چهارشنبه 13 آذر 1392-1:12

تغییر حق ماست

باید آگاهانه وبه روش مسالمت جویانه و به صورت ملموس از مدیریت ارشد استان بخواهیم و بگوییم که مطالبه ی مانصب فردی شایسته از دولت تدبیر و امید بدون فوت وقت در راس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران است.این حق همه ی امیدواران به برنامه های دولت تدبیر و امید است.


مازندنومه، سیاوش اسلامی سوادکوهی: چه بد زمانه ای شده وقتی همه ی ما مجبور بوده ایم اقرار کنیم که همه مدیران دولت نهم و دهم فرهیخته و با کرامتند و فقط این ها هستند که می توانند نصیحت کنند.

حال پس از 24خرداد92 وقتی که بی باوران به خرد جمعی، پایه های میزشان را لغزان دیده اند، ظاهرا تازه متوجه شده اند که دنیای توهم شان بسیار جعلی بوده است.

الآن که دیگر آن هیبت های ساختگی و خود شیفتگی در معرض فروپاشیدن قرار گرفته، تازه جامعه جانی دوباره گرفته و شهادت می دهد که همین ها در طول دوران مدیریت شان جز تباه کردن وقت و امکانات یک ملت ثمره ای نداشتند!

به همه ی آنهایی که امیدشان با24 خردادگره خورده است، باید گفت تا با صدای رسا از دورنگی ها و چابلوسی ها تبری بجوئیم و اگر به میدان دادن های چنین گفتمانی که گذشته ی ما را به مرز سقوط کشانده اند نقد، جاری نسازیم، مطمئن باشیم رنگ آسایش و رفاه و تدبیر و امید را ازهمه سلب خواهند کرد.

صاحب این قلم ازهمه ی مخاطبان می خواهد اجازه دهند قدری به خاطر اهمیت و کارکرد و نیز اثر بخشی کار"اصحاب فرهنگ و هنر" به صراحت قلم روی آورد و راحت بنویسید.

باور دارم به آنهایی که در طول این سالها داعیه سکانداری مدیریت فرهنگی استان را دارا بودند، بی محابا باید گفت که باخواست و مطالبه مردم در24خرداد، مخالفت مبنایی و پایه ای دارند؛ ازهمین منظر باید گفت تعلل و تاخیر در نصب مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران برای مردمی که منتظر تحول و دگرگونی و پالایش دراین حوزه وفق حضورشان درپای صندوق های رای، به نوعی خطای بزرگ در تصمیم گیری برای متولیان مدیریت ارشد استانی محسوب می شود .

محصول تلاش های گسترده ی اهل فرهنگ و هنر وخرد ورزان دیار علوی درکمک به شور آفرینی حماسه24 خرداد ستودنی بود، امامماشات و درنگ در پاسخ به مطالبه ی آنها جای تعجب دارد!

آنهایی که فضای پیش از24خرداد92را درعرصه فرهنگ وهنر بهیاد دارند، به خوبی می دانند که فضای التهاب آلود در امور فرهنگی چگونه آغشته به کارهای غیر فرهنگی بوده است.

مردم می گویند آیا این احساس را مسئولان دولت تدبیر و امید دارندکه چه کسانی در آن سالها توانستند کار فرهنگی را تا این اندازه زمین گیر کنند؟

چه کسانی هزینه پررنجی را بر شاعران و هنرمندان و روزنامه نگاران تحمیل نمودند و واقعا"این همه هزینه برنمودن اموربرای چه بود؟

24خرداد استان محصول رنج بسیار جوانان و غیور مردان و شیر زنان مازندران است،آنها هزینه داده اند تا فضای ملتهب را به سمت فضای عقلانی وانسانی هموار کنند. همین ها نباید شاهد چرخش برخی از راه رسیدگان با ظاهری موجه باشند تا بلکه در این بازی سراسر برد بخواهند سکاندار جریانی شوند تا بلکه این پیروزی شیرین را به کام حماسه آفرینان 24خردادبه تلخی ببرند.

بایدگفت مطالبه کار فرهنگی که "مدیر دولت دهم" و"نقش آفرین دولت تدبیر" در پی آن است، چهارچوبی است که طراحان آن بانیان فرهنگی و کارگزاران دولت نهم و دهم هستند.

امروز اگر آقای استاندار مماشات کند و اگر ما سکوت کنیم و اگر چاره نکنیم و اگر به انفعال بنشینیم و اگر...بایدمنتظر باشیم تا از این مصلحت اندیشی نابجا بهای گزافی بپردازیم.

آقای استاندار! آنها نباید در دل دولت تدبیر و امید، موقعیت و جایگاهی امن برای خویش دست و پا کنند.

باید آگاهانه وبه روش مسالمت جویانه و به صورت ملموس از مدیریت ارشد استان بخواهیم و بگوییم که مطالبه ی مانصب فردی شایسته از دولت تدبیر و امید بدون فوت وقت در راس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران است.این حق همه ی امیدواران به برنامه های دولت تدبیر و امید است.