يکشنبه 15 شهريور 1388-0:0

مرد آن است که حرفش "یکی" نباشد

يادداشتي از شیخ عبدالله شاهینی، مدرس حوزه علمیه و دانشگاه های گرگان


 اینکه گفته می شود" مرد است و حرفش" به همان اندازه درست است که جمله ی" مرد حرفش یکی است"؛ اشتباه و غلط .

     مفهوم جمله" مرد است و حرفش"  این است که نقض عهد و پیمان شکنی با انسانیت سازگار نیست و انسان باید پای عهد و پیمان خود بایستد، این درست، امّا به نظرم، جمله" مرد حرفش یکی است" خیلی غلط و اشتباه است ....چرا باید حرف انسان تغییر نکند ؟! هر گاه شرائط عوض شد و یا آگاهی ها و داده ها تغییر کرد، چه اشکالی دارد که حرف و عقیده و مذهب و دین انسان هم به تبع آن تغییر کند ؟! انسان است و تغییر !! مُدام همه چیز در حال تغییر و شدن هستند، آن وقت اگر انسان، مُتصلّب، ساکن، جامد، تغییر ناپذیر و غیر منعطف در این وسط باقی بماند به مرور می پوسد و خشک و میان تهی، ریشه هایش توان ماندگاری نخواهد داشت.

     برخی انسان ها در یک خوشبینی افراطی به همه ی داشته هایشان رنگ قداست زده و آنچنان اسیر و گرفتار آن اند که از هر گونه تغییر و تحول که آنان را دستخوش تکان و حرکت کند، در وحشت و نگرانی اند.

      شاید عمده گرفتاری ها به همین بر می گردد که از تغییر می ترسیم و به داشته هایمان انس گرفته و توان جدائی از آنها را نداریم، بدتر اینکه حاضر نیستیم داشته هایمان را موقت هم که شده، کنار گذاشته تا بازخوانی کرده و صحت و سُقم آنها را بررسی کنیم، حتی قدرت این جدائی موقت را هم نداریم !

   بله، البته که ثابتاتی هستند که گذر زمان جائی برای تغییر آنها نمی گذارد اما دائره این ثابتات چقدر است ؟....کدامند ؟....کجایند ؟....چه اندازه اند ؟....آنقدر این دائره ثابتات را وسیع گرفته اییم که گاه کوچکترین عقیده و ساده ترین عادت و ریزترین مسئله ی عرفی را داخل در آن ثابتات کرده و از تغییر در آنها وحشت می کنیم و آنها را جای ثابتاتی مثل توحید و یگانگی خداوند می نشانیم!

     بگذریم از اینکه خیلی از این ثابتات را هم نه بر خواسته از دلیل و برهان بلکه متاثّر از جو و فضا به آنها دل داده ایم و از اینکه با شک و شبهه به آنها نگاهی نقادانه و پرسشگرانه داشته باشیم ،می ترسم.

دوستان !....برای نیل به حقیقت هیچ چاره ای نیست، جز اینکه از دروازه ی شک و تردید، چون و چرا و سوال و شبهه بگذریم و همیشه حرف خود را یکی ندانیم و آخر حقیقت نبینیم، حرف و عقیده ما با تغییر دانش و آگاهی ما می تواند، عوض شود، البته که شک و تردید جائی برای توقف نیست و باید جهت رسیدن به حقیقت از آنها گذر کرد، اما این هم صحیح نیست که کلیشه وار همیشه یک حرف را تکرار کنیم و از مواجهه با تغییر و تحول در اعتقادات و باورهای خود بهراسیم.