سه شنبه 27 ارديبهشت 1390-12:25

روز ارتباطات و رییس جمهوری که روزنامه نمی خواند!

...اين فرمایش رییس جموری که روزنامه نمي خواند در حقیقت بی اعتنایی به رسانه هاست و جای گله فراوان دارد/بهتر است شخص دوم مملکت ادبیاتي استخدام کند که پیامد منفی نداشته باشد/روزنامه نخواندن رییس جمهوري نگرانی از بولتنی و کانالیزه شدن مجاری دریافت اخبار واطلاعات را افزایش می دهد(يادداشت رسيده)


آقای رییس جمهوري در مصاحبه اخیرش با شبکه دوم سیما در پاسخ به پرسش مجری محترم که نظرشما پیرامون مطالب برخی سایت ها و روز نامه ها در باره دولت چیست؟گفت من سایت نگاه نمی کنم و روزنامه نمی خوانم! او ادامه داد:چون فقط به کار و تلاش فکر می کند فرصت ندارد.

واقیعت مطلب اینکه از این عبارت ایشان تعجب نکردم چراکه دکتر احمدی نژاد آدم خاص و متفاوتی است و همیشه حرف هایی می زند که دیگران جرات طرحش راندارند؛ اما درباره روزنامه نخواندن رییس جمهوري ملاحظاتی وجود دارد که بی ارتباط با روز ارتباطات نیست.

در دنیای امروز رسانه های گروهی دراشکال مختلفش از مهم ترین ابزار اطلاع رسانی محسوب می شوند و اگر کسی با رسانه مانوس نباشد چطور می خواهد با محیط پیرامونش ارتباط برقرار کند؟ مضافا" اینکه روزنامه نخواندن رییس جمهور موجب انسداد ارتباطی ملت با دولت می شود.

کار وتلاش بی وقفه رییس دولت موجب تکریم واحترام ، ولی این موضوع نباید مانع روزنامه نخواندن وی شود .

البته کسی انتظار ندارد ایشان تمام وقت خود را صرف دیدن سایت ها و جرائد کند..رسانه زبان ملت و محل طرح عقاید ، آرا و نظرات متخصصان و کارشناسانی است که امکان دیدار حضوری با مقامات را ندارند.البته در ارتباطات خیلی هم ضروری نسیت افراد مواجهه حضوری باهم داشته باشند.

این فرمایش رییس جموری در حقیقت بی اعتنایی به رسانه هاست و جای گله فراوان دارد.علاوه براین منش و روش رییس جمهوري محترم بدون بخشنامه هم در بدنه دولت نهادینه می شود.لذا بهتر است شخص دوم مملکت ادبیاتي استخدام کند که پیامد منفی نداشته باشد.

نکته پایانی اینکه روزنامه نخواندن رییس جمهوري نگرانی از بولتنی و کانالیزه شدن مجاری دریافت اخبار واطلاعات را افزایش می دهد و شاید صدای ملت به ایشان نرسد و گروهی که با اجنه(!) مرتبطند اخبار جهت دار به استحضار شریف ایشان برسانند.پس آقای رییس جمهور کار جای خودش ،روزنامه جای خودش.