شنبه 18 مهر 1388-0:0

تغييرات به تامين اجتماعي رسيد

شنيده شده است تامين اجتماعي مازندران مدير کل جديد پيدا مي کند.


آيا تامين اجتماعي مازندران مدير کل جديد پيدا مي کند؟اين سئوالي است که اين روزها کارکنان اين اداره و شعبات آن در استان هر روز از همکاران شان مي پرسند.

هرچند هنوز مشخص نيست چه کسي وزير وزارتخانه عريض وطويل ومتمول رفاه و تامين اجتماعي مي شود،شنيده شده که به زودي مديرکل تامين اجتماعي مازندران برکنار مي شود.

حسن آزرم قاديکلايي با لابي ولي رعيت-نماينده سابق مردم قائم شهر-به اين سمت رسيد.چه اگر مصري، وزير رفاه نمي شد و رعيت و او در کميسيون اجتماعي مجلس هفتم دوست نبودند،شايد آزرم همچنان همان رييس شعبه کوچک تامين اجتماعي سورک باقي مي ماند.

آزرم مازندراني جاي ناسوتي -مديرکل شيرازي تامين اجتماعي استان- آمد. ناسوتي به بدنه جوان سازمان اهميت مي داد وتلاش داشت پژوهش محوري را در تامين اجتماعي رکن فعاليت ها کند.او شورايي پژوهشي تشکيل داده بود که همين آزرم يکي از اعضاي آن بود.

خوب يا بد ناسوتي عمل گرا رفت و اينک خبر مي رسد که آزرم هم خواهد رفت.مديري که در چند سال گذشته از او کاري ماندگار نديديم و در بدنه تامين اجتماعي تاثيرگذار نبود.

زيردستان،او را مديري سنت گرا و اهل حب و بغض مي دانند و کسي از رفتنش ناخرسند نيست.او چندي پيش از عوامل يک برنامه راديويي که عملکرد سازمانش را دريک برنامه طنز، دست مايه کارشان قرار داده بودند،به دادگاه شکايت برد اما مدتي بعد مجبور به پس گرفتن شکايتش شد!

شکايت از عوامل يک برنامه روتين راديويي در نوع خود جالب بود؛کاري که تا کنون از هيچ مديرکلي در استان مشاهده نشد و نشان از نگاه و بينش تنگ نظرانه آقاي مدير کل دارد.

مقصد بعدي آزرم مشخص نيست،گفته مي شود او به تهران خواهد رفت و مدير کل تامين اجتماعي استان سمنان جايش را خواهد گرفت.در دولت نهم و دهم شنيده ها و گفته ها فراوان است.تا تغيير انجام نشود،مي توان به صحت وسقم اين خبر شک کرد.