پنجشنبه 28 آبان 1383-0:0

نامه جمعي از كارگران زغال سنگ البرز مركزي به رئيس جمهور

طرح خصوصي سازي زغال سنگ البرز (سوادكوه)حقوق كارگران را پايمال كرد.


جمعي از كارگزاران زغال سنگ البرز مركزي، طي نامه اي به سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهوري، اعلام كردند كه مديريت شركت ذغال سنگ البرز حق آنان را پايمال كرده است. در اين نامه آمده است: مديريت شركت ذغال سنگ البرز مركزي در راستاي طرح تعديل و اصلاح ساختار اين شركت تحت عنوان خصوصي سازي كه چنين طرحي از جمله مصوبات دولت بوده و بايد هرچه زودتر اجراي آن در دستور كار مديران قرار مي گرفت. تعداد كارگران اين شركت را از 4000 نفر به 360 نفر تقليل داد. معترضين در نامه خود با اشاره به اينكه در بدترين شرايط معيشتي قرار دارند، عنوان كرده اند: هدف از طرح خصوصي سازي، رساندن توليد سالانه اين شركت به مرز 200 هزار تن بوده است. اما متأسفانه آنچه در عمل مشاهده شد، تعطيلي بخش اعظمي از معادن، بيكاري و تضييع حقوق قانوني و انساني اين تعداد كارگر كه هم اكنون در بدترين شرايط معيشتي قرار دارند، بوده است. در بخش ديگري از اين نامه آمده است: قبل از اجراي تعديل، مديريت شركت با علم و آگاهي كامل از مالكيت سه دانگ از عرصه املاك تحت تصرف و استفاده شركت كه به غيرتعلق داشته با ادعاي كذب، خريد شش دانگ ملك اين منازل را با قولنامه هاي ساختگي به كارگران فروخته اما در ادامه انتقال اسناد مالكيت به كارگران سهم اينجانبان را به سه دانگ تنزل داده و در نهايت نه تنها عرصه خريداري شده مورد ادعاي ايشان به اينجانبان انتقال نيافت، بلكه با فروش مال غيرمالك قانوني زمين را در مقابل 200 كارگر و خانواده هاي آنها قرار داده و با ايجاد بحران، امنيت منطقه را به خطر انداخته و تشنج ايجاد كرده است.