شنبه 15 اسفند 1388-0:0

درس شيرين پارتي!

...جای تعجب است که چگونه مدیریت آموزش وپرورش استان اجازه داده است افرادی باتوصیه و وابستگی به بعضی ازجریانات سیاسی و عناوین مدیریتی ونفوذ و پارتی و..کسانی را جذب کنند که توانا نيستند؟(يادداشتي از سیاوش اسلامی سوادکوهی،روزنامه نگار)


اگر آموزش وپرورش رامحل بروز استعدادهای فرزندان این آب وخاک و معلمانش را پاسبانان وراهنمایان وآموزش دهندگان ومربیان و متولیان آن بدانیم ،درخواهیم یافت که جایگاه ممتاز ورفیع آن ازجایگاه و اهمیت بسزایی برخوردار است.

بدون تردید برهر سیاست ورزو خردورزی نقش بی بدیل معلم،درلایه های زیرین وبنیادین جامعه وخانواده اظهرمن الشمس است و انکار این موضوع،بمثابه انکارروزروشن است.

متاسفانه غالب همکاران فرهنگی از مصايبي که درمدیریت آموزش وپرورش استان مازندران درسنوات اخیر به خود دیده اند،رنج برده اند.

 نبود تریبون وجایگاهی که بتوان به مصایب ومشکلات معلمان درچارچوب تشکیلات قانونی پرداخت ازمعضلاتی بوده که جامعه آموزش وپرورش از آن درعذابی مضاعف است.

اميدواريم درآینده نمایندگان محترم مجلس و دولت درجهت استیفای حقوق حقه ِ فرهنگیان در داشتن صنفی همچون دیگر اصناف ،قانونی را جهت تدوين وتصویب دردستور کاری خویش قرار دهند تافرهنگيان بتوانندبعضی ازمعضلات ومشکلات صنفی را درچارچوب صنف خویش پیگیری نمایند.

نکته ای که امروز ذهن خیل عظیمی ازفرهنگیان استان بلکه کشور رابه خود معطوف داشته است،جذب نیروهای خرید خدمات جهت تصدی امرمهم تعلیم و تربیت درآموزش وپرورش است؛ به گونه ای که این افراد بدون طی کردن مسیر درست جذب نیرو و نیز نبود توجه به توانمندی ها وآموزش لازم ،روانه ی مدارس شده اند!

جای تعجب است که چگونه مدیریت آموزش وپرورش استان اجازه داده است افرادی باتوصیه و وابستگی به بعضی ازجریانات سیاسی و عناوین مدیریتی ونفوذ و پارتی و..کسانی را جذب کنند که توانا نيستند يا حق آناني را که منتظر جذب فرزندان خویش اند را خورده اند؟

آیا بهترنبود درجذب افراد،کمافی السابق ملاک هایی چون توانایی های آموزشی و تربیتی،شایستگی وصلاحیت های علمی و سایرصلاحیت های جذب معلمی دراولویت قرار می گرفت تانفوذ افراد و سفارشهای خصوصی؟!

آیا باچنین شیوه ای امیدواری مردم به یاس وسرخوردگی ازعدالت خواهی منتهی نمی گردد؟

پیشنهادمصرح من بعنوان یک فرهنگی به جناب استاندارمحترم و مدیرکل محترم،این است که درراستای عدالت خواهی نظام اسلامی و جلوگیری از تضيیع حقوق همه ی شهروندان و بازگشت اعتماد و امید به جامعه ی فرهنگیان ،براي همه ی کسانی که به شیوه ی مذکور جذب شده اند،درسال آینده آزمون علمی برگزار و فرآیندجذب اجرا شود تا درصورت صلاحیت جذب شوند؛نه باتوصیه و پارتی که روح امید و اعتماد رادرجامعه زایل نموده است!