شنبه 17 مهر 1389-17:49

بازتاب يک اعتراض

 اسامي و لينک رسانه هايي که خبر اعتراض جمعي رسانه هاي مجازي مازندران را نسبت به اظهارات نسنجيده يک نماينده مجلس انتشار دادند.

 


بيانيه اعتراضي تعدادي از پايگاه هاي خبري مازندران در انتقاد و اعتراض به اظهارات يکي از نمايندگان مجلس در همايش اطلاع رساني هنرمندانه،بازتاب گوناگوني در رسانه هاي استان و کشور پيدا کرد.

در کم تر از يک روز چندين سايت و خبرگزاري و وبلاگ استاني و سراسري اين مطلب را انتشار دادند.در زير لينک برخي از اين رسانه ها آمده است:

- خبرگزاري ايلنا(کار ايران): http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=153541

-مازندنومه: http://www.mazandnume.com/?PNID=V11272

-شمال نيوز: http://www.shomalnews.com/?view&sid=34225

- دريانيوز: http://www.daryanews.com/?NewsId=7359

- شمال فردا: http://www.shomalefarda.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1923:1389-07-16-14-44-54&catid=144:mazandaran&Itemid=71

-ريشه: http://www.risheh.com/view-6005.html

- روبه شادي: http://www.robeshadi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4638:1389-07-16-16-46-07&catid=1:latest-news&Itemid=106

- شمال امروز: http://shomaleemrooz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2207%3A1389-07-16-15-24-44&catid=151%3A%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D9%88%D9%8A%DA%98%D9%87+&Itemid=1

-ماز نيوز :http://www.maznews.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=922&Itemid=1

-صنايع نيوز:http://www.sanayenews.com/content/view/24916/1/

-انگيزه:http://angizeh.blogfa.com/post-640.aspx