پنجشنبه 10 مرداد 1392-9:36

نگاه(1)

کِشِنه ته اِش،نِش!/نگاه های متفاوت عکاسان مازندرانی-به انتخاب مازندنومه(تصویری)


آسایشگاه معلولان ذهنی خانه دوست/عکس:مصطفی کاظمی

آسایشگاه معلولان ذهنی خانه دوست/عکس:مصطفی کاظمی

کودک معلول/عکس:مصطفی کاظمی

کودک معلول/عکس:مصطفی کاظمی

کودک معلول/عکس:مصطفی کاظمی

خواب کودک در مراسم رسمی/عکس:رامین یوسف پور

محرم/عکس:مصطفی کاظمی

محرم/عکس:مصطفی کاظمی

محرم/عکس:مصطفی کاظمی

سیل بهشهر/عکس:مراد نعمتی

سیل بهشهر/عکس:مراد نعمتی

سیل بهشهر/عکس:مراد نعمتی

سیل بهشهر/عکس:مصطفی کاظمی

سیل بهشهر/عکس:مصطفی کاظمی

سیل بهشهر/عکس:مصطفی کاظمی

زمستان دهکده/عکس:حمید صالحی

مهدی جوادیان،هنرمند نابینا/عکس:مصطفی کاظمی

سینا ابراهیمی،کودک نابینا/عکس:بهروز خسروی

*کِلِ شعر:علی اصغر مهجوریان نماری