شنبه 27 آبان 1385-0:0

پاياني بر جنگل

استاد دانشگاه منابع طبيعي دانشگاه تهران گفت: سرعت تخريب و پسروي جنگل‌هاي شمال در مقايسه با نرم جهاني نه تنها کمتر نبوده بلکه تا حدودي بيشتري هم بوده است.


  دکتر محمد رضا مهاجر در نوشهر اظهار داشت: در ايران باستان 5 ميليون هکتار جنگل در شمال وجود داشت که سطح اين جنگل ها اکنون به 1.9 ميليون هکتار کاهش يافته است.
وي با اشاره به اين که امروزه در دنيا حدود 4 ميليارد هکتار جنگل وجود دارد، افزود: طي 10 هزار سال گذشته با گسترش شهر نشيني و تمدن بشري اين جنگل ها از بين رفت.
استاد دانشگاه تهران در ادامه اظهار داشت: حدود 13 ميليارد هکتار خشکي بر روي کره زمين وجود دارد که چنانچه در اين سطح دخالتي از سوي انسان صورت نگيرد و آن را به حال خود رها کند، تقريبا نصف اين منطقه قابليت جنگل شدن را دارد.(isna)