سه شنبه 4 اسفند 1383-0:0

دستگـيري سارقان مسلح بابلي

سارقان مسلح دستگيرشده دربابل به سرقت ‪ ۲۱‬دستگاه انواع اتومبيل سواري اعتراف كردند.


تعدادي از ‪ ۲۱‬دستگاه انواع اتومبيل سواري كشف شده، پس از شناسايي به مالكان اصلي تحويل شده است. سارقان مسلح به سركردگي "ابوالفضل - ك" درحين حمل يك دستگاه پرايد به وسيله جرثقيل دراين منطقه دستگيرشدند. متهم اصلي پرونده ازسارقان مسلح خطرناك بوده كه براساس اقرار صريح و مدارك موجود در دو فقره سرقت مسلحانه، ‪ ۳۰‬فقره سرقت اتومبيل وزورگيري درشهرهاي تهران، مشهد ، بجنورد ، بابل ، چالوس ، آمل وساري مشاركت داشته است . ازمتهم و همدستان وي دوقبضه اسلحه كلت كشف و ضبط شده است وتعداد هشت نفر از مالخرها نيزشناسايي ودستگير شدند (irna)