سه شنبه 20 دی 1384-0:0

خودكفايي برنج با كدام سياست حمايتي؟

يادداشتي از:عقيل امامي-نماينده kayhannews در ساري


استان مازندران در طرح هاي توسعه ملي با محوريت كشاورزي و عرضه محصولات استراتژيكي چون برنج كه جايگاه اول توليد آن را در كشور دارد، نقش آفريني مي كند و سالانه با توليد 6 ميليون تن انواع محصول زراعي و باغي به قطب فعاليت هاي اين بخش تبديل شده است.
بافت طبيعي مازندران و استعداد فراوان عرصه هاي با قابليت آن در كشت و توليد محصول برنج كه با تلاش شبانه روزي 200 هزار خانوار بهره بردار صورت مي گيرد، اين زمينه را فراهم كرد تا در طرح ملي خودكفايي برنج كه از سال آينده در كشور به اجرا درمي آيد، مازندران ايفاگر نقش برجسته و ويژه اي باشد.
زارعان سختكوش اين استان سالانه با توليد يك ميليون و 400 هزار تن شلتوك و 950 هزار تن برنج سفيد نياز غذايي 22 ميليون جمعيت كشور را به اين فرآورده مهم غذايي تأمين مي كنند كه اين مسئله به تنهايي گوياي اهميت كشت اين محصول در سطح ملي و وابستگي شديد اقتصاد كشاورزان مازندراني به اين محصول است.
صرفنظر از مشكلات بسياري كه كشاورزان مازندراني در مراحل مختلف كاشت، توليد و برداشت محصول برنج با آن دست به گريبانند، مشكل فروش هر ساله آن در بازار به دغدغه بي پايان فعالان صميمي عرصه توليد اين محصول تبديل شده به گونه اي كه اين مسئله دلسردي و كاهش انگيزه هاي فعاليت آنان را به دنبال داشته است.
در ميان انبوه مشكلات و گرفتاري هاي برنجكاران، نابساماني مراكز خريد برنج تضميني و عدم پرداخت به موقع مطالبات كشاورزان كه در سال جاري به 300 ميليارد ريال رسيد، بيشترين دغدغه و دلخوري برنجكاران را به خود اختصاص داد و با توجه به اينكه زارعان درحال برنامه ريزي براي چگونگي آغاز فعاليت براي كشت برنج در سال آينده هستند لاينحل ماندن معضل مطالبات برنجكاران جاي شگفتي دارد.
تأخير طولاني مدت وزارت بازرگاني در زمينه تأمين نقدينگي مورد نياز مراكز خريد ثابت و سيار برنج پرمحصول كه به سوژه يك نواخت خبري ظرف چند سال گذشته تبديل شد، اقتصاد روستاهاي مازندران را با بحران شديد مواجه كرده است و برنجكاران براي رهايي از ديون سررسيد بانك ها و فشارهاي مختلف ديگر مراكز ناگزير از حراج سرمايه هاي باارزش خود و تحويل توليداتشان به واسطه ها و سودجويان به ثمن بخس هستند.
آيا با وجود مشكلاتي از اين دست كه در فرآيند توليد اين محصول استراتژيك فرآوري كشاورزان قرار دارد، نبايد نگران سرنوشت طرح ملي خودكفايي برنج بود كه چگونه و براساس كدام سياست حمايتي عملياتي خواهد شد؟!
به نظر مي رسد قبل از فرارسيدن زمان اجراي اين طرح ملي، بررسي دقيق راه هاي منطقي حمايت از برنجكاران و تأمين منابع مالي مورد نياز خريد سالانه محصول برنج براي پايداري سياست هاي جديد دولت در اين بخش ضرورت دارد.