پنجشنبه 31 فروردين 1391-0:57

ردپا

ردپای آمریکا در انتخابات مصر؛بخشي ازمردمي كه درميدان تحرير قاهره و يا ديگركشورهاي عربي حضور پيدا كردند ، مخالف نفوذ آمريكا و غرب و اسرائيل هستند،اما آنچه ما اين روزها شاهد آن هستيم ،مديريت آمريكا بر تحركات دركشورهائي است كه مردم درخيابان هایش تظاهرات کردند و سقوط حكومت را خواستار شدند.


مازندنومه،دکتر سیف الرضا شهابی:هنگامي كه توده هاي مردم در خيابان هاي شهرهاي تونس گسترده شدند و رئيس جمهوری اين كشور را از كشورشان بيرون كردند و درپي آن مردم مصربه خيابان هاي قاهره و ديگرشهرهاي اين كشور روانه شدند و عليه "حسني مبارك"شعار سر دادند و سقوط زودهنگام او انجام گرفت ، عده اي بر این حرکت ها نام "بهارعربي"نهادند و عده اي ديگر تحركات مردمي دراين دو كشورمسلمان را نشان از"بيداري اسلامي "ارزيابي نمودند كه مردم مسلمان برخاستند و همراه با سرنگون كردن حكومت هاي فاسد و وابسته "بن علي"در تونس و"مبارك"درمصر در پي كوتاه كردن دست هاي امريكا و غرب واسرائيل برآمدند.

در اين كه آيا تحركات اخير در دو كشورمزبور و ديگركشورهاي عربي ناشي ازبيداري اسلامي است يا نه و يا به بهار عربي ختم مي شود يا بحران عربي را درپي دارد،دراين نوشتار نمي پردازم و اين واقعيت راهم نفي نمي كنم كه بخشي ازمردمي كه درميدان تحرير قاهره و يا ديگركشورهاي عربي حضور پيداكردند ، مخالف نفوذ آمريكا و غرب و اسرائيل هستند،وليكن اين نكته را مي خواهم تاكيدكنم كه آنچه ما دراين روزها شاهد آن هستيم ،مديريت آمريكا بر تحركات دركشورهائي است كه مردم درخيابان هایش تظاهرات کردند و سقوط حكومت را خواستار شدند.

نامزد شدن "عمرسليمان "براي رياست جمهوري و احمدشفیق آخرین نخست وزیر دوران مبارک که مورد تائید هم قرارگرفتند، نشانگر اين واقعيت است كه بییشتر از يك سال بعد از سرنگوني مبارك دست راست او و يكي ازمطمئن ترين چهره ها به مبارك جرات و جسارت پيدامي كنند كه خود را براي رياست جمهوري وارد عرصه انتخابات کنند!

امريكا براي كشورهاي عربي مخصوصا مصركه قدرتمندترين كشور عربي است و واردبحران ياهمان بهارشد سه شرط رابراي سقوط مبارك درنظرگرفت و بعد از اطمينان ازتحقق اين سه شرط به سقوط حكومت سابق مصر رضايت داد:

1-ارتش دست نخورده باقي بماند و درهرشرايطي صاحب قدرت برترباشد،زيرا آمركا وغرب براي تربيت و آموزش ارتش كشورهائي نظير مصر سال ها وقت گذاشته و يقينا هر نوع تغیير در ارتش اين كشورها به معناي برباد رفتن همه کاشته هاست.

2-قرارداد"كمپ ديويد"دست نخورده باقي بماند و روابط با "تلآويو""حدالامكان حفظ شود.

3-روابط اقتصادي با آمريكا برقرار باشد.

غير از نامزدشدن عمرسليمان و احمدشفیق ، براساس اخبارمنتشره در زمان انتخابات مجلس مصرکه چندماه قبل انجام گرفت روابط نزديك بين اخوان المسلمين با مقامات ارتش كه اكنون در راس قدرت قراردارند،وجود داشت و نامزداين گروه اسلامي براي رياست جمهوري که اکنون تائیدصلاحیت نشده ملاقات هائي با برخي ازمقامات آمريكائي از جمله "جان كين"ازحزب جمهوريخواه داشته و قول وقرارهائي گذاشته شد.

او وعده هائي به مقامات آمريكائي داده است كه درصورت صحت اين اخبار بايد قبول كرد كه سه شرط واشنگتن براي موافقت با كنار رفتن مبارك درحال تحقق است .

البته ناگفته نماند مردم مصربا ادامه هدفدارحركت شان مي توانند كاري كنند كه اين سه شرط به نفع آمريكا باغرب نشود،ليكن مشكل عمده درحوادث اخيردركشوهاي عربي فقدان رهبري قاطع و جامع است و به اين خاطر تحركات دركشورهاي عربي به بيراهه مي رود.