يکشنبه 24 اسفند 1393-14:16

تفاوت های مدیریت سیاسی و مدیریت شهری

خوانش عملگرایانه از توسعه

شهردار ساری برای رسیدن به اهدافش برخی وقت ها مقامات بالادستی را نیز زیر می گیرد و ابایی هم ندارد چند نفری مصدوم و رنجورشوند و این همان خوانش عملگرایانه از توسعه است.


مازندنومه؛ سرویس سیاسی، ایرج نیازآذری: اظهارات و انتقادات شهردار ساری به برخی رویه ها و روندها در استان از چند منظر قابل بررسی و توجه است. هرچند مدیریت شهری در حوزه مسائل اجتماعی قرار دارد، در ایران بدون اتکا به پشتوانه سیاسی نمی توان در هیچ حوزه ای مدیریت کرد.

جناب عبوری به خوبی قواعد سیاست ورزی در کشورمان را می فهمد و در کنار مهارت ها و اندوخته های اجتماعی و اجرایی، سعی دارد برای شهرش منافع کسب کندد و این کار را با شم رسانه ای حتی با هزینه زیاد برای اطرافیان و حامیان، انجام می دهد.

او برای رسیدن به اهداف و منویاتش برخی وقت ها مقامات بالادستی را نیز زیر می گیرد و ابایی هم ندارد چند نفری مصدوم و رنجورشوند و این همان خوانش عملگرایانه از توسعه است که اتفاقا نافی خط سیاسی شهرداراصولگراست! او معتقد است منافع مردم و شهروندان مهمتراز رنجش دوستان ومدیران است.

تا اینجای قصه، قهرمان داستان ما مهدی عبوری -شهردار به نسبت موفق مرکزاستان- است که ای کاش شهردار شهر نیز من چو او می بود! اما پرده دوم نمایش مدیریت در کشور ما حوزه سیاسی است که با انواع و اقسام مسائل چند وجهی مواجه است که برهمدیگر تاثیر می گذارند.

اگر مدیریت شهری به جمع محدودی پاسخگوست، مدیریت سیاسی هزار و یک خواهان و ارباب دارد. ازتوزیع اعتبارات بگیرید تا تقسیم مناصب. ازرسانه های پرشمار و پرشور تا دوستان پرادعا ومنتقدان زیاده خواه. ازکنش گران سیاسی تا الیت های دانشگاهی و انبوه دیگری از گروه های مرجع و صاحب نظر.

مدیریت سیاسی برخلاف مدیریت شهری هر روز در معرض مطالبات و مسائل متعارض است که امر تصمیم گیری و تنظیم امور را خیلی سخت و طاقت فرسا می سازد.

شهرداران فقط شهرخود را می بینند ولی استاندار هر ارجاعش کلی حساب و کتاب دارد. شهرداری به لطف انواع عوارض مثل بچه مایه دار خرج می کند، اما استانداری با انبوه تعهدات و پروژه های نیمه تمام مواجه است که گنج قارون هم داشته باشد، تکافوی مطالبات را نمی کند.

هرچند که نگارنده شجاعت و جسارت عبوری ها را نیاز امروز مدیریت استان می داند، نباید موضعگیری های شهرگرایانه منجر به تضعیف مدیریت استان شود.

همه باید تلاش کنیم در سایه همدلی و برادری در حل مشکلات و مسائل استان بکوشیم. جناب عبوری هم سعه صدر و صبوری استاندار محترم را یک فرصت بداند و همانگونه که خودش معترف بود در همین مدت کوتاه عمر دولت تدبیر و امید وعلی رغم همه کمبودها و تنگاها بیشترین کمک دولتی به شهرداری ساری شده است و حالاچرا ایشان موضع انتقادی نسبت به استاندار گرفته بحث دیگری است! شاید ایشان ملاحظات خاصی مدنظر داشته؟ الله اعلم!

شرایط مدیریت در هر حوزه ای اقتضائات خاص خودش را دارد و نمی توان یک جور شیوه مدیریتی را در همه جا اعمال کرد. شاید یک بازیکن موفق مربی خوبی از آب درنیاید و برعکس.

شاید برخی که انعطاف و سعه صدر دکترفلاح را جوردیگر تفسیر می کنند، یک روز تحمل مدیریت سیاسی امثال عبوری را هم نداشته باشند و داستان های دیگری بنویسند وسازهای ناسازگار کوک سازند.

به هرحال پایان سال هست و مجال برای رفع کدروت مناسب و مهیا. به باور من هم دکتر فلاح دلسوز است هم عبوری، اما رویه ها و سلیقه ها متفاوت است.