چهارشنبه 24 آبان 1385-0:0

تغيير ساعت كار بانك ها ؛ تجربه اي كه زود رنگ باخت!

يادداشت روز روزنامه "بشير مازندران."


آزمودن آزموده ها يكي از تراژدي هاي مصيبت بار جهان سوم است. در حالي كه در جوامع توسعه يافته با تغيير دولتها و حتي ايجاد تحولات اساسي در سطوح سياسي كشور كمتر تغييري در نظم پذيرفته شده اجتماع حادث مي شود در ممالك جهان سوم و در حال توسعه به لحاظ تلاش دولتها براي توسعه آفرين جلوه دادن تصميمات خود، نظم پذيرفته شده اجتماعي كه شايد ثمره صدها ساعت كار كارشناسي دولت هاي گذشته است با تصميماتي خلق الساعه ابطال مي گردد و مديران جديد در راستاي سياست هاي مبتني بر آزمون و خطا روشهاي جديدي را تجربه مي كنند كه مقوله عدم تغيير ساعت كار رسمي كشور در نيمه اول سال جاري و همچنين تغيير ساعت كار بانكها نمونه اي از اجراي سياست آزمون و خطا در جامعه ما بوده است كه اثرات نامبارك آن بر جريان زندگي مردم كاملا هويداست.

با اين وجود در حالي كه عدم اصلاح تصميم نخست در تغيير ندادن ساعت رسمي كشور در نيمه نخست سالجاري از سوي دولتمردان تازه نفس لااقل در مسأله گسترش خاموشي هاي جريان برق دشواريهاي زيادي را بر مردم تحميل كرد اما در مسأله غير كارشناسي تغيير ساعت كار بانكها خوشبختانه شاهد نوعي عقب نشيني تدريجي و برگشت به مقررات قبلي از سوي سياستگذاران هستيم كه انتظار مي رود در مسائلي اين چنيني كه تصميمات سياستگذاران مستقيما با جريان جاري زندگي شهروندان ارتباط پيدا مي كند مسوولان قدري شفاف تر عمل نمايند و با پذيرش معايب و اثرات نامطلوب يك تصميم خلق الساعه و غير كارشناسي، به اصلاح شرايط موجود بپردازند.

مطمئنا برگشت ساعت كار بانكها به شرايط قبلي مورد رضايت همگان است و براي اين كار هم شهروندان نيازي به عذر خواهي مسوولان ندارند بلكه كافيست اجراي قوانين كارشناسي شده گذشته فارغ از هر رويكرد سياسي و حب و بغض هاي جناحي تداوم يابد و مردم مجبور نباشند در حاليكه كارمندان بانك از ساعت 5/7 در داخل شعبه حضور دارند حداقل يك ساعت يا بيشتر جلوي شعبه به انتظار آغاز كار روزانه شعبه بانك صف بايستند كما اينكه به گفته گزنده دوستي انگار مسوولان دوست دارند مردم را هميشه در صف ببينند!!