سه شنبه 20 بهمن 1388-0:0

ميراث مجردي!

گفته مي شود با انتصاب گزينه مازندراني رياست سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري به علت مجرد بودن مخالفت شده است!


بنا بر رسيده به مازندنومه،در حالي که مدتي است کارهاي گزينشي و انتصاباتي فرد مازندراني اهل رامسر براي معاونت رئيس جمهور و رياست سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري کشور به اتمام رسيده و قرار بوده طي هفته هاي گذشته به جاي بقايي، مديريت اين سازمان را بر عهده گيرد، از نهاد رياست جمهوري خبر مي رسد که به علت مجرد بودن رئيس جديد، برخي اصولگرايان مخالف اين انتصاب هستند و از رئيس جمهور خواستند يا فرد ديگري را به جاي او انتخاب کند و يا قبل از انتصاب از وضعيت تجرد درآيد.

بر اساس اين گزارش رييس جمهور از اين فرد خواسته است با دادن تعهد ظرف شش ماه ازدواج کند.

 البته برخي نيز دليل اصلي به تعويق افتادن اين جابجايي را مسئله همسو نبودن اين مازندراني با رئيس جمهور و دولت دهم مطرح مي کنند و مي گويند مشايي به همين دليل با اين انتصاب مخالف است و پيشرفت کار وي تا اين زمان هم به دليل وارد آمدن فشار از سوي طيفي از اصولگرايان بر رئيس جمهور است.

مخالفت اسفنديار رحيم مشايي با اين انتصاب،با وجود همشهري بودن و رفاقت ديرينه،باعث تعجب شده است.

گفته مي شود طبق دستور رئيس جمهور اين جابه جايي بايد قبل از آغاز سال جديد انجام گيرد.