چهارشنبه 23 آذر 1384-0:0

کرجي ها براي نيما مراسم بزرگداشت برگزار کردند

يك عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج معتقد است: ادبيات فرانسه بدون ترديد تاثيري قاطع بر شعر نيما داشته است.


دكتر علي‌اكبر خان‌محمدي - عضو هيات علمي دانشگاه آزاد كرج - در مراسم بزرگداشت نيما يوشيج كه در اين دانشگاه برگزار شد، گفت:‌ نيما به دو طريق از شعر فرانسه الهام گرفته است. فرم و شكل خارجي شعر و محتوا و مفهوم شعر كه براي اولين بار هارموني كلمات را در شعر فارسي مطرح كرد؛ نيما به‌جاي تطبيق ريتميك، تطبيق موسيقيايي را به‌كار برد.

او افزود: در خصوصيات سنت‌شكني نيما تاثير سه شاعر نامور فرانسه، پل ورلن، آلفرد دوويني و آلفرد دوسوسه بر او مشهود است.

تاثيرات اين سه نفر بر نيما نخست از خودستايي آغاز شد و به رئاليسم اجتماعي بشردوستانه كه در افسانه معلوم است رسيد و سپس سورئاليسم را موجب شد كه در «آي آدم ها» موجود است.

اين پژوهشگر و محقق ادبيات فارسي تصريح كرد: شعر رمانتيك فرانسه تاثيري ژرف بر افسانه نيما داشت. حالت ماليخوليايي شاعر يادآور شخصيت برتر موجود در شعر آلفرد دوويني است و قطعا نيما به شعرهاي دوسوسه نظر داشته است.

در ادامه اين مراسم، دكتر زرين‌تاج پرهيزگار - عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد كرج - اظهار داشت: در بين سالهاي 1300 تا 1318 نيما از راه‌هايي كه شاعران گذشته به سمت تجدد باز كردند، بهترين استفاده را كرد. نيما ديدن با دو چشم را وارد شعر كرد. كامل‌ترين شعر او در سال ،1318 شعر «غراب» بود كه نيما اين توانايي را داشته كه اين شعر را در مجله موسيقي چاپ كند. نيما تشخيص داد كه به دليل شكل جديد شعر خواننده‌اي كه با موسيقي آشناست، شعر را بهتر درك مي‌كند.

پرهيزگار افزود: آشكارترين تحول متجددانه نيما رها ساختن شعر از وزن و تساوي طول مصراع‌هاست. شكستن طول مصراع‌هاي مساوي نتايج درخشاني را به‌همراه داشت كه بعضي از آنها عبارتند از: برداشتن موانع از سر راه جريان شعر و امكان ظهور قالب‌هاي فراوان. نيما معتقد بود در شعر نو تساوي طول مصراع‌ها و قافيه شرط نيست، بلكه مفهوم مهم است. در هر سطر به هر تعداد كلمه كه نياز داريم، استفاده مي‌كنيم.

پرهيزگار درباره رستاخيز واژگان در شعر نيما گفت: در نظام فكري و شعري نيما ارزش واژگان برابر مي‌شود. هيچ كلمه‌اي به كلمه‌ي ديگر برتري نمي‌يابد و شاعر برحسب نياز روحي خود مي‌تواند ناهنجارترين كلمه را در بهترين جا قرار دهد.

وي خاطرنشان كرد: نيما زبان شعر را از حالت كيشه‌يي خارج مي‌كند. هنر بزرگ نيما رستاخيزي است كه در زبان شعر حاصل مي‌كند. او واژگان مرده‌يي را كه در شعر نظر ما را جلب نمي‌كرد، محققا احيا كرد.

ماه‌نظري - مدرس دانشگاه آزاد كرج - نيز در ادامه اين مراسم به بررسي تحولات شعر در دوران نيما پرداخت و گفت: تغيير در مفهوم و موضوع تحولي بود كه باعث فاصله بين شعر نو و شعر كهن شد. ورود توصيف پديده‌هاي صنعتي به شعر، تغيير در ويژگي‌هاي ظاهري شعر مثل قالب، محتوا و زاويه ديد شاعر، تخيل و جوهر شعري شعر اين دوره را متمايز از دوره‌هاي ديگر ساخت.

نظري افزود: پايه و اساس شعر نيما كوتاهي و بلندي مصراع‌ها در شعر است و اصل آزادي تخيل بيش از هر چيزي باعث رهايي شعر نو از قيد و بندها شده است. اصل شعريت يعني اصلي كه شعر بر آن استوار است نيز باعث پرواز تخيل و تصوير است. نيما معتقد بود كه شعر بايد آزاد باشد و جوهر شعر نبايد جلوي آزادي تخيل شاعر را بگيرد.(isna)