پنجشنبه 26 شهريور 1394-13:12

حضور یک نیروی معطوف به دولت در فرمانداری مرکز استان

بخشدار فرح آباد، معاون سیاسی فرماندار ساری شد

فرماندار ساری در جلسه ای داخلی با حضور کارمندان این فرمانداری، اسماعیل حسن زاده به را معاونت سیاسی فرمانداری ساری منصوب کرد.


مازندنومه؛ سرویس سیاسی، محمداسماعیل بخشی سورکی: در ادامه تغییرات در فرمانداری های استان و انتصاب نیروهای معطوف به دولت، امروز تغییری در معاونت سیاسی فرمانداری مرکز استان صورت گرفت.

  اسماعیل حسن زاده که پیش از این بخشدار بود، به عنوان معاون سیاسی فرمانداری ساری معارفه شد.

جواد واحدی-فرماندار ساری- در جلسه ای داخلی با حضور کارمندان این فرمانداری، اسماعیل حسن زاده به را معاونت سیاسی فرمانداری ساری منصوب کرد.

حسن زاده کارشناس مدیریت برنامه ریزی است که بیش از 12 سال کارمند فرمانداری میاندورود، پس از آن بخشدار فرح آباد بوده است.

  سید عباس حسینی-معاون سیاسی سابق فرمانداری ساری- بازنشسته شد.

شنیده ها حاکیست محمود محمودی -کارشناس امور روستایی استانداری مازندران- به عنوان بخشدار فرح آباد منصوب خواهد شد.