شنبه 17 دی 1384-0:0

کادرسازي و آموزش

برنامه هاي«جبهه مشارکت منطقه مازندران» بدون سروصدا در حال برگزاري است.


جبهه مشارکت مازندران هر روزه در دفتر خود برنامه هايي را برگزار مي کند.امروز«فريده يوسفي،ناشر و نويسنده سوادکوهي »طبق برنامه زمان بندي شده در دفتر حزب حاضر مي شود.فردا نيزاصغر رستم زاده با مراجعان گفت وگو مي کند.

از ديگر چهره هاي فعال جبهه مشارکت مازندران که در روزهاي گذشته و آينده در دفتر حزب حاضرخواهند شد،مي توان اين افراد را نام برد:صمدعليپور،مرضيه عبوري،علي اصغرغلامي،هاجرشانه چي،مهدي رهبري،سيداحمدميري،مهدي احمدي فولادي،علي اکبرسروش و...

گفتني است مشارکت حوزه آمل هم دي ماه با موضوع"تجربه مشروطيت"برنامه آموزشي دارد.

خاطرنشان مي کنيم بعد از تشکيلات موتلفه استان(به دبيري مينايي فر)،جبهه مشارکت فعال ترين وتشکيلاتي ترين حزب استاني است که بدون سروصدا به کادرسازي و آموزش نيروهاي بومي مشغول است.