شنبه 15 آذر 1393-9:48

شکوه یک نشست

تعاطی و تعامل افکار بین اصلاح طلبان به رغم اختلاف هایی که وجود دارد و برکسی هم پوشیده نیست، فراوان است، اما در مشی و روش اتخاذ شده بسان ید واحده یک هدف را تعقیب می کنند.


مازندنومه؛ سرویس سیاسی، سیاوش اسلامی سوادکوهی: شناسنامه وتاریخ شکل گیری روند اصلاح طلبی ازصدرمشروطه تاکنون، نشان می دهد که اصلاح خواهان و اصلاح طلبان کشور، ثابت کرده اند حاضرند زندگی شان را ببازند اما دروغ وکینه ونفرت درجامعه جایی نداشته باشد.

تاکنون اصلاح طلبان رنج مردم را رنج خویش دانسته وهمواره دربسیاری موارد با زندگی تنگدستانه شان به سادگی کنارآمده اند اما ترجیح نداده اند که به هرقیمتی درجاهایی قراربگیرند که نقش وحضورمردم درآنجا کمرنگ است.

1)جذاب بودن شکوه نشست جمعه آن قدرها توانست شعف و امید را در دل ها زنده نگهدارد و خبرهای مخابره شده از وفاق اولیه، لرزه براندام رقبا انداخت. هرچند نامهربانی برخی از یاران عجول و ناشکیبا مشهود بود. اینان عجولانه گمان بردند که در انتخابات پیشروی این نشست، جوَ و فضا برای انتخاب شدن به نفع خود و تیم از پیش تعیین شده ی خویش مناسب نیست و آن فداکاری اولیه که از آن دم می زدند کمی تاقسمتی رنگ باخت!

آنهایی که دراین نشست حضوری آگاهانه داشتند در واقع حضورشان را ثمره و میوه ی شیرین پیروزی 24خرداد93می دانستند و آمده بودند تا رنج ناشی ازآن مظالم، قدری التیام یابد و جامعه و مردم و زندگی را چندگام به جلو امیدوار کنند.

آمده بودند بگویند حضوراصلاح طلبان اگرنبود شرایط کشورهرگز از بحران به در نمی آمد و دست خیانتکاران رونمی شد.

اینها آمده بوده اند تا اعلام کنند به رغم رنج های تحمیلی برجامانده ی ازگذشته نسبت به برخی چسبیدگان به میزقدرت برجامانده ازمدیران گذشته دردولت تدبیر انتقاد دارند.

بخشی از لایه های ستبر قدرت حق دارد از دست وعمل این جماعت عصبانی باشد. آقایان جاخوش کرده درمدیریت مرکزاستان حتما"به یادشان هست که موج آبروساز جوانان رشید استان چگونه درخلق حماسه ی بی بدیل 24خرداد درساری پیشگام شد.

اگرنقش سوختن و ساختن آنها در این سالها نبود هرگز چنین نشستی نیز متصورنبود تا غضب کنندگان ازاصلاح طلبان، امروزذره بین به دست بگیرند وهوار بکشند که دراین نشست فلان گماشته فلان گفت و آن را بدل به چماقی کنند. بله، درهرکنگره و نشست سیاسی جرح و تعدیل ها و جروبحث هایی وجود داردکه باید با تقویت روح همگرایی و صمیمیت های ایجابی و نیز ممارست درفضای جمعی به اهداف ازپیش تعیین شده دست یافت.

اعتقاد دارم که تعاطی و تعامل افکاربین اصلاح طلبان به رغم اختلاف هایی که وجود دارد و برکسی هم پوشیده نیست، فراوان است، اما در مشی و روش اتخاذ شده بسان ید واحده یک هدف را تعقیب می کنند.

اینهادرکارنامه ی درخشان زندگی شان ثابت کرده اند از چالشها و تفاوت ها، بیم ها وامیدها سکوی پرشی برای تعالی و بالندگی انسانی و اجتماعی ساخته اند که مثال زدنیست.

2)آنها که خیری در دل دارند وعقلا وزعمای قوم را راهنمایند، باید در یاری رسانی میدانی و نیروهای اجتماعی بدنه ی اصلاح طلبان همنوا و همصدا شوند، نه آنکه ازخیر این مجموعه ی عظیم، وقتی به منصبی دست یافتند، بگذرند و شان شان رابه اندازه ی تماشاچی تقلیل دهند!

اینکه چرابرخی ازبزرگان این مجموعه درآن روز با بی مهری به نیروهای وفادار اصلاحات اعم ازموافق ومخالف، فضای سالن را ترک نموده و جمع را درواقع ازحکم و شیخوخیت تنها بگذارند، هرگز با رویه و رفتارهای سازمانی وتشکیلاتی سازگاری نداشت. ای بسا حضوربزرگان درادامه ی جلسه می توانست به نتایج درخشان تری ختم شود!

بی رغبتی وبی اعتنایی کسانی که ازسرتلاش همین یاران همراه آنها را به مناصبی نشانده است در قبال تعین مسیر راهی که بسیارپرهزینه بود وتنها گذاشتن آنها در روزی تعین کننده، هرگززیبنده ی یاران اصلاح طلب نیست.

3)قاطبه ی یاران همراه باوری راسخ دارند که اصلاح طلبان وفاقی واحد درحل اختلافات دارند.عقلانیتی که در کلیت یاران همراه وجود دارد همه ی مشکلات و رخدادها را در رودخانه ی عظیم دوراندیشی اصلاح طلبانه به فراموشی خواهد سپرد.

پذیرش تفاوتها و اختلافات فارغ ازکینه وحسادتها امری پذیرفته شده درجمع آنان است. حفظ حرمتها و حریمها حقی است که همه به دیده ی احترام به آن می نگرند. نگارنده باور دارد که حرکت ناشایست اندکی از جمع یاران همراه، قطعا"زیبنده ی جمع خردگرای سیاسی استان نبوده است وبی تردید استفاده ی ازبرخی ادبیات وحرکات، جز به حذف وضربه ی حیثیتی و شخصیتی و فرهنگی استفاده کنندگان آن نینجامیده است.

این جمع ثابت کرده که می تواند همه ی معضلات ومشکلات پیش رو را بدل به مدل های پیشرونده و سازنده و امتیازات ویژه ای را دردل جریان سیاسی خویش باز تولید کند. اختلافات موجود با خلاقیت در آینده به فرصت بدل می شود. نترسیدن از اشتباه شرط تاریخی رسیدن به فرصتهاست.

*مطلب مرتبط:

جريان اصلاحات، نماینده بيش از 60 درصد مردم است