يکشنبه 25 دی 1384-0:0

فسخ

مركز پژوهش هاى مجلس با انتشار گزارشى، وضعيت و روند پيشرفت عمليات اجرايى آزادراه تهران- شمال را بررسى کرد.


 دفتر مطالعات زيربنايى اين مركز طى گزارشى كه بنا به درخواست رئيس كميسيون عمران مجلس تهيه كرده است، ضمن بررسى وضعيت قرارداد و مشاركت، طول مسير و مشخصات آزادراه، نحوه تقسيم عمليات اجرايى، موانع كار، متمم قرارداد و ميزان پيشرفت هاى مالى و فيزيكى كار تصريح كرد كه به منظور جلوگيرى از زيان بيشتر و استيفاى حقوق دولت و ملت، قرارداد مشاركت در احداث آزادراه تهران- شمال (بهتر است) فسخ شود و وزارت راه و ترابرى نظير ساير طرح هاى عمرانى در دست اجرا مسئوليت احداث آزادراه مذكور را خود با انتخاب پيمانكاران داخلى يا خارجى برعهده گيرد.(isna)