سه شنبه 9 شهريور 1395-9:57

توضیح مدیر انتشارات نگاه:

شراگیم میلیون ها تومان به جیب زده است

در پی انتشار نامه فرزند نیما یوشیج در مازندنومه، از طرف علیرضا رییس دانا -مدیر انتشاراتی نگاه- توضیحی به دست ما رسیده که در بخشی از آن آمده: شراگیم یوشیج که امروزه چنین زنجموره می‌کند، سالها خود ریزه خوار خوان انتشارات نگاه بوده و میلیونها تومان بابت حق چاپ آثار نیما از این انتشارات به جیب زده است+اسناد


مازندنومه، سرویس فرهنگی و هنری: پس از طرح ادعای شراگیم یوشیج -فرزند نیما یوشیج- که در خارج از کشور زندگی می کند در مازندنومه، مبنی بر این که انتشارات نگاه حقوق مادی و معنوی او را به عنوان فرزند پدر شعر نوی ایران رعایت نکرده، جوابیه ای از سوی مدیر این انتشاراتی بنام کشور به دست ما رسید که عینا" در زیر منتشر می شود. توضیح این که شراگیم یوشیج مدتی است در فضای مجازی با ادبیات چارواداری و خارج از ادب و اخلاق، به اتهام زنی علیه برخی نیماپژوهان از جمله سیروس طاهباز و محمد عظیمی و نیز مدیر انتشارات نگاه مشغول است.

اما متن توضیح مدیر انتشارات نگاه:

«رسم فرهنگ و ادب نیست که به آلوده دهنان پاسخ گفته شود، چه آنان که بند لیچاربافی و گنده گویی از پای برداشته ‌اند، ممکن است در کار خود وقیح‌تر و گستاخ‌تر هم شوند، اما اتهام زنی بدون سند و مدرک و پای نهادهای دولتی را به ماجرای نشر گشودن، امری قضایی و حقوقی و قابل پیگیری است.

نیمای بزرگ به گواهی آثارش هرگز پای از دایره ادب برون ننهاد و اشتلم نکرد. اما به مصداق فرزند آتش خاکستر است، از بازماندۀ بزرگی چون او نمی‌توانیم چندان انتظاری داشته باشیم.

شراگیم یوشیج که امروزه چنین زنجموره می‌کند، سالها خود ریزه خوار خوان انتشارات نگاه بوده و میلیونها تومان بابت حق چاپ آثار نیما از این انتشارات به جیب زده که مدارک آن در دفتر انتشارات نگاه موجود است و حاصل کارش نسخه ای مغلوط و غیر قابل چاپ بوده که به اعتبار نیما کنارش نهاده ایم.

ایشان که برای خود رسالت میراث خواری مادی نه چیزی بیشتر از نیما را قائلند، دارای چه میزان دانش و آگاهی از شعر فارسی است که مدعی تصحیح کار پدر خود می‌باشد. اگر هر آنچه که محمد عظیمی یا سیروس طاهباز انجام داده‌اند مغلوط است، چرا ایشان شرافتمندانه نسخه درست را روی سایت نمی‌گذارد تا که رسوا بشود هر که در او غش باشد.

ایشان فراموش کرده‌اند که خود چوب حراج به میراث پدر زده و همه دست نوشته‌ها و آثاری که از او در دست داشته فروخته و چون چند سال است می‌کوشد ناشری بیابد تا از مرده ریگ پدر چیزی به جیب بزند و نمی‌یابد تاب از دست داده و کف بر دهان آورده و هر یاوه‌ای را به نکبت کلمات رکیک می‌آراید و در فضای مجازی می‌پراکند، غافل از اینکه دانایان را آگاهی از آن بیش است که حتی لحظه‌ای بر درشت گویی وی درنگ کنند .

برای بار آخر به پاس حرمت نیمای بزرگ می‌گوییم که ایشان حد نگه دارد و تهمت نپراکند وگرنه از طریق مراجع قانونی به پاسخگویی برمی‌آییم.

با تشکر
علیرضا رییس دانا
مؤسسۀ انتشارات نگاه»