شنبه 31 ارديبهشت 1390-23:25

مازرون بلاره...

به مناسبت روز جهوني موزه و همين تي هفته ميراث فرهنگي،برنامه هاي نمايشي گروه آييني زندگي،ساري دله برگزار بونه/اين برنامه شامل نوروز خونی، آیین آفتاب خواهي،نمایش لال انه یا تیر ما سیزده، لالایی، بازهای آهنگين سکون و وچون،همين تي موسیقی مازندرونی هسه.(خور به زوون مازندروني)


علي حسن نژاد-شاعر و سرپرست گروه آیینی زندگی-مازندنومه ره بهوته:به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی،همين تي حفظ و احیاي آداب و رسوم مازروني وسه،اين گروه مجموعه برنامه های آیینی-نمایشی ره برگزار کنده.

اين پژوهشگر فرهنگ عامه بهوته:اين برنامه شامل نوروز خونی، آیین آفتاب خواهي،نمایش لال انه یا تیر ما سیزده، لالایی، بازهای آهنگين سکون و وچون،همين تي موسیقی مازندرونی هسه.

حسن نژاد با بهوتن اين نکته که موسيقي اين گروه وسایل زندگی جا،سون قاشق،کچه، لگن،استکان و... اجرا بونه،اضافه هاکرده:اما وسايل شه دور و بر و زندگي مردم جه به عنوان ساز استفاده کمبي که نشون دنه موسيقي مردم مازندرون قدمت دارنه و تاريخي هسه.

سرپرست گروه آييني زندگي،مازندنومه ره بهوته:اين برنامه دله به وسيله خرده وچون،لالایی های محلي بخونس و زندگی قدیم مردم مازرون شامل چل ریسی و چاووش خوانی و آيين هاي ديگه بازسازی و اجرا بونه.

خاره بدونين که زمان برگزاري اين برنامه فرهنگي دشنبه،دوم خرداد ماه، ساعت 5 نماشون و مکان اجرا هم ساری،میدان ساعت،چهار برق، کلبادی سره هسه.