چهارشنبه 27 مهر 1384-0:0

تماشاي گوهرتپه را از دست ندهيد

محمد جواد عباسي‌ - بهشهر


 سازمان‌ ميراث‌ فرهنگي‌ و گردشگري‌ مازندران‌ در سال‌ 1380 گروهي‌ را جهت‌ بررسي‌ به‌ سرپرستي‌ آقاي‌ علي‌ ماهفروزي‌ با توجه‌ به‌ شناختي‌ كه‌ از تپه‌ رستم‌ كلا واقع‌ در كيلومتر 10 جاده‌ بهشهر ساري‌ به‌ منطقه‌ اعزام‌ کرد.  در تابستان‌ سال‌ 81 عمليات‌ نقشه‌برداري‌ انجام‌ و حدود 500 هزار متر مبع‌ محدوده‌ آن‌ هم اعلام‌ شد.

با توجه‌ به‌ مطالعات‌ مقدماتي‌ و با تكيه‌ بر داده‌هاي‌ فرهنگي‌ به‌ دست‌ آمده‌ استقرار در اين‌ تپه‌ از دوران‌ نوسنگي‌ تا عصر آهن‌ ادامه‌ يافت‌ در كاووش‌ آراشمن‌ آثار عصر آهن‌ به‌ صورت‌ گسترده‌ و اشياي‌ زيادي‌ از جمله‌ آثار شامل‌ بهمن‌، گوشواره‌، انگشتر، سنجاق‌ سر، طلا و از جمله‌ جنگ‌افزارهاي‌ زيادي‌ در داخل‌ گورها به‌ دست‌ آمد، انسان‌ها عموما به‌ صورت‌ چمباتمه‌ و داراي‌ جهت‌ خاص‌ نيستند و در يك‌ مورد دو اسكلت‌ به‌ هم‌ متصل‌ در گور قرار گرفتند.

 آنها عموما افراد بزرگسال‌ بوده‌، جز چند اسكلت‌ بچه‌ها كه‌ داراي‌ سرهاي‌ بزرگ‌ و دندان‌هاي‌ نيمه‌ كامل‌ مشاهده‌ شدند از جمله‌ آثار قابل‌ توجه‌ كشف‌ اسكلت‌ كامل‌ يك‌ سگ‌ بوده‌ كه‌ در داخل‌ چاله‌يي‌ قرار گرفته‌ و در داخل‌ آن‌ علاوه‌ بر قطعات‌ سفالي‌ بقاياي‌ استخوان‌ حيوانات‌ ديگر قرار گرفته‌ است‌ در لايه‌هاي‌ پايين‌تر كاووش‌ تازه‌يي‌ در خصوص‌ معماري‌ جوامع‌ ساكن‌ در قبل‌ از عصر آهن‌ به‌ دست‌ آمده‌ كه‌ خشت‌ به‌ همراه‌ بقاياي‌ اجاق‌ بوده‌ است‌ .

در نتيجه‌ بررسي‌ و كاوش‌ فصول‌ مختلف‌ در گوهرتپه‌ رستم‌كلا تعداد قابل‌ توجهي‌ مصنوعات‌ سنگي‌ به‌ دست‌ آمده‌ كه‌ براي‌ مطالعه‌ به‌ دو گروه‌ كلي‌ شامل‌ ابزارهاي‌ رتوش‌ شده‌ و برداشت‌ها تقسيم‌ شده‌ است‌ اين‌ مجموعه‌ به‌ عنوان‌ يك‌ جامعه‌ مركب‌ و پيچيده‌ در دوران‌ شهرنشيني‌ در جنوب‌ و جنوب‌ شرق‌ درياي‌ خزر مورد توجه‌ مي‌تواند باشد آثار قابل‌ توجه‌ كشف‌ شد، همه‌ روزه‌ در اختيار بازديدكنندگان‌ محترم‌ مي‌باشد.