دوشنبه 19 تير 1385-0:0

درياي خزر در آستانه فاجعه زيست‌محيطي

سرازير شدن پسابهاي صنعتي بويژه نفت و فرآورده‌هاي آن، سم ها و انواع فلزات سنگين، ضمن آلوده ساختن آب دريا، زندگي آبزيان اين حوزه آبي را نيز به خطر انداخته است.


امروزه بسياري از مناطق کره زمين با خطرات برگشت‌ناپذير و غيرقابل جبراني در حوزه محيط زيست طبيعي رو به رو بوده و اين امر شالوده پيشرفت بشر را در معرض تهديد قرار داده است.

 درياي خزر به عنواني يكي از بزرگترين حوزه‌هاي آبي جهان به سرعت با ترکيبي از منابع آلوده کننده زميني، رودخانه‌اي و دريايي به خطر افتاده است.

سرازير شدن پسابهاي صنعتي بويژه نفت و فرآورده‌هاي آن، سم ها و انواع فلزات سنگين، ضمن آلوده ساختن آب دريا، زندگي آبزيان اين حوزه آبي را نيز به خطر انداخته است.

منبع عمده آلودگي در خزر شمالي رودخانه ولگا است که حاوي مقادير مختلفي از فلزات سنگين است. وجود فلزاتي چون مس، روي، سرب، جيوه و انواع آفت‌کشها، سلامت آب و آبزيان اين دريا را به مخاطره مي اندازد و آلوده شدن انواع ماهيان اين دريا که از منابع مهم غذايي ساکنين کناره‌هاي درياي مازندران به شمار مي روند، مستقيما سلامت انسان را تهديد مي کند. در خزر جنوبي چندين ريزش نفتي وجود دارد و ساحل آذربايجان با تعدادي چاه نفت دور از ساحل و پالايشگاه ها و واحدهاي پتروشيمي، مکان عمده صنعت نفت است. (roozna)