پنجشنبه 25 مهر 1392-1:11

زن مازندرانی

زنان مازندرانی در قاب دوربین عکاسان مازندنومه


زن بافنده (عکس از علی حسن نژاد)

زن بافنده (عکس از علی حسن نژاد)

زنان بافنده (عکس از علی حسن نژاد)

زنان بافنده (عکس از محمد حسین ملایی کندلوسی)

زن بافنده (عکس از محمد حسین ملایی کندلوسی)

زن کشاورز (عکس از علی حسن نژاد)

زن کشاورز و کودکش (عکس از علی حسن نژاد)

زنان دروگر (عکس از علی حسن نژاد)

زن آشپز (عکس از مصطفی کاظمی)

زنان در حال دانه کردن انار (عکس از داود محمدی)

پیرزن کهن سال روستایی(عکس از علی حسن نژاد)

زنان روستایی(عکس از استاد احمد طاهرپور)

زن نانوا (عکس از علی حسن نژاد)

زن بعد از سیل (عکس از مراد علی نعمتی)

هنر زنان در شونیشت ها(عکس از حمید صالحی)