پنجشنبه 6 بهمن 1390-14:18

يک راي براي دو نفر

گفتاري حقوقي درباره داوطلباني که اسامي مشابه دارند؛احتمال ضعیفی وجود دارد که این عمل(ورود کاندیداهای دارای نام مشابه) یک اتفاق باشد، گویی برای پایین‌آوردن رای آن فرد یا معامله با وی این صحنه‌سازی انجام مي گيرد. شاید هم طرف همنام با کانديدا/نماينده مطرح فکر کرده مي تواند از نام او استفاده کند و رای بیاورد.


مازندنومه،رضااصغري،کارشناس ارشد حقوق عمومي،قائم شهر:در هر انتخابي،از جمله همين انتخاب پيش رو کنار نام هاي مشهور، نام/نام هاي مشابه دیگری هم سبز مي شود.

 احتمال ضعیفی وجود دارد که این عمل، یک اتفاق باشد، گویی برای پایین‌آوردن رای آن فرد یا معامله با وی این صحنه‌سازی انجام مي گيرد. شاید هم طرف همنام با کانديدا/نماينده مطرح فکر کرده مي تواند از نام او استفاده کند و رای بیاورد.

 برابر ‌‌تبصره 2 ماده 20 ‌قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 اصلاحي 1390، چنانچه آراي ريخته شده به صندوق،به علت تشابه اسمي نامزدهاي انتخاباتي به هيچ وجه قابل تشخيص و تفكيك نباشد،به نسبت آراي ‌نامزدهاي داراي تشابه اسمي در آن صندوق،راي ميان آنان تقسيم مي‌شود و در مورد رأي يا آراي باقيمانده غيرقابل تقسيم، به حكم قرعه عمل خواهد شد.

‌تبصره 2 مكرر اين ماده افزوده: به منظور تسهيل امر نظارت و حفظ آراي واقعي مردم و جلوگيري از تضييع حقوق داوطلبان نمايندگي، چنانچه نامزدي در حوزه ‌انتخابيه به تشخيص هيأت اجرائي يا نظارت براي عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد، ولي نام خانوادگي و يا نام و نام خانوادگي او مشابه نام خانوادگي و ‌يا نام و نام خانوادگي يكي از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، بايد مشخصه‌اي مانند شماره (‌كد)، شغل، محل سكونت، نام پدر و غيره براي او تعيين و در آگهي انتشار اسامي نامزدهاي انتخاباتي درج شود.در اين صورت آراي فاقد آن مشخصه، براي او منظور نخواهد شد.

 ‌همچنين مطابق تبصره 1 ماده 36 ‌آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 اصلاحی 1390، هيات هاي اجرايي و نظارت مربوط موظفند با هماهنگي يكديگر آن مشخصه را براي وي تعيين و مراتب را براي قيد در تبليغات انتخاباتي به داوطلب ذي‌ربط و درج در آگهي انتشار اسامي نامزدها به فرماندار/ بخشدار مركز حوزه انتخابيه اعلام کنند.

 برابر انتهاي تبصره 2 مكرر قانون اشاره شده، فرد مذكور مي‌تواند در تبليغات انتخاباتي خود مشخصه تعيين شده را قيد نمايد و چنانچه در ايام تبليغات انتخاباتي اعلام انصراف نمايد، داوطلب‌همنام او مي‌تواند قبل از روز انتخابات از طريق روزنامه و يا صدور اطلاعيه ادامه داوطلبي خود را براي رفع ابهام اعلام نمايد.

 تبصره 2 ماده 36 آن آيين‌نامه اضافه نموده: چنانچه داوطلب به غير از نام و نام خانوادگي مندرج در شناسنامه به نام ديگري مشهور باشد كه آن را در پرسشنامه اعلام داوطلبي قيد كرد و مورد تأييد هيأت اجرايي باشد، فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است آن نام را نيز در آگهي اسامي نامزدها قيد نمايد.

ملاك‌احتساب رأي به هر يك از نامزدها، نام خانوادگي يا اشتهار آنان كه در آگهي اسامي نامزدها آمده مي‌باشد.

 در تبصره 3 اين ماده پيش بيني شد: هيئت هاي اجرايي مراكز حوزه‎هاي انتخابيه مي‎توانند با رعايت تبصره‎هاي (1) و (2) اين ماده، براي تمامي نامزدها شماره‎اي تعيين کنند تا توسط فرماندار و يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه در فرم اسامي نامزدها منظور و منتشر گردد. با اين توصيف، ابهام موجود برطرف خواهد شد.

ايميل نويسنده: (rezapost@yahoo.com)