شنبه 24 دی 1384-0:0

رامسري ها نگران راديواکتيو نباشند

فرماندار رامسر گفت: با توجه به تحقيقات صورت گرفته، شهروندان رامسري نبايد نگران پرتوزائي راديو اكتيو باشند.


احمد ميري  افزود: تحقيقات صورت گرفته درباره بررسي سطح سلامت مناطق رامسر با پرتو زائي بالا توسط يك متخصص پزشكي هسته‌اي در دو منطقه طالش محله به عنوان نمونه مورد تحقيق و چپر سر به عنوان شاهد، نشان مي‌دهد كه هيچ تفاوت معناداري در مورد سطح سلامت ساكنان وجود ندارد.
وي گفت: اين تحقيقات بر روي 800 نفر از ساكنان مناطق به مرحله اجرا در آمد و حاكي از آن است كه پرتوزائي بالا در بروز امراض جسمي تأثير منفي ندارد بلكه احتمال مي‌رود در سلامت افراد تأثير مثبت داشته باشند.
ميري با اشاره به مكاتبات خود با سازمان انرژي اتمي درباره اين موضوع تصريح كرد: در طول سنوات گذشته بنده در چندين مرتبه از سازمان انرژي اتمي در رابطه تأثير پرتو زائي راديو اكتيو بر سطح سلامت ساكنان مناطق رامسر در مكاتبه كرده‌ام كه اين سازمان با تأييد تحقيقات فوق بر عدم تأثير منفي پرتو زائي بر وضعيت سلامت ساكنان رامسر تأكيد كرده است.(farsnews)