يکشنبه 27 بهمن 1392-7:47

یک ضرورت در شهرها و روستاهای ایران؛

نهاد «سلامت اجتماعی» ایجاد کنیم

ما در جامعه اي زندگي مي كنيم كه افراد به شكل خودرو و از سر اقبال، اجتماعي شدن مثبت را تجربه مي كنند.


مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، سیده زینب جلالی کارشناس ارشد حوزه زنان و خانواده: خانواده به عنوان پايه ي اصلي جامعه  است كه همه سياستگذاري ها و برنامه ريزي ها  باید در راستاي استحكام ، تحكيم و رفاه آن استوارباشد.

  همه نهادهای اجتماعی متولی باید بسترهای مختلف اقتصادی فرهنگی و اجتماعی  را برای خانواده  مهیا کنند تا خانواده بتواند به صورت کارآمد  در تربیت و جامعه پذیری کودکان عمل کند.

آفت جدی در حوزه  کارکردی خانواده، تربيت اجتماعي و جامعه پذيري  خودرو و بدون نظارت و رصد نهادهاي متولي است  که نیازمند توجه است.

 نهادهاي اجتماعي و دولتي از جمله نهاد آموزش و پرورش که بالغ بر 15000ساعت را در طی دوران تحصیلی در مدرسه  ميزبان افراد است، معمولا در برابر ناهنجاري ها و گردن كشي هاي اجتماعي كودكان و نوجوانان خاموشند و يا حداقل كنش هاي مسوولانه ندارند.

 اين در حالي است كه آغاز ناملايمت هاي  رفتاري و تربيتي از همان بدو تربيت اجتماعي آغاز شده و شخصيت اجتماعي و فرهنگي  افراد در حال شكل گيري است و يا، اين رفتار مستعد نهادينه شدن در اوست.

اگر فرد را به مثابه يك نهال در نظر بگيريم، نبود هرس بندي و مراقبت از اين نهال در مواقع مقتضي كجي هايي را در وجود او نهادينه مي كند.

نبوداستمرار، پيوستگي و نظارت نهادهاي مسوول ومتولي رفتارهاي افراد در جامعه يكي از مهمترين زمينه ها و بسترها ي شكل گيري آسیب در جامعه است.

به زبانی ديگر اگر نهادي از نهادهاي اجتماعي همانند نيروي انتظامي كه پس از ارتكاب جرم با فرد مجرم برخورد مي كند، در صدد گرفتن بيوگرافي از رفتارها و كنش هاي پيشين فرد در جامعه باشد، هيچ نهادي چنين مساله اي را قبول نكرده، اصولا توانايي پذيرش چنين مسووليتي را ندارند. از اين رو ما در جامعه اي زندگي مي كنيم كه افراد به شكل خودرو و از سر اقبال اجتماعي شدن مثبت را تجربه مي كنند.

البته بايد متذكر شد چنانچه كاركرد مثبت و موثر نهادهايي چون مسجد و نهادهاي مذهبي                  نمي بود -كه معمولا در تربيت ديني افراد نقش دارند- اوضاع بسيار بدتر از اين شرايط مي بود كه الان هست. اينجاست كه ضرورت وجود نهادي تخصصي با كار ويژه رصد نمودن رفتارها و كنش هاي اجتماعي و تربيتي افراد ضروري به نظر می رسد.
 
 نهادی به نام "نهاد سلامت اجتماعي" با وظيفه رصد و ثبت مجموعه رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي آحاد جامعه به ويژه از سنين كودكي تا ميان سالي و به صورت نهادي فرابخشي  .

در این نهاد مجموعه اطلاعات آموزشي و پرورشي و تربيتي افراد طبقه بندی می شود. نهادهاي مسوول در حوزه آموزش و پرورش، اجتماعي و قضايي موظف می شوند تا هر گونه اطلاعات موجود درباره نيروهاي اجتماعي هدف را به اين نهاد ارسال و پس از باز پروري آن(اطلاعات) توسط" نهاد سلامت اجتماعي " مجددا  در صورت لزوم دريافت کنند.

 بدين طريق حتي فردي كه به نهاد مقدس خدمت(سربازي) فرا خوانده مي شود مجموعه اي از داده هاي فرهنگي و تربيتي نيز با او و همراه او به محل خدمت فرا خوانده مي شوند تا فرماندهان، اطلاعات جامعي درباره سرباز مد نظر داشته باشند و همچنين است براي ساير مسايل.

به استناد ماده 55 قانون شهرداريها و ماده 71 قانون شوراي اسلامي و به استناد قانون تاسيس دهياري ها ي كشور و وظايف شوراي اسلامي روستا ها كه انجام فعاليت در امور اجتماعي و فرهنگي شهروندان شهری و روستایی جزء وظايف ذاتي آنان است، با ايجاد فضاهاي عمومي مطلوب و مناسب با اتخاذ تدابير و راهكارهاي اجرائي مناسب و تعامل با ساير دستگاه هاي اجرائي مسئول می توانند در این خصوص گام هاي اساسي بردارند .

*مطالب مرتبط:

بانوان مازندران و مشارکت سیاسی آن ها

جایگاه سند راهبردی حوزه زنان و خانواده کجاست؟

آیا بارقه امیدی هست؟