دوشنبه 21 فروردين 1385-0:0

رد صلاحيت دانشجويي

عضو انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه مازندران گفت:دانشگاه اعضاى فعال انجمن را به دلايل عجيب به كميته انضباطى مى خواند و براى آنها احكام انضباطى صادر مى كند كه نتوانند در دوره بعد كانديداى انجمن اسلامى شوند.


 براساس حكم بدوى كميته انضباطى دانشگاه مازندران، يك عضو انجمن اسلامى دانشجويان اين دانشگاه به تعليق از تحصيل به مدت يك ترم و هفت عضو ديگر به توبيخ كتبى با درج در پرونده محكوم شدند.

«سياوش خداشناس» دبير اين تشكل دانشجويى با اعلام اين خبر ضمن انتقاد به احكام صادره از سوى كميته انضباطى گفت: در جلسه ابتدايى رسيدگى به اتهامات از دانشجويان براى دفاع از خود به كميته انضباطى دعوت شد و احكام صادر شده به دست دانشجويان رسيد. اما پس از دو روز كميته انضباطى بدون دعوت از دانشجويان براى دفاع از خود احكام صادر شده را يك درجه افزايش داد.

وى افزود: دانشگاه اعضاى فعال انجمن را به دلايل عجيب به كميته انضباطى مى خواند و براى آنها احكام انضباطى صادر مى كند كه نتوانند در دوره بعد كانديداى انجمن اسلامى شوند و هيات نظارت آنها را به دليل داشتن پرونده در كميته انضباطى رد صلاحيت كنند.

همچنين خداشناس گفت: دانشگاه انجمن اسلامى دانشجويان دانشكده فنى اين دانشگاه را به بهانه هايى چون صدور بيانيه و برخى عملكردهاى اعضاى انجمن به مدت پنج ماه تعليق كرده است و اعلام كرده در مورد تعليق دائم آن بايد عملكرد آينده آنها را ببيند.(sharghnewspaper)