كه طرفدارانش به او نسبتهاي ناروا مي دهند وازكوره درمي روند! هرچي دلشان خواست مي گويند! پس منطق كو؟استدلال كو؟ ايشان دلايلي آورد كه نياز به پاسخي منطقي داردشما وستادايشان جوابيه بفرستد،اگركوتاهي كردند ازمردم سوادكوه عذرخواهي كنند!،هيچ هم ازشان شما كم نمي شود،مردم سوادكوه با بزرگواري باشما وآقاي ادياني برخورد مي كنند.
                                                                         اينكه عالم وآدم رابه كاربگيريد كه اسلامي بداست،ادياني توانمنداست،آن يكي حرف ديگري ازسراستيصال بزند چاره كارنيست،حرف حساب جواب داردنه بافحاشي وتوهين بخواهيم خودمان رااثبات كنيم!مخاطبان هم عقل دارند،شعوردارند،مي فهمنداين جوري نيست كه نتوانندبفهمندكي سخن درست مي گويد.
                                                                         لااقل اين متن بسياربسياروزين وسنجيده وحساب شده تنظيم گرديداگر درهمين راستا طرفداران آقاي ادياني پاسخ بگويند بهتر ازايشان حمايت كردندتا بخواهندازواژه هاي سخيف وزن كشي والفاظ ركيك استفاده بكنيد،بقول دكترشريعتي بدترين نوع دفاع بددفاع كردن است،كاري كه ممكن است درشان آقاي ادياني نباشدكه اين كارها رامشوق باشد.

                                                                         • عبالرسول نيكخواه-قائمشهرپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                          دوشنبه 4 مهر 1390-0:0

                                                                          مديرمحترم سايت مازندنومه:باسلام بشما ومخاطبان ارجمندتان،اينجانب بعنوان يكي ازتحصيل كردگان حوزه ي انتخابيه قائمشهر،ازتوجه وپرداختن به مهمترين دغدغه هاي مردم اين شهرستان تقدير مي كنم،اينكه آقاي منتقد وروزنامه نگاري باشغل فرهنگي وبارويكرد فرهنگي درنقدي منصفانه درپاسخ به ادعاهاي فردي كه درفراخواني، آراء آنهارابه امانت گرفت ،وقتي باپرسش بحق براي امانت داريش ازاو سوال مي شوداپرخاشگرانه خشم او واطرافيانش آنچنان برانگيخته مي شودكه انگارتعدي به ارثيه پدريشان شده است!! بانيم نگاهي به پاسخ هاي داده شده ازطرف دوستداران ايشان كه ازقضاپاسخي واحدباتعدد نام!؟مي خواهندازاصل موضوع كه همان پاسخگويي بحق،كه همان مطالبات مردم اين حوزه است،پوششي ازبي كفايتي رابافحاشي وتوهين ونيزپايين آوردن انتظارات مردم وگرفتاريهايشان،ازقاعده آي دزدآي دزد!!!استفاده كنند!به پوشش جوابيه ها ودفاعياتي كه ازنماينده محترم شده توجه بفرماييد!كه چگونه ازيك انشاء وادبيات استفاده شده است!مطالب عموما" حول يكي يا دو محورجمع شده است:گاز رابه سوادكوه آورده،!
                                                                          به مردم وعده نداده است!!
                                                                          بقيه توهين وافترا وپردازش به خط وربط سياسي فردمنتقداست كه جزغضب وخشم ناشي ازفشاري كه ازاين متن متوجه شان شده چيزذيگري نيست!آيا واقعا ازمردم سوادكوه مي شودبه همين سادگي وبه همين نان وماست راي گرفت؟خيلي خام انديشي است اگرمطالبه مردم رادرحد واندازه ي ادعاي آقايان فرض كرد!مي گويند آقاي ادياني به مردم وعده اي نداده! پس بقول نويسنده متن،مردم عاشق قد رعنا وعضلات ورزيده اش بودند!!؟
                                                                          يارو را تو ده راه نمي دادندسراغ كدخدا رامي گرفت!اين همه بدبختي وگرفتاري وعدم توجه به مشكلات مردم ومصائبي كه براي آنهاايجادشد،يعني آقاي ادياني برفته آن كارديگر كرده!!؟؟؟
                                                                          وبكارنمايندگي اش نپرداخته!اگر آقاي ادياني قراربودبيكاري رانپردازد!وايجادصنايع نكند!توسعه وعمران وآباداني را نپردازد!!به حوزه ي سياسي ورود نداشته باشد!هرچند جرات ورودش راهم نداشت!ازفرزندان تحصيل كرده ي حوزه انتخابيه هم براي آباداني شهروديارش استفاده نكند ووو...... ومردم فقط معطل آمدن گازگاز گاز گاز گاز گاز گاز گاز گاز !!بودند!!؟ويا دنبال يك نفربودندكه درمجلس دادوبيداد راه بيندازد؟
                                                                          خيلي حماقت مي خواهدكه آدمي ادعاي عاقل بودن داشته باشد و چنين باوري داشته باشد وتازه فكركنددرست هم مي گويد ومردم ومخاطبانش هم باوركنند!!گفتند نشانه هاي آدم پوست كلفت چيه؟ گفت هرچي دروغ بگويد ومردم بايد يا به حرفهايش گوش دهند يابايد هرچه دلم خواست به او بگويم!!خوب اين گوي واين ميدان!!داريد هرچيزي هم مي گوييد فقط اسمها عوض است!!آقاي مازندنومه!فقط شما بدانيد كه متنها ي هتاكانه ي آغشته به توهين رارصد كنيد چون آهنگهاي كلمات ازيك وزن تبعيت مي كنند واين نشان مي دهدستادخشمگين آقاي ادياني آنهارا هدايت مي كند فقط نام آنها فرق مي كند!!لگام آنهاراقدري مهاركن كه الكي به در وديوار نزنندوتهمت بديگران نزنند!به نويسنده كارداشته باشند نه به كانديداي ديگر!چون آنها هم به نويسنده ارتباطي نداردوشايد دريك مسير انتخاباتي نباشند!!وخيلي شايدهاي ديگر! هنر اطرافيان ادياني اين باشدخبط عملش واغفالش وآبادكردن زندگي خودش وخانواده اش واطرافيانش را بپوشاند! اين اعمال كه بسان ننگ است،تاوان سخت وگزنده اي راپيش رويشان قرارداده است كه درانتخابات نهم همچون ميدان رزمي بنمايش درخواهدآمد!آنوقت ديگر اسلامي وديگراني نيستندكه بخواهيد كاسه وگوزه رابسرش بشكنيد.

                                                                          • فرجپور. سوادکوهپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                           دوشنبه 4 مهر 1390-0:0

                                                                           آقای اسلامی من فرهنگی نیستم از کانون فرهنگیان هم اطلاعی ندارم، به قول شما سیه روی شود هر که در او غش باشد ، اما به این نکته اساسی توجه کنید که شما در پیشگاه مردم سوادکوه سیه روی گشته اید، ما شما رو در سوادکوه به عنوان یک دلال سیاسی می شناسیم،شما در بین سوادکوهی ها (اکثریت) جایگاهی ندارید، قابل توجه شما نطق جدید آقای ادیانی در مجلس که سایت محترم مازند نامه منتشر کرده است!!!

                                                                           • احمدی-کمرپشتپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                            يکشنبه 3 مهر 1390-0:0

                                                                            دوست عزیز و بهتر از جانم آقای حسین امیدی سوادکوهی
                                                                            شما هم عاقل و ما هم سعی میکنیم اندکی از عقل شما را هم داشته باشیم، شما را به خدا هم همون یکباری که حرف موافقین را میخوانی یه کمی از عقل داشته خود استفاده کن، حجم بیکاری و انباشت خرابی رو هم با همون اندک عقل هم اگه بسنجی به یک نماینده نمیتونی نسبت بدی، اگر گاز میخواست به سوادکوه بیاد همون سال 73که به قائمشهر اومد به سوادکوه هم میومد نه سال 88 !! فقط یه کمی فکر کن! شما که ادبیات آقای اسلامی غیر اسلامی رو بلدی چطور استفاده از کلی گویی را نشانگر نقد سازنده میدونی؟! یاللعجب و واقعا یاللعجب!! از خودگذشتگی ایشان (آقای اسلامی) به تعبیر دیگر تخریب نامردانه ابرمرد سوادکوه در فرمایشات ادیبانه و در مقاله شیوای خیرخواهانه چیزی جز جریانی بودن ایشان نمیتواند باشد، البته اگر از همان عقل اندکی که استفاده میکردی استفاده کنی! باور کن خیلی ناراحتم که مجبورم از الفاظی که نمیخوام استفاده کنم، ولی اینچنین دفاع از فردی که جز غرض ورزی کارنامه دیگری در سوادکوه نداشته افکار شریف شما را بر همگان روشن میسازد.
                                                                            همگان میدانند تسریع در رسانیدن گاز را چه کسی انجام داده، ولی شما دوست عزیز و دوستان عزیز ترت، چه وعده ای از ادیانی شنیدی که ادیانی به سوادکوهی ها داده و عمل نکرده؟ اینو بدان که ادیانی جزو معدود نمایندگانی است که وعده نمیدهد! میتونی همه سخنرانی هاش رو پیگیری کنی که پیشنهاد میکنم حتما همین کار رو انجام بده. والسلام

                                                                            • سياوش اسلامي سوادكوهيپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                             يکشنبه 3 مهر 1390-0:0

                                                                             ضمن تشكرازآقاي عليزاده اريمي،اينجانب همچنان عهداه دارمهروحق امضاي كانون صنفي معلمان ايران شاخه مازندران مي باشم وكسي تاكنون آن رامنحل نكرده است/ضمنا مزيداطلاع همه ي مخاطبان كانون صنفي مازندران عضوي بااين مشخصات نه استان ونه دركشورندارد_آقاي عليزاده اريمي!شما كه جرات نداريد نام واقعي تان رابگوئيد،براي پيشبردكارتان ازنام مبارك كانون صنفي ومجاهدتهاي اعضاي آنهادراعتلاي معلمان وتعليم وتربيت اخاذي كردن بد است!كانون صنفي صاحبان هوشمندي بنام معلمان وپاسبانان تعليم وتربيت داردكه جايي براي سوءاستفاده كنندگان وكلاشان حقه بازسياسي براي رسيدن به آب ونان مخدومان جاه طلبشان نيست !خيلي تمايل دارم نمونه اي ازآدمهاي سياسي اخاذي شده رانيزمعرفي نماييدقدردان خواهم بودكه اگر كلاه سرمدعي وارباب دوست داشتني اش دربعضي جا گذاشته شد بحساب كم هوشي وبي عرضگي خودشان بگذارندواگر ازاين باب ازاينجانب شكوه اي داريد بنده بي تقصيرم!!! يقه اربابت رابگيري به ثواب نزديكتراست!!!ااينجانب اسم ورسمم ومشي سياسي ام وشغلم ومحل كارم به سهولت قابل دسترسي وشناسايي است،اگرريگي توكفشتان نيست مشخصاتتان رابگوييدتامشخص شودكه چه كسي به مخاطبان دروغ مي گودتاسيه روي شودهركه دراوغش باشد/چون مشخصات شماباتاسف درآموزش وپرورش مازندران هم نيست پس دروغگو سيه روي است

                                                                             • حمیدرضا_شیرگاهپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                              يکشنبه 3 مهر 1390-0:0

                                                                              در تکمیل صحبت های خانمو بگویم که ما هم در سوادکوه میدانیم که آقای اسلامی زبان آقای سید هادی حسینی شده که در دوران صدارتشان جواب هم محلی هایشان را هم به زور می ذادند و موقعی که در اداره اطلاعات هم تشریف داشتند سرشان آنقدر بالا بود که شاخه درخت را هم نمی دیدند و حالا هم آقای اسلامی و هم آقای حسینی پس از برآورده نشدن خواسته های شخصی شان اینگونه کذب مهمل می بافند.

                                                                              • علیزاده اریمیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                               يکشنبه 3 مهر 1390-0:0

                                                                               به عنوان یک فرهنگی وعضو کانون فرهنگیان این مطلب را مینویسم. من اقای اسلامی را به خوبی میشناسم.از هنرهای بسیار بالایی بر خوردار است که کمتر کسی این قدرت و فن را بلد است.او بسیار ظریف و زیرکانه از ادمهای سیاسی اخاذی میکند از جمله هنرهای ظریف ایشان انحلال کانون فرهنگیان است

                                                                               • لیسانس اقتصاد و بیکار از شیرگاهپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                يکشنبه 3 مهر 1390-0:0

                                                                                دوستان عزیز توجه داشته باشید من با نظر دوستانی مانند پیمان از زیراب آقای اتویی و کلیج خیلی و شهریاری کاملا موافقم و به نظر بنده با توجه به واقعیات جامعه اینچنین تخریب نمایندگان واقعی شهر چیزی جز غرض ورزی نیست و احتمالا عدم رسیدن به خواسته های شخصی، باعث نگارش انتقادات کلی گرا شده است. اشاره نکردن به نقطه هدف انتقاد و ذکر مشکلات کلی اجتماع که هنوز بعد از سه دهه گریبان گیر ملت می باشد گواه این قضیه است.

                                                                                • حسین امیدی سوادکوهیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                 شنبه 2 مهر 1390-0:0

                                                                                 ماغیرعاقل وشماعاقل!حرفهای موافقین راشماراخدایکباربخوانیدکه تاچه اندازه تضادوجوددارد!چهارسال توقع ازیکنماینده بااین حجم از بیکاری و انباشت خرابی کار واقعا توقع زیاداست!حنما اگرادیانی نماینده نمی شدگازتا پنجاه سال دیگه به سوادکوه نمی آمد!یاللعجب اگراین آقانماینده نمی شد چی می شد!!!! اگر مطالب آقای اسلامی غرض ورزی تلقی شود نشاندهنده کینه وعداوت ونیزعدم شناخت واژه هاست !!والا اینکه آقای اسلامی درکدام اردوگاه سیاسی هستندضمن احترام به دیدگاهشان،که برای جامعه شان تااین اندازه ازخودگذشتگی دارند،بایدگفت دراصل موضوع که ناکارآمدی وبی توجهی در مطالبات مردم سوادکوه راکسی نمی تواندکتمان کند،حال اگراین ناکارآمدی رادیگرکاندیداهم داشته باشندنظرمان همین است حسینی باشدیاادیانی یا هرکس دیگه،نمی توان مقاله شیوای یک شخص که برای خیرعمومی نوشت راجریانی فرض کرداصل موضوع رابپذیریم که ادیانی سوادکوهی به وعده هایش برای سوادکوهی هاعمل نکرد!بایک گل بهارنمی شودهرچندهمه می دانندگازرا چه کسی آورده است!!!فرض محال !!غیرازگازچه کرد؟

                                                                                 • يك سوادكوهي مقيم قائم شهرپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                  شنبه 2 مهر 1390-0:0

                                                                                  به نام خدا
                                                                                  سلام.انتقاد اگر تخريب آميز و از سر كينه شخصي نباشد،قطعا راه گشاست.حتي گاهي انتقادات تخريب آميز هم راه گشاست.حضرت امير(ع) مي فرمايند:به گفته بنگر نه به گوينده.بدون توجه به سابقه دار بودن آقاي اسلامي،تقريبا هيچيك از انتقادات ايشون وارد نيست،بله،همه حق انتقاد دارند،ولي بعنوان يك فرد،يك طيف،نه همه مردم.از مواضع دو پهلوي ادياني در سياست صحبت مي كنند، مگر دولت بي عيب است؟هم خوبي دارد هم بدي،وقتي حسن آنرا ميگويي،بايد به جا انتقاد هم بكني.يعني اگر بگويي هواي سواد كوه خوب است ولي جاده خوب ندارد،مواضع دوپهلو داري؟دربحث اقتصادي بواسطه اينكه سالها ما حق تاسيس كارخانه در مازندران بواسطه قطب كشاورزي بودن نداشتيم و دو سال است كه بواسطه تلاشهاي نمايندگان استان اين حق را بدست آورديم،نياز به زير ساخت داريم،يعني كارخانه برق وگاز و امكانات قوي مي خواهد كه ما تا بحال نداشتيم و حالا كمابيش داريم.نگاه كنيد به شهركهاي صنعتي بشل و شور مست و اسلام آباد.در بحث كميسيون انرژي،درهر كميسيون اجبارا دو نفر حقوقدان بايد حضور داشته باشند،مجمع نمايندگان استان تصميم گرفت نمايندگان تا جايي كه مي توانند در قويترين كميسيونها حضور داشته باشند كه ادياني به كميسيون انرژي رفت، آن هم كميسيون انرژي كه در انحصار استانهاي جنوبي است و ما شديدا نيازمند به انرژي بوديم،هم به خاطر بحث زير ساخت وهم بحث مشكلات گاز كه سال قبل از آن بوجود آمد. واين حضور بسيار كارساز بود،هم زير ساختها تامين شد،هم مشكلات گاز برطرف شد،هم به بسياري از روستاهاي سوادكوه گازرساني شد،هم تعرفه گاز كاهش يافت،هم تعرفه برق.جالب اينكه ادياني بعنوان نماينده اي كه عضو نبود بارها در جلسات كميسيون فرهنگيان حضور يافت و در صحن علني هم بارها براي فرهنگيان و حقوق حقه شان صحبت كرد. آقاي اسلامي،يا نمي دانيد يا...
                                                                                  -وظيفه نماينده چيست؟ 1.قانونگذاري 2.نظارت -شما فقط به بحث نظارت اشاره ميكنيد.چرا به قانونگذاري اشاره نميكنيد. ابزار نظارت چيست؟ چرا به گزارشات مجلس اشاره نميكنيد؟ اين گزارشات دروغ است؟ كي ادياني فخرفروشي كرد؟ كي وعده داد؟ طي بيش از 12 سال فعاليت در عرصه نمايندگي مجلس، هيچ وعده اي بجز صحبت در صحن مجلس نداد. به اين گفته كه اين را ادبيات سوادكوهي ها نميدانم ايراد ميگيريد، بعد از طرف تمام سوادكوهيها بيانيه صادر ميكنيد؟به چه حقي؟بله حق سوادكوهيها قطعا بيش از اين است وبايد بيشتر كار كرد،بيشتر كارهاي انجام شده را رسانه اي كرد،ولي من يعنوان يك سوادكوهي، هم به سوادكوهي بودنم افتخار ميكنم هم به راي دادنم به آقاي ادياني

                                                                                  • يك سوادكوهي مثل شما!پاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                   شنبه 2 مهر 1390-0:0

                                                                                   سلام.
                                                                                   متا سفانه در جامعه امروز همه چيز با سياست سنجيده ميشه. نمونش شما و دوستان شما!
                                                                                   من هم يكي از منتقدان آقاي دكتر در اين چند ساله بوده و هستم. منتها آقاي ادياني در هيچكدام از دوره هايي كه در انتخابات شركت كردند (اعم از پيروز و غير آن) وعده و قولي ندادند. كه به عقيده ي بنده مهمترين وي‍ژگي شخصيتي و كانديداتوري ايشون همين نكته است .
                                                                                   نكته ي بعدي هم اينكه اينكه ايشون در چه كميسيوني رفتند و چه كردند رو شما نمي تونين تايين كنين. ايشون با توجه به توانايي هايي كه داشتند و همچنين نيازي كه شهر ما داشت وارد اين حوزه شدند كه واقعا شايان تقديره.
                                                                                   شما به هر دليلي تعصبي كور نسبت به كانديداي مورد نظر خودتون دارين و متاسفانه چشمانتون رو به روي حقايق بستيد. انشاالله كه اهدافتون خير باشه و در جهت تعالي ابتدا سوادكوه و سوادكوهي و در مرحله بعد حوزه و شهر و استانمون.

                                                                                   • حسن اتوییپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                    شنبه 2 مهر 1390-0:0

                                                                                    آقای علیزاده بله مشکلات مردم با به کاربردن کلمات سنگین حل نمی شود و من هم موافق با عدم استفاده از واژه های توهین آمیزم اما نقد آقای اسلامی به موضوعات کل اشاره دارد با حالتی کاملا سخیف تمام مشکلات موجود در جامعه رو متوجه یک نفر کرده که کاملا غرض ورزی شخصی در این متن مشهود است. من عاشق سوادکوهم و اخبار سوادکوه را پیگیری می کنم. اخبار نمایندگان را هم میدونم میدونم آقای ادیانی دکترای حقوق سیاسی دارن و جالب اینکه بدونین که هر کمیسیون یک نفر کارشناس حقوقی می خواد پس شما مواظب باشید که بدون آگاهی دارین چهره های منتخب مردم را تخریب می کنید. وهمین آدم معارف خونده تو بحث انرژی تعرفه برق و گاز یک استان را تغییر داد که با جیب مردم ارتباط مستقیم دارد و گاز رو با همت آقای ادیانی ما در سوادکوه استفاده می کنیم و نماینده ای که یک دقیقه در مجلس سکوت نمی کند طبیعتاً تأیید کننده نظرات دیگران بلکه قدرت تجزیه و تحلیل و مهمتر انتقال این مطالب در مجلس را داره(پس اینجا را هم بدون اطلاعات اومدی و حرف زدی) نماینده شجاع و صبور کسی است که انتقال دهنده ی حرف مردم در مجلس باشد که این تنها و تنها وعده انتخاباتی ادیانی بود که به بهترین شکل ممکن انجامش داده به عنوان ده نماینده برتر کشور کشور در 3 سال اول انتخاب شدند. شما که اخبار مجلس را تعقیب نمی کنید چطور ادعا می کنید آقای ادیانی در مقابل تخلفات دولت سکوت کردند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بله عالم سیاست عالم تدبیر و کلیات است که این دو کلمه زیبا مولف هایی دارد که باید اینطور معنی شود به کار گیری از تمام ظرفیت های موجود در کشور برای انتقال خدمت.
                                                                                    قضاوت با خود مردم است.

                                                                                    • اكبراسكندري پل سفيدپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                     شنبه 2 مهر 1390-0:0

                                                                                     احمدي جان!كدام حرف يا سخن آقاي دكترموسوي تهمت وافترابود؟روشنگري ايشان دامن ادياني راگرفت؟منتظرتاوان دروغگويي بس افزونترازآني است كه فكرمي كني؟عجله نكن!منتظربمان ....

                                                                                     • شنبه 2 مهر 1390-0:0

                                                                                      خدا نکنه آقای اسلامی که تو مدافع حقوق مردم سوادکوه باشی .خودمونیم،ما که میدونیم تو این اراجیف بدون سند و مدرک رو بخاطر حمایت از آقای (ه.ح)می نویسی.بابا ای ول! پیشرفت کردی ازفتنه در اومدی با سر رفتی تو انحراف.اما مثل اینکه بد موقع اومدی.اونم موقعی که گند اختلاس سه هزار میلیارد تومانی این آقایون در اومد. آقای نویسنده و دانش آموخته ی سیاسی،ادبیات صحبت با سوادکوهی ها جوره دیگریه که تو حالا حالاها مونده یادبگیری.

                                                                                      • شنبه 2 مهر 1390-0:0

                                                                                       برای مازندنومه متاسفم که جولانگاه فرد معلوم الحالی مثل اسلامی شده که سابقه ارتباط با جریان فتنه سال 88 را دارد وبابت همین قضیه به زندان رفته و در حالی که به قول آقای کلیج خیلی بر خلاف جریان اکثریت مردم ولایی سوادکوه در انتخابات سال 88 عمل نموده امروز خود رامدعی احقاق حقوق مردم سوادکوه می داند.

                                                                                       • شهراد اميني سوادكوهيپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                        شنبه 2 مهر 1390-0:0

                                                                                        دوستان محترم مي توانندنقد ونظرشان راآزادانه بگوينداماحق ندارندمسير سياسي وخط وربط آينده ي انتخاباتي رابراي كسي(شخصيت محترمي چون آقاي اسلامي كه ازوجاهت سياسي برخورداراست) مشخص نمايند،يامثلا بگوينداين متن براي جهت گيري اين يا آن فردانتخاباتي مي باشد،ضمن احترام به همه ديدگاهها،آقاي اسلامي درهيچ جا له يا عليه كسي بلحاظ منافع شخصي موضعي نگرفته اند،تا آنجايي كه من با ديدگاههاي ايشان آشنا مي باشم همه كانديدا ها برايشان محترمندحتي آقاي ادياني، وتاكنون ازهيچ كانديدايي برخلاف بعضي ازدوستاني كه براي توجيه گفته هايشان برايديگران ،ا اشخاص معين مي كنند،حمايتي نكرده اند وما تااين لحظه هم چنين امري رادرسوادكوه تاكنون دوستان ما لاقل نديده اند،خواهشمندم به اصل نقدتوجه شودزيرا باورزيدگي سياسي واجتماعي نگاشته شده است ،تااينكه دغدغه براي آينده كه چه كسي مي آيد،چون همه ي سوادكوهي ها قصدشان اصلاح وضع موجوداست وداريم درد مشترك رافرياد مي زنيم پس بهترباشدكه قبل ازدفاع ازشخص،ازمواضع وامانتي كه به شخصي( آقاي ادياني) داديم درصيانت ونگهداريش ازگوهر گرانبهايي كه به امانت(راي) داديم بحث كنيم،والا ازاينكه آينده چه كسي مي خواهدبيايد بحث امروزنيست ،بعدهانسبت بدانهاخواهيم پرداخت.

                                                                                        • کلیج خیلیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                         جمعه 1 مهر 1390-0:0

                                                                                         آقای علی مردانی از قائمشهر شما از طرف کدام سوادکوه حرف میزنی؟؟؟ در این سوادکوه که ما در آن زندگی میکنی آقای ادیانی از احترام خاصی برخوردار هستند و طی این سه سال نمایندگی علیرغم اینکه قبل از انتخابات هیچ وعده ای به شخصی ندادند کارهای مهم زیادی انجام دادند، و آقای اسلامی دقیقا برخلاف جریان مردم حرکت کردند. شما مگر انتخابات 88 را فراموش کردید؟ که آقای اسلامی برخلاف 80 درصد مردم سوادکوه عمل کردند....
                                                                                         آیا به نظر شما این حرکت را میتوان " افتخار به دانش سیاسی بالا" نامید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                                                                                         ما سوادکوهیها افتخار میکنیم به منش و مرام دکتر ادیانی که اهل معامله با هیچ کس و ناکس نیست که نتیجه اون این متن کذب و هدفمند میگردد

                                                                                         • پیمان- زیرابپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                          جمعه 1 مهر 1390-0:0

                                                                                          جالبه که از نظر بعضی از دوستان مطرح کردن یک سری از مسائل بدون دلیل و مدرک و جالبتر ندادن فرصت پاسخگویی به شخص مورد اتهام، میشه منطق و استدلال و تازه به اون افتخار هم میکنند!!! کاملا مشخص پشت این بازی جنجالی و بازی با کلمات آقای اسلامی کمک به کاندیدای مورد نظرشون یعنی آقای حسینی، چرا با مردم صادق نیستید؟؟؟ چرا واقعیت های کتمان ناپذیر و وارونه جلوه میدی سوادکوهی اصیل مردم و بازی نمیده تا به هدفش برسه، ما بچه سوادکوهی ها هم ادیانی رو خوب میشناسیم هم حسینی و هم ادبیاتشون و زور نزن داداش!!!

                                                                                          • احمدی - پل سفیدیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                           جمعه 1 مهر 1390-0:0

                                                                                           دكترسيدرضاموسوي! از یک آدم تحصیل کرده بعید است که بدون هیچ گونه اطلاعاتی به تخریب انسانی صالح که جز راست به خلایق نگفت بپردازد.وقتی شما ادعای تحصیلات عالیه دارید و اینگونه تهمت افترا می بندی چه انتظاری از جامعه باید داشت خدا همه مارا از هوای نفس نگه در امان نگه دارد تا برای دنیای دیگران دین خود را به باد ندهیم.

                                                                                           • قرباني سوادكوهي پاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                            جمعه 1 مهر 1390-0:0

                                                                                            آقاي ادياني درطول نمايندگي با مواضع سياسي موجب سرشكستگي مردم سوادكوه شده است،مثلانگاه كنيدآنچنان افراطي اصولگراشدبعدادولت گراشد،بعداانتقادگرا ازدولت شد،بعداازانتقادگرا همپيمانان سابق انتقادگرا شد تاجايي كه درمجلس باافراطگرايي كه هيچ كس فكرش رانمي كرد پيشتازافراطيون شد،بعدا"پشيمان شدوگاهاتومجالس خصوصي انتقادهاي تندي ازوضع موجودميكرد ونيزمي گفت گيرافتادم،خوب مردحسابي يك موضع مستقل ترميگرفتي.اصلا معلومه كدام طرفي هستي؟فقط سوادكوهي هابايد ازاين بلبشويي مواضع توخجالت زده بشوند واين بودسرنوشت مردي كه همه چيز مي دانست.٬باي

                                                                                            • سوادکوهی عاشقپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                             جمعه 1 مهر 1390-0:0

                                                                                             سلام آقای دکتراسلامی خداقوت ممنونم ازاینکه حرف دل بسیاری ازسوادکوهی هارابیان کردید آقایان کاسه صبرمردم رالبریزکرده اندای کاش مدیرانی همچون سیدهادی حسینی درمازندران اریکه قدرت رامی گرفتن تاهمچون مسابقات جهانی کشتی بازهم نام مازندران ،سوادکوه رادرجهان پرآوازه کنند.ایشان جوان ترین مدیرنمونه کشور بوده اندبالاترین افتخاربرای من سوادکوهی کسی که بلاتر درمسابقات جهانی از ایشان به عنوان عجوبه ی مدیریت نام بردند.برای عده ای...که نام خودرانماینده سوادکوهی معرفی می کنندمتاسفم آنها حتی فرزندانشان نمی دانندسوادکوه کجاست ومردم سوادکوه ازچه نعمت های محرومند

                                                                                             • عليزاده قاديكلايي زيرابپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                              جمعه 1 مهر 1390-0:0

                                                                                              دوستاني كه قراره جوابي ازطرف آقاي ادياني بدهنديا كسانيكه دل درگرو آقاي ادياني دارندمواظب باشند كلامشان نقدباشد نه تخريب،درثاني آقاي اسلامي به نكاتي اشاره فرمودندكه دغدغه ي همه ي سوادكوهي هاست ،وزبانش زبان نقدعمومي است،نه زبان تخصصي كه بعضي هادنبال كلمات غلمبه وسلمبه مي گردنداگرقراربودازواژگان تخصصي سياسي استفاده مي كردكه نمي توانست به مفاهيم ومشكلات مردم اشاره نمايد، وآنوقت شايد ازاصل موضوع همه ي مادور مي شديم ،دوستان اجازه بفرمايندبچه هاي سوادكوه موافق ومخالف نظراتشان رابه زبان ساده وبدورازواژه هاي توهين آميز،جملاتي كه شايسته ي مخاطبان ونقدكنندگان باشدرادردستوركاري داشته باشند-قابل توجه دونقدكننده ي اخيرهم باشدكه آقاي ادياني هيچ سررشته اي تو انرژي ندارند،معارف اسلامي باانرژي هيچ سنخيتي ندارديك مهندسي توماه رمضان ازيك واژه ي سخيف من درآوردي درشبهاي قدر درشبكه ي چهارسيما استفاده كرده بودكه علماي قم به صدا وسيمااخطاردادندكه بارآخرباشه كه ازاين اباطيل استفاده شده وفرمودندآقاياني كه تخصص تومعارف ديني ندارندحق ندارندواردمباحث اعتقادي شوند!پس به همان ميزان آقاي ادياني معارف اسلامي هيچ سرنخي ازانرژي نداشته وشايد بلايي كه برسرقيمتهاي نفت وگازبلحاظ قيمت برسرمردم آمدحضورامثال آقاي ادياني دركمسيونهاي تخصصي انرژي بود كه مثلا براي يك پيرزن داراي يك اطاقه بالاي هفت ميليون تومان پول قبض مي آيد!ويا بلاياي ديگري كه ازقبل قيمتهاي حامل انرژي چون آن آقايان حريف آدم غيرمتخصصي چون او مي شوند واوهم مجبوراست درآنجا تاييدكننده باشد تانظردهنده،شرايط كشور وتحريم وامثالهم هم اگرآدم جسور،حرف بزن،بموقع گو ،شجاع كه مصالح و مضاركشورراتشخيص بدهدمطمئنا وضع اينگونه نبود،اگرنماينده اي ازآزادي هاي سياسي و قانوني مردم كه درقانون اساسي هم آمده دفاع واحيا مي كرداآياوضع اينطورمي شد؟،آيا سراغ داريدكه آقاي ادياني درباب آزادي هاي سياسي مردم جايي دفاع كرده باشد؟اگرسياستهاي غلط دولت دركارگروه اشتغال راحق اعتراض مسالمت آميزبراي مردم بودآيابازهم وضع اينجوري بود؟قانون شكني هاي سنوات اخير كه منافع ملي راتهديد كردومصالح مردم رابرباددادآقاي ادياني چكاركرد؟آيا ازطرفيت قانوني نمايندگي اش استفاده كرد؟وقتي سازمان برنامه ريزي كشور منحل اعلام گرديدآقاي ادياني چرااعتراض نكرد؟رحيمي سوادكوهي وامثالهم كه مدافع بي چون وچراي ايشانندوبه تحصيل سياسي يك فردمغرضانه ايرادمي گيرندبايد درصداقت گفته هايش شك كندكه حب ادياني نمي توانددانش سياسي يك فردتحصيل كرده راكه بزبان ساده اماگويا وپرمغز وپرنغز توانست دردمشترك سوادكوهي ها راهنرمندانه قلم آرايي نمايد،بتازد،اگر واقعا وصادقانه گفته باشيدكه مي توانيد بد وخوب راتشخيص بدهيدبايد بشماگفت سوادكوهي محترم! عالم سياست عالم تدبير وكياست است نه عالم خوب وبد!و تفاوت دانش آقاي اسلامي وشما اينه كه اودنبال عالم سياسي است وشما دنبال آدم خوب يا بد! پس قضاوت تان بدوا" نسبت به اين نوشته راه به تركستان است اصلاح بفرماييد!آدم سياسي براي خيرانديشي جامعه ي خودنيازبه زباني سرخ وسري س--ز دارد كه صداقت آقاي اسلامي آنهايي كه بااو كاركردندمسجل شده است !تو بروخودراباش ! زبان وقلمش سرمايه ي گرانسنگي براي سوادكوهي هاست كه بااين جورسخن گفتن هانه اورا سزد! اگرسوادكوهي باشي؟

                                                                                              • عالیشاه اریمیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                               پنجشنبه 31 شهريور 1390-0:0

                                                                                               اقای اسلامی اقای ادیانی تو انرژی بیشتر بدرده ما مردم سوادکوه خورده .چرا واقیعتهارو نمیبینید دوره این سفسطه بازیها گذشته .به یاد داشته باشید شما نمیتونین شعور سیاسی مارو به مسخره بگیری .لااقل کمی منصفانه نقد میکردید .

                                                                                               • رحیمی سواد کوهیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                پنجشنبه 31 شهريور 1390-0:0

                                                                                                سلام به همه عزیزان .منم مثل اکثر جوانان تحصیلکرده و بیکارم .اما حاضر نیستم عدم وجود اشتغال در سوادکوه رو گردن اقای ادیانی بندازم .چون مسله اشتغال یک مساله ملیه که همه کشور درگیر اونن .مگه احمدی نژاد اکثریت ارا رو تو سوادکوه نیاورد .مگه نیومد و نگفت چه کارا رو واسه ما نمیکنه . وقتی نفر اول اجرایی کشور نتونست کاری بکنه .از ادیانی چی بر میاد .من به حسن نیت اقای اسلامی شک دارم .چون ایشون دانش اموخته علوم سیاسیه چطور مثله یه فرد عادی و بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و تحریم و سوتی های مداوم ریس جمهور که کل مملکتو تحت تاثیر قرار داده مسایلو اینجوری سطحی تحلیل بکنه ما سوادکوهیها میتونیم خوب و بدو تشخیص بدیم .

                                                                                                • دكترسيدرضاموسويپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                 پنجشنبه 31 شهريور 1390-0:0

                                                                                                 مديريت محترم سايت مازندنومه ازدرايت وتوجه شمادرانعكاس مصائب ومشكلات قائمشهروسوادكوه ،كياكلا وجويباركمال امتنان را دارم،متن پيش رو كه بقلم آقاي اسلامي تحريرشده است درواقع دل نوشته اي است كه هركس آنرا بخواندخواهدگفت جاناسخن اززبان ما مي گوئي!واقعا" حظ بردم،اينجانب داراي دكتراي تاريخ ازداخل كشورم ومشغول تدريس دردانشگاه هاي خارج استانم ، وبه تاريخ پرگوهر منطقه ام ارادت ويژه دارم،آقاي ادياني وطيف طرفدرانش بايدبه اين رنج تاريخي مردمان ديارشان كه اورابابسيج همه توانشان بنمايندگي برگزيدند،پاسخگوبدانند كه شايسته نبودبراي آنهاآباداني ورونق به ارمغان نياورند!! ايراداتي كه نگارنده ي مقاله بدانها اشاره فرمودندبصورت عام نكاتي بوده كه دغدغه مردم منطقه بود!خاصه آنجاييكه آقاي ادياني وقتي هنوزدرترم دوم دكتراي خودرا دريكي ازدانشگاههاي هند كه ازقضا وبنابرشنيده ها!!!ازسال 2009 ايرانيان رامشمول تحريم كرده ودرهمين حال استادراهنمايش نيزفوت نموده است دوره ي تحصيليش متوقف شده است!!!،وبازهم تازه ايشان ازقضا ازسال 2006 ثبت نام كرده ! اگرروال عادي راطي مي كردحداقل بايد پنج تا شش سال زمان مي برد درحالي كه در دوران نمايندگي ايشان كه هرگز نمي توانست به مركزتحصيل بروند حال چه جوري فخر آن رابهمردم جامعه مي فروشد؟تازه دفاع ازتز دكترا درآن دانشگاه هابايد بزبان انگليسي باشد وايشان ؟ونيز گفتني هاي بسيباركه ازحوصله خوانندگان ممكن است خارج باشد!!كسي كه مركز ثقل قانون گذاري است چگونه به خوداجازت مي فرماينددرحالي كه دكترايش نه به باراست ونه به دار!!!!! ازاين واژه علمي ومهم استفاده كنند؟ كه اين خودنوعي خط ونشان كشيدن خودبرتربيني براي مردمش ودهن كجي به فرزندان تحصيل كرده حوزه انتخابيه مي باشد!توقع اقشارمختلف مردم حوزه انتخابيه ازآقاي ادياني اين است كه بااصلاح منش وروشي كه تاكنون بار منفي براي جامعه داشته است ،دررونداصلاح امور تلاش نمايند،اينجانب همچنان معتقدم ،آقاي ادياني به ميان مردم بياييدووكيل الرعاياباشيد؟همچنان آن بضاعت لازمه راداريد كه نماينده مردم شويد،ولي اگر بخواهيدبادميدن برطبل اختلافات وخودبرتربيني بكوبيد!ديري نخواهدشدكه مردم شما راازقدرت اعطائي عزل خواهندنمود!وشايدديگرآنوقت بازگشت به عرصه ي سياست براي شما محتمل نباشد كه شما هرگز خواهان آن نيستيد!!!وشايددرمخيله تان نگنجدوآنوقت برايتان روزگاربمراتب سخت خواهدگذشت.

                                                                                                 • علي مرداني قائمشهرپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                  پنجشنبه 31 شهريور 1390-0:0

                                                                                                  درپاسخ خانموالبته ازادبيات مثل خودش استفاده نمي كنم!!!!!!كه نمي داند چي مي گويد!من چون آقاي اسلامي را مي شناسم هيچوقت درجايي نگفت كه ادياني اصلح است چرامغالطه ميكنه ؟شما هم وظيفه نداريد خبري كه سر وته آن معلوم نيست راباچه انگيزه چاپ مي كنيد؟ما به آقاي اسلامي افتخارمي كنيم واوراازافتخارات سوادكوه كه ازدانش سياسي بالايي برخورداراست مي شناسيم!سنگ بدگوهراگركاسه ي زرين بشكست-- قيمت سنگ نيفزايد وزركم نشود!!!ماسوادكوهي ها براي امثال آقاي اسلامي احترام خاصي قائليم چون او درمشي ومرام سياسي خودثابت كردكه اهل معامله برسرحقوق مردم سوادكوه نبوده حتي دركانون صنفي معلمان استان با مواضع قاطع خودش درسطح كشور آبروي معلمان مازندران بوده است !جوهرمرد ازنامرد درروزگارسختي ها است كه ايشان امتحانش را عالي پس داد،حال چند آدم حسود وبخيل چه بگويند همه جايي است نگران نيستيم!خدا انشا الله به دشمنان مابصيرت وانصاف عطا فرمايد !!دشمن هم دشمن دانا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                                                                                                  • پنجشنبه 31 شهريور 1390-0:0

                                                                                                   آقای ادیانی به صداقت سوادگویها وخصوصا لفوری مهربان که فکر میکردند شماسیدی هستی اهل لفور به شما رای دادندتا مشکلات منطقه محروم لفور حل کنی، جاده لفور ، جاده امام کلا تاییلاق زده شود این همه تحصیل کرده باغیرت سوادکوه ولفورمشغول به کارشوند حتی شاغلینی که فعلا در دستگاههای اجرایی مشغول کارند واقعا هم اکثر آنهاتوان مدیریتی بالایی برخودارندآیا به آنها مسوولیت پیشنهادکردی خودت میدانی آنها اگر مسوولیت بگیرد میتوانند تحولات چشمگیر در سازمان خود بوجود آورندالان هم سعی کن جبران کنی ،زنده باد سوادکوه ،آدم های با صفا سوادکوهی

                                                                                                   • قبادي شيرگاهپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                    پنجشنبه 31 شهريور 1390-0:0

                                                                                                    براي كسي كه اعتبارش رادرنزدافكارعمومي ازدست داده اينقدروفت تلف نكنيد...!!آقاي ادياني به جملات وكلماتي كه پس ازراي آوردن درسالن مرحوم تختي قائمشهر براي تشكرآمديد رايكبارديگرخودت گوش بده كه سرمست ازشيريني راي !چه سخنان اميدواركننده اي مي گفتي! واقعاكدامش راعمل كردي؟فقط ...!!!!ديگه نخواهيم گذاشت ... وبه مرادت برسي... !!...مازندنومه توكارش بيشترازاين موفق باشد وازصراخت قلم من مراحذف نكنددرضمن ازاين آقاي سوادكوهي كه بسان شيرجلوي اين آقايان مي ايستد تشكرمي كنم.

                                                                                                    • پنجشنبه 31 شهريور 1390-0:0

                                                                                                     میگویند (و درست است این واگویه ) که خبرنگاری پیش از اعدام هویدا ازو میپرسد چرا اصرار داری همه تقصیر و قصور خود را حواله به شاه بدهی و سیستم او - این سیستم که مدام ازان یاد میکنی چیست؟ و امیر عباس شاه میگوید سیستم همان چیزی است که من نخست وزیرش بودم و تو روزنامه نگارش....و حالا کار به جائی رسید که مرا محاکمه میکنند اما به تو چیزی نمیگویند که کجا بودی که به دو خط ایراد از سیستم و شاه و نخست وزیرش بگیری ؟ومن امروز از این اقا که خود را سوادکوهی و معلم و روزنامه نگار معرفی میکند و ابائی هم ندارد که بالصراحه از اشتباهش در دادن رای به همین نماینده بگوید سوال میکنم که حضرت شما بعنوان قلم چی و نماینده افکار عمومی به چه محاسبه و جمع و ضرب و نتیجه گیری اقای ادیانی را اصلح دانستی که بسا تنی چند به اعتبار تشخیص غلط شما به او گرویدند؟ و حالا بر سر کدام تمنی شخصی ازو رو بر میگیری و به معنائی زمینه تبلیغ را برای کاندیدای رقیب فراهم میکنی و چند و چندین هم به هورا و کف و دفی ترا نماینده خود بدانند که سخن از زبانشان میگوئی...؟ من حضرات شما را. تو و نماینده مورد غضب تو - از یک جنس میدانم و همکاسه تان میشناسم و دلم برای ان مردمی میسوزد که به ترفند و تدبیر شمایان دارند تاریخ را دوره میکنند!!

                                                                                                     • چهارشنبه 30 شهريور 1390-0:0

                                                                                                      دوستان عزیز ما در ایران زندگی میکنیم .بیایید واقیتهارو ببینیم.مگه ریس جمهور با 24 میلیون رایی تونست به همه وعدهاش عمل کنه .چرا کسی سراغ نساجی و کارخانه کک رو از ریس سابق کمیسیون صنایع نمیگیره .ادیانی یه نفره .ایا با یه گل بهار میشه .اونایی که چند دوره تو مجلس بودن انصافا یه بار تونستن مثل ایشون تو صحن مجلس صحبت کنن و از مردم مظلوم سوادکوه و مشکلاتشون بگن؟ بیایید منصف باشیم و نقد منصفانه کنیم .من هر بار که از تریبون مجلس حرفهای ایشون و میشنوم به خودم افتخار میکنم .که یک سوادکوهی هستم .

                                                                                                      • عالیشاه سواد کوهی پاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                       چهارشنبه 30 شهريور 1390-0:0

                                                                                                       اقای اسلامی عزیز .معیار موفقیت وسنجش عملکرد یک نماینده از نظر شما چیه؟شما یک سری از کلیات رو در زمینه سیاسی .اجتماعی و اقتصادی بیان کردید . به نظر شما سخنرانی های قرایه ایشان در مجلس در دفاع از جوانان نبود ؟ تسریع در گاز رسانی .تغییر تعرفه گاز و برق در دفاع از حق مردم نبود .در مورد اشتغال هم منصفانه قضاوت کنیم . ایا وضعیت تحریم و بودجه کشور رو در نظر میگیریم . نمیتو نیم انتظار شق القمر از یه نفر داشته باشیم .شما که تحصیلکرده هستید باید نقد منصفانه و علمی کنید .

                                                                                                       • لطفي شيردره- مقيم قائمشهرپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                        چهارشنبه 30 شهريور 1390-0:0

                                                                                                        آقاي ادياني ببين بچه هاي بانزاكت سوادكوه چه جوري پاي كارند!!!واقعا با اين بچه ها آدم اميدوار مي شود كه چه جوري زيركانه وقتي موقع عمل مي شود تو متن مسائل حضور پيدا مي كنند،همين ها بودند كه تورا فرستادند مجلس وهمينها هم امروز عليه شما قيام كردند!!!!مي دانم دامنه سايت محدوده!!ونمي توانند همه كامنتها رابگذارند فقط ازمديريت سايت توقع داريم بگويند چند نفربراي اين متن نوشتندتاآقاي ادياني واطرافيانش بدانندسايت پرمخاطب مازندنومه كارها واعمال آقاي ادياني ودوست نماينده اش رارصد مي كنند!درس عبرت مردم سوادكوه درطول تاريخ مثال زدني است آقاي ادياني!!يادبگيرمردمي كه امانتي رابه هركس دادنداگرناكارآمدي ببينندباكسي ازجمله جنابعالي تعارف ندارند!!بهترين راه اينه كه ازمردم سوادكوه واقعاعذرخواهي بكني وآنان هم بابزرگواريشان با شما برخوردمي كنند!!!!!بيابه آغوش مردم وروراست باش.

                                                                                                        • فولادي زيرابپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                         چهارشنبه 30 شهريور 1390-0:0

                                                                                                         آنهايي كه مي گويند ادياني نيرويي قوي هست توراخدا ادبياتش راببينيد!!!!آقاي ادياني اين هم منطق طرفدارانت!!! همينه!! وقتي زورتان با منطق واستدلال نباشداسمش مي شودخشونت ، توهين ،والنهايه مي شودتفنگ و.....كسي كه كم مي آورد به توهين متوسل مي شود!!دلايل قوي بايد و حجت معنوي نه رگهاي گردن قوي!!!! آقاي ادياني!!... فكر مي كنيد مردم عبدعبيدشمايند!نه داداش!!! رخصت بفرما مردم ادبيات شما وطرفداران شمارابخوانند وبشنوندقضاوت هم با خوانندگان باشد !!دلايل آقاي منتقد به راه و روش شما و نويسنده ي محترم انتقادكننده، آكنده از جملات وزين ومحترمانه وبا حفظ احترام اديبانه كه نيش هاي سوزاننده اي را منطقا" بهمراه داشته است توهين نبوده !!جنبه هاي اصلاحي آن راپذيراباشيداگرازمردم عذرخواهي كنيد بهترازهرواژه اي به شما درنزد افكارعمومي كمك خواهدكرد!آنهايي كه شما را مي خواهندتثبيت كنندراهش آويزان شدن به تخريب و بكارگيري ازمفاهيم غلط وتوهين آميز نمي باشد-سايت مازندنومه هم بقول نويسنده مقاله هوشمندانه طرح مسائل نموده است كه همه مردم سوادكوه بايد ازايشان بخاطرلطفش ازايشان تشكر كنند ومن هم بعنوان سوادكوهي ازايشان تقدير مي كنم واوراشايسته تقدير مي دانم.

                                                                                                         • چهارشنبه 30 شهريور 1390-0:0

                                                                                                          درد ایران بی دواست کار ایران با خداست

                                                                                                          • طاهري دركاهي س.مپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                           چهارشنبه 30 شهريور 1390-0:0

                                                                                                           وقتي نمايندگان ونماينده مجلس سازان يكي از شروط كانديدايي را داشتن مدرك حالا ازهركجا وهررشته اي تصويب ميكنند وبه هوش اجتماعي كانديدا كه شامل( قدرت بيان شجاعت صداقت توان تعامل با مردم وگروههاي مختلف اجتماعي ) وسابقه عملكرد ورفتار سياسي واجرايي رادر نظر نميگيرند ازهندوستان تاجيكستان وارمنستان گرفته تا زميني وزيرزميني وهوايي وهاوايي مدرك ميگيرند وبعنوان دكتر و... به خرد ملت بيچاره ميدهند ومردم هم بعلت عدم وجود احزاب مترقي وحساب پس ده تن به بازيهاي بازيگران سياسي كه با شعارهاي اصول واصلاح وطايفه وفاميل وبعضا انتقاد ساختگي تاييدشده صاحبان قدرت بارديگر ميفريفند وبا تسليم به تقدير واميدبه ظهور حجت دگربار حادثه عظيم مي آفرينند!برادر بايد استقلال وآزادي وجمهوريت را تقويت نمود وبا قانونمند كردن نهادهاي مدني وايجاد واستقرارتشكل هاي سازمان يافته به مسولين ومجريان درس و مشق مردمسالاري ومردم دوستي داد!وگرنه اين وآن واديانيان مشكل گشا نخواهند بود.

                                                                                                           • چهارشنبه 30 شهريور 1390-0:0

                                                                                                            برای h که نشان داد یک آدم متعصب وبی منطق است .متاسفم.شما می توانید با کمال ادب وبا الفاظ مناسب بیان وخواسته خود را ارائه نمائید.واقعا جا دارد به آقای اسلامی به خاطر مطالب بسیار با مسمی ودرست تبریک بگویم.

                                                                                                            • چهارشنبه 30 شهريور 1390-0:0

                                                                                                             سلام به تمای دوستانم -همشهریانم - سوادکوهی های باغیرت و با تعصب ، و با تشکر از بیطرفی مدیر سایت- جالبه عرض کنم ماهی از سر میگندد نی زدم-
                                                                                                             خود کرده را تدبیر نیست-
                                                                                                             بیایید به هم گیر ندیم فعلاً سرنوشت تمام ما جوانها اینه-یا زود دنیا اومدیم یا دیر ،
                                                                                                             متآسفانه ما را بازی میدن - خیلی ها در لباس میش میخواهند سوادکوه نابود بشه چون از سوادکوه خاطره خوبی ندارن- به کوری چشم دشمنان سوادکوه زنده است- چه ادیانی باشه چه حسینی چه اکبری و ......ای سوادکوهی غیرت و اصالت و وطن پرستیت زبانزده . پس زنده باشی سوادکوه

                                                                                                             • لفوري تحصيلكرده بيكار . ننگ بعضيهاپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                              چهارشنبه 30 شهريور 1390-0:0

                                                                                                              آقاي ادياني اشتغال اشتغال اشتغال. اشتغال يعني اقتصاد پويا ، فرهنگ در مسير صحيح ،اجتماع سالم . قبلا هم به شما گفتم چه كاري مهمتر از اشتغال داريد كه به آن فكر مي كنيد.

                                                                                                              • حسني شيرگاهيپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                               چهارشنبه 30 شهريور 1390-0:0

                                                                                                               ازآرزوهاي دلم بودكه يك نفردرمازندران پيدا بشه ادعاهاي آقاي ادياني راروزي به مطبوعات بكشانه ودروغ ها وبلوف هاي شاخدارش رابشكنه!!اي واي چقدرخوشحالم كه اين متن مي بينم خدانگهدارتان باشه،دمتان گرم... -آسمان و ريسمان نباف آقاي ادياني منطقي باش واقعا حرف حساب ،جواب داره؟حالا...

                                                                                                               • چهارشنبه 30 شهريور 1390-0:0

                                                                                                                اولا به دست اندرکارن مازند نومه خسته نباشید میگویم.ثانیا به ادب آقای اسلامی که نشان داد از اصالت سوادکوهی برخوردار است تبریک می گویم.درد ما به عنوان یک سوادکوهی که این جانب از رای به این آقای با عملکرد دو پهلو و... اظهار پشیمانی می کنم فرا تر از این حرف هاست.که باید بسوزیم و بسازیم. ایشان به جای اینکه تریبون مردم با فرهنگ منطقه اش باشد با عذر خواهی از خوانندگان گرامی با ... تمام نماینده دولتی شد که هیچ کاری در منطقه سوادکوه نکرد.حرف ودرد زیاد ولی..............

                                                                                                                • چهارشنبه 30 شهريور 1390-0:0

                                                                                                                 باسلام

                                                                                                                 ممنونم از مقاله زیبای جناب آقای اسلامی واقعا که درد ما را به خوبی میدانید من بعنوان یک جوان دانشجو از تمامی مردم خواهش میکنم روی این نوشته تفکر عمیق کنند و بدانند که بار دیگر در فرستادن نماینده در اشتباه بودیم.

                                                                                                                 • چهارشنبه 30 شهريور 1390-0:0

                                                                                                                  نویسنده یه مشت چرند گفت.آقای صادقی نون به نرخ روز نخور ..ادیانی نیرویی قوی میباشد

                                                                                                                  • موسوی سوادکوهیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                                   چهارشنبه 30 شهريور 1390-0:0

                                                                                                                   سلام ضمن تشکر از نکات بسیار خوبی که در مقاله شما بوده است اولا آقاسیدبایدبداندفرهنگ وادبیات سوادکوهی دووجهی است اگر وعده بدهد حمایت می کند اگر بدقولی وبد اخلاقی کردی نصیحت می کند واگر توجه نکردی کاری که با رعیت کرد می کند فامیل جان شما چند سال در سوادکوه زندگی کردی کجا در س خواندی والان کجا زندگی می کنی پدر ومادرت خدابیامرز ها را کجا دفن کردی فامیل عزیز کسی که حتی حاضر نیست مرده اش را در سوادکوه دفن کند کجایش سوادکوهی است بهتره مردانه مثل مدعی نجات کشاورزی نعمت زاده مردانه کنار بروی تاجاودان که نه در امن بمانی به اونایی که می نازی وفکر می کنی سردست میبرنت مجلس اون ممه را لولو برد سوادکوه ایندفعه یک انسان صادق سید شجاع دردمند وقوی دارد بزگان سوادکوه راهشات را پیدا کردند سید هادی حسینی اهل سه وادکوه ساکن سوادکو است شما برو شیاده بندپی نماینده بشو

                                                                                                                   • امیر مهدیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                                    چهارشنبه 30 شهريور 1390-0:0

                                                                                                                    آقای ادیانی؟؟؟ ‍‍‍‍دیگر زمان رای گرفتن با الفاظ عمو وفامیل و... گذشته ؟‍!‍‍‍

                                                                                                                    • خادمي شورمستيپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                                     چهارشنبه 30 شهريور 1390-0:0

                                                                                                                     ازاحساس مسوليت نويسنده مقاله درقبال جامعه سوادكوه تقديرمي كنم كه توانست باقلم شيوايش دربرابرقدرتهاي كذايي ادعايي كسانيكه مردم سوادكوه رادرمواقع راي گيري سپربلاي خودشان مي كنندوآنقدر مغرورانه درطول نمايندگي بامردم برخوردمي كنندكه انگارمادرزادي شايسته نمايندگي مردم بودند!!!غافل ازاينكه آقاي ادياني درطول سابقه تدريس ومعلمي اش بزرگترين پستي كه داشته شش ماه هم طول نكشيده بود!!بقيه معلم بود!!!!وحالا حق داره ادعاهاي رنگانرنگ وصاحب نظر درانرژي ونفت باشه!!جاي بسي تاسف وزهي خيال باطل كه مردم اين ادعاراباوركنند!!!!!!!!!!!كاش بجايش كمي انصاف وخردهم پيش روي كارشان بود!

                                                                                                                     • چهارشنبه 30 شهريور 1390-0:0

                                                                                                                      با سلام احسنت بر این نویسنده واقعآ حرف دل سوادکوهی ها را زد آقای ادیانی جز چند انتصاب سیاسی که از اعضای ستاد وی بودند کار دیگری نکرد جز اینکه با کلمات بازی کند کار دیگری نکرد کاش کمی به قیامت فکر میکرد تا اینگونه با مردم بازی نمیکرد لطفا نظرم را در سایتتون درج کنید

                                                                                                                      • يوسفي قاديپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                                       چهارشنبه 30 شهريور 1390-0:0

                                                                                                                       اگردرخانه كس است!يك حرف بس است!!!!!!!!! آقاي ادياني من اگربجاي شما بودم عطاي نمايندگي رابه لقايش مي بخشيدم وخداحافظي ازسياست وسياستمداران مي كردم،مگه ...فاميل محترم سوادكوهي! ول كن برو پي معلمي خودت! مردم حق دارند معلمان حق دارند بچه هاي بيكارحق دارند آب رفتن سوادكوه وكوتاه شدن گدوك وووهمه دردوران پرادعاي نمايندگي شما سوادكوهي نماينده محترم هست!!اگرغيراينه بگوماشايداشتباه كنيم!!اين جوان بيكارعاطل وباطل حق نداردازشما بپرسددوره ي نمايندگي ات تمام شدومن همچنان بيكارم!!مگردرايام انتخابات به مردم نگفتي اشتغال وصنعت وتوريسم و؟؟؟؟؟الان مي خواهي زيرش رابزني!!!!!پس تكليف مردم چه ميشود؟بيا ...

                                                                                                                       • حميدي -زيرابپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                                        سه شنبه 29 شهريور 1390-0:0

                                                                                                                        به احترام آنهايي كه باخون قلمشان ثابت مي كنند كه حرف حساب جواب نداردبرغم دوستي با آقاي ادياني نسبت به نوشته ي اين سوادكوهي سرتعظيم فرودمي آورم ومنتظرمي مانم تا آقاي ادياني ازشرمندگي سوادكوه ها چه پاسخي دارندرابشنوم!البته اين راهم بگويم آقاي ادياني كارهايي كردندكه شايد زورشان بيشترازاين نبودكه بايد صادقانه بامردم درميان بگذارند

                                                                                                                        • سميه اميري لفوريپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                                         سه شنبه 29 شهريور 1390-0:0

                                                                                                                         من به سهم خودم به اين نويسنده سوادكوهي تبريك مي گويم كه توانسته باقلم شيوايش پاسخي شايسته به نماينده اي كه باادعاي توسعه و آبادكردن سوادكوه واردمجلس شده بدهدو متاسفانه سوادكوه همان است،چقدرقشنگ وشيوا اين عزيزگفته كه بجاي ذوب شدن آهن جوانان سوادكوه دارند ذوب مي شوند!!...جرات داري با اين نويسندگان توانمندسوادكوهي نشست بذارتابهت بگويندكاردست كي بايدباشه.....فكرنكن من طرف هيچكدومتان نيستم هنوزم فردلايقي رابرانمايندگي پيدانكردم اما شماهاهم ناتواني تان راثابت كرديد

                                                                                                                         • سوادكوهيپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                                          سه شنبه 29 شهريور 1390-0:0

                                                                                                                          اي گل به جمال هرچي سوادكوهي!!!!!!! واقعا گل كاشتي! به قلمت مي بالم سوادكوهي،مواظب خودت باش...


                                                                                                                          ©2013 APG.ir