يکشنبه 17 مهر 1384-0:0

آمارغرق شده ها اعلام شد: 250 نفر

250 نفر در شش‎ ماه‎ نـخسـت‎ امسال‎ در سواحل‎ مازندران‎‎‎ و رودخانه‎ هاي‎ اين استـان جان‎ باختند.


مديركل‎ پزشكـي‎‎ قـانـونـي مـازنـدران‎ گفت‎: آمار غرق‎ شـدگـان در آب‎ هاي‎ استان‎ نيمه‎‎ نخست‎ امسال‎ در مقايسـه با مدت‎ مشابه‎ پارسال‎ 12 درصد كاهش‎ دارد. 
قـاسـم‎ پـوري افـزود: از ايـن‎ تعداد 192 نفر مرد و بقيه‎ زن‎ بودنـد و بيشترين‎‎ آمــار غـرق‎ شـدگـان مـربـوط بـه‎ تيرمـاه‎‎ بـا 69 نفـر بوده است‎.
وي‎ گفت‎: شهرستان‎ بابلسـر با 44 و جـويبـار با يك‎ نفر به‎ ترتيب‎ بيشتريــن‎ و كـم تـريـن‎‎ آمار غرق‎ شـده‎ را در ايـن مـدت‎ داشتند(irib)