چهارشنبه 16 اسفند 1385-0:0

طعم گيلاس!

استفاده از الكل سفيد در ميان جوانان مازندراني گسترش يافته است.


 طى سال هاى اخير داروخانه هاى استان مازندران با تقاضاى بى شمارى از سوى افراد جوان براى خريد الكل سفيد مواجه شده اند، تقاضايى كه شايد غير طبيعى و فراتر از نيازهاى دارويى و بهداشتى بوده و نگران كننده به نظر مى رسد.

 بنابرشنيده ها در طول ايام هفته و به ويژه روزهاى منتهى به پايان هفته، فروش الكل سفيد به يكى از مهم ترين منابع درآمدى داروخانه ها تبديل شده است.
در همين راستا police نوشت:يك بررسى ساده در مورد فروش اين ماده توسط داروخانه هاي شهر تهران  نشان مى دهد به طور متوسط ماهانه هر داروخانه بيش از ۳۶۰ بطرى حاوى الكل سفيد در اختيار متقاضيان (كه غالباً در رده سنى زير ۲۵ سال هستند) قرار مى دهد.