شنبه 14 شهريور 1388-0:0

کردان معاون احمدي نژاد مي شود

شنيده شده است که کردان در چند روز آينده بر صندلي پست معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري تکيه مي زند.


از مدت ها پيش حضور کردان در اين سمت بر سر زبان ها افتاده بود،اما در روزهاي اخير اين شايعه قوت گرفته است.

يکي از زمينه هاي فعاليت معاونت برنامه ريزي،تدوين قانون بودجه سالانه است.