سه شنبه 28 مهر 1388-0:0

آزرم:نیمی از جمعیت مازندران بيمه تامين اجتماعي هستند

مدير کل تامين اجتماعي مازندران گفت:تامین اجتماعی به عنوان پیش نیاز توسعه پایدار است-کمک هاي تامین اجتماعی به مثابه تزریق مالی به اقتصادهای محلی است- سال گذشته 4 شعبه تیپ یک استان حائز شرایط تیپ ممتاز شده اند-یک میلیون وچهارصدوپنجاه هزار نفر از مازندراني هاتحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.


 حسن آزرم -مديرکل تامين اجتماعي مازندران-به مازندنومه گفت: دولت نهم با تقویت و حمایت بیمه های اجتماعی اقدامات موثری در گسترش پوشش بیمه آحاد جامعه داشته است.

وي افزود:افزایش پوشش بیمه های اجتماعی موجب کاهش تنش های اجتماعی ،افزایش بهره وری در تولید ملی ، کاهش نوسانات سطح درآمدهای افراد در مقاطع مختلف وکاهش فقر درجامعه ، رفع وپیشگیری مخاطرات جوامع وتضمین آینده خانواده و نیروهای مولد می شود.

 او افزود: تامین اجتماعی با پرداخت بیمه بیکاری و انواع مستمری وخدمات درمانی امنیت خاطر را به کارگاه ها برده وافزایش تولید را به واسطه افزایش رضایت مندی وانگیزه ایجاد می کند.

 آزرم از تامین اجتماعی به عنوان پیش نیاز توسعه پایدار نام برد وگفت تامین اجتماعی یک عنصر حیاتی در توانا ساختن جوامع جهت مقابله با چالش های آینده آنان از جمله سالمندی و فقر می باشد.

مدیرکل تامین اجتماعی مازندران با بیان اهمیت تقویت سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک صندوق مشاع بین النسلی که بخش عظیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد برای تداوم خدمات دهی و پویایی نیاز به تامین منابع درامدی خود که وجوه حاصل از لیست های حق بیمه و مطالبات آن است می باشد.

  آزرم ادامه داد: گسترش پوشش تامین اجتماعی نه تنها به ماموریتهای آن که حمایت افراد از مخاطرات زندگی وایجاد رفاه عمومی است منجر می شود بلکه به پیوستگی مجدد شغلی و ثبات اشتغال و تقویت صنایع نیز کمک می کند.

حسن آزرم اظهار داشت: کمک ها ومزایای تامین اجتماعی به مثابه تزریق مالی به اقتصادهای محلی بوده وتاثیر مثبتی بر امر توسعه آنها می گذارد.

مدیرکل تامین اجتماعی مازندران با اشاره به اقدامات وبرنامه ریزیهای صورت گرفته تصریح کرد: طبق آخرین ارزیابی ها توسط معاونت امور استانهای سازمان تامین اجتماعی 18 شعبه در سطح کشور حائز رتبه برتر شدند که در میان آنها نام 4 شعبه از جمله شعب یک بابل ،بابلسر ،نکا و یک قائم شهر استان مازندران به چشم می خورد.

وی همچنین در ادامه گفت: در سال گذشته 4 شعبه تیپ یک استان حائز شرایط تیپ ممتاز شده اند و9 شعبه نیز ارتقاء تیپ داشته اند و 14 شعبه از میان 25 شعبه رتبه زیر 10 کشوری را کسب نموده اند که این یک موفقیت بی سابقه و حائز اهمیت است.

وط ادامه داد:همچنین طی دوسال گذشته تعداد بیمه شدگان اصلی از 260000 نفر به 410000 نفر رسیده که معادل 57 درصد رشد را نشان می دهد که این نرخ رشد طی سالهای گذشته بی نظیر بوده است و در این بخش استان مازندران طی دو سال پی در پی (87و86) رتبه ممتاز بین ادارات کل تامین اجتماعی در کشور را حائز گردیده و به همین واسطه ضریب وابستگی از عدد 9/4 به 3/6 رسده است.

آزرم گفت:این موفقیتها وابسته به بهره گیری از شیوه های نوین مدیریتی و ایجاد فضای محبت آمیز و همدلی و نیروهای خلاق بود.

وي خاطر نشان کرد: حدود یک میلیون وچهارصدوپنجاه هزار نفر معادل نیمی از جمعیت استان مازندران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که شامل410000نفر بیمه شده اصلی و 64000 نفر مستمری بگیر و 6100 نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری وبقیه افراد تبعی آنهاست .

مدیرکل تامین اجتماعی مازندران ابراز امیدواری کرد: در سال جاری با حمایت ها ،تمهیدات وتسهیلاتی که دولت دهم در تدارک آن است بتوانیم به سمت گسترش هرچه بیشتر پوشش بیمه ای استان حرکت کنیم.