يکشنبه 27 شهريور 1384-0:0

نعمت زاده در فائو؟

احتمال دارد دکتر قربانعلي نعمت زاده -نماينده مردم قائم شهر،سوادکوه و جويبار-بعد از پايان کارش در مجلس هفتم،نماينده ايران در فائو شود.


شنيده هاحاکی است بعد از خط خوردن دکتر نعمت زاده نماینده قائم شهری ها از لیست کابینه احمدی نژاد ؛ ظاهرا" وی به خاطر دورماندن از فضای دانشگاه و تحقیقات تخصصی اش بنا دارد بعد از اتمام دوره وکالتش پیشنهاد نمایندگی وزارت کشاورزی را در سازمان خواربارجهانی فائو ( ایتالیا) بپذیرد.

فرستنده خبر:جانعلی امیری - (alaya001@yahoo.com)