سه شنبه 22 آذر 1384-0:0

اعتبار نيست،آب نداريم

65درصد ساكنان روستاهاي مازندران آب آشاميدني بهداشتي ندارند.


علي اكبر خورشيدي مديرعامل آب و فاضلاب روستايي مازندران گفت: اجراي عمليات آب رساني به اين روستائيان مستلزم تأمين اعتبار است.
وي گفت: از مجموع 3هزار و 44روستاي مازندران يك هزار و 621روستا داراي آب آشاميدني بهداشتي است.(kayhanews)