شنبه 27 تير 1383-0:0

اسطوره آفرينش نوشته دكتر ابوالقاسم اسماعيل پور به چاپ دوم رسيد

اسطوره آفرينش» نوشته دكتر ابوالقاسم اسماعيل پور ،نوـسنده و پژوهشگر بابلي به چاپ دوم رسيد


«اسطوره آفرينش» نوشته دكتر ابوالقاسم اسماعيل پور، اسطوره پژوه كه توسط انتشارات كاروان منتشر شده بود، به چاپ دوم رسيد. «فاطمه بذله» مدير روابط عمومي نشر كاروان گفت:«تا كنون 5 عنوان كتاب در حوزه اسطوره منتشر كرده ايم كه همگي تاليف يا ترجمه دكتر ابوالقاسم اسماعيل پور بوده است. اسطوره آفرينش در مدت كمتر از يك سال، به دليل استقبال خوانندگان به چاپ دوم رسيد. انتشارات كاروان در نظر دارد كه از اين پس در حوزه اسطوره فعاليت هاي بيشتري انجام دهد.» به جز اين سال گذشته، انتشارات كاروان كتاب هاي «اساطير يونان» نوشته ف. ژيران؛ «اساطير مصر» نوشته ژ. ويو؛ «اساطير آشور و بابل» نوشته ف. ژيران، ل. لاپورت و گ. لاكوئه؛ «بهشت و دوزخ در اساطير بين النهرين» نوشته ن.ك. ساندرز با ترجمه دكتر اسماعيل پور منتشر كرد. «اسطوره آفرينش» شامل اين بخش هاست:1. گفتار در عرفان مانوي و تاثير آن بر فرهنگ، هنر و ادبيات ايراني 2. ماني و اسطوره نور و ظلمت 3. بازسازي و روايت اسطوره آفرينش 4. متون مربوط به اسطوره مانوي. اين كتاب با 320 صفحه و تيراژ 1000 و بهاي 3500 تومان در ماه گذشته به چاپ دوم رسيد. انتشارات كاروان كه از سال 1376 تاسيس شده است با انتشار كتاب هاي پائولوكوئيلو در ايران مطرح شد و تا كنون بيش از 160 عنوان كتاب منتشر كرده است. انتشارات كاروان هم اكنون انتشار كتاب «ادبيات مانوي» نوشته دكتر ابوالقاسم اسماعيل پور را در دست انتشار دارد.