سه شنبه 26 مهر 1384-0:0

رانندگي با تصديق جعلي جناب سرهنگ!

رييس راهنمايي و رانندگي شهرستان بابلسر ،ديروز به جرم جعل گواهي نامه دستگير شد.


گفته مي شود جعل سند تنها يکي از جرم هاي وي است و بايد در دادگاه به اتهامات ديگري نيز پاسخ دهد.اخبار ساعت 20:30ديشب نيز در بخش ويژه خود به اين خبر اشاره کرده بود.