چهارشنبه 29 مهر 1383-0:0

رييس کل دادگسترى مازندران نسبت به فعاليت شرکت گلدکوئيست دراستان هشدارداد

رييس کل دادگسترى مازندران با انتشار اطلاعيه اى نسبت فعاليت غيرقانونى شرکت "گلدکوئيست " دراستان هشدار داد.


ادر اطلاعيه "محمدرضا فولاد آملى " آمده است : اين شرکت با وعده فريبنده "کسب سود قابل توجه " مردم را به سرمايه گذارى درشرکت تشويق کرده و براى ايجاد طمع ، سود مقطعى از درآمدهاى حاصل از سرمايه گذارى فريب خوردگان را به آنها پرداخت مىکند. وىاضافه کرد : اما در مراحل بعد، شرکت ديگر وجهى به سرمايه گذاران نمىدهد. اين اطلاعيه اضافه کرد : عوامل اين شرکت باحضور در ميان مردم بر ادعاى قانونى بودن خود به فعاليت قمارگونه و کاذب خود ادامه مىدهند در حاليکه اينگونه اقدامات جرم عمومى محسوب مىشود که سبب خروج ارز از کشور شده و خسارت به سرمايه هم ميهنان وارد آورده است . وى دراين اطلاعيه ازشهروندان اين استان خواست به انگيزه کسب سود آسان در دام دست اندرکاران اينگونه شرکت ها قرارنگيرند. مرکز اين شرکت اينترنتى در هنگ کنگ مىباشد و اقدام به دادن وعده هاى کاذب به مردم کشورهاى درحال توسعه از جمله ايران کرده است .