دوشنبه 24 ارديبهشت 1386-0:0

چند سئوال از رئيس جديد سازمان جهادكشاورزي مازندران

ياداشتي از:"اميد. ز"- چالوس.


بالاخره با هر تدبيري كه بود آقاي تورنگ جاي آقاي خادم را در پست رياست سازمان جهادكشاورزي گرفت و بار ديگر براي ادامه خدمت از تهران به مركز برگشت.

سوالات زير به شدت در اذهان عمومي مطرح است:

 1- آقاي مهندس تورنگ با چه انگيزه اي مسئوليت اين سازمان را پذيرفت؟

 2- اگر جاي آقاي تورنگ در دفتر مركزي مهم بود چرا آن جا را رها كرده و به مازندران تشريف آوردند؟

 3- آيا مجبور به قبول اين مسئوليت شدند و براي تغيير ايشان در دفتر مركزي جهاد برنامه اي وجود داشت؟

4- برنامه آقاي تورنگ براي اداره بهتر دستگاه بزرگ كشاورزي چيست؟

5- آيا برنامه هاي آقاي تورنگ عدالت محور خواهد بود؟

 6- آيا در توزيع پست ها و نصب و انتصاب نيروها به شايستگي ها توجه خواهد شد يا همانند گذشته و در تاييد اعمال روساي سابق عمل خواهد شد؟

 7- آيا ميخ طويله هاي كهنه و ‌زنگ زده را بر خواهد داشت؟

 8- آيا ايشان نياز به ايجاد تحول را احساس مي كنند يا مانند ديگران فقط به اداره امور به طور باري به هر جهت ادامه خواهند داد؟

 9- آيا سياست هاي كاري ايشان مبتني بر زد و بند است يا به صورت انقلابي و در راستاي عدالت و انصاف عمل خواهد كرد؟

 10- آيا سازمان را به محل باج دهي به نمايندگان و برخي از دستگاه ها تبديل خواهند كرد و از افراد سفارش شده در پست هايشان حفاظت خواهد كرد يا با اراده اي قوي اين مسائل را از سازمان دور خواهد نمود؟

 11- چه مدت زمان براي نشان دادن يك تحول اساسي نياز دارند؟

 12- آيا مانند روساي سابق فقط به يك سري آمار در جهت نشان دادن كاركرد خودشان بسنده خواهند نمود؟

 13- آيا از اهرم هايي نظير اتحاديه هاي دامداران و ... براي توجيه عملكرد خود و تبليغ كاركرد خود استفاده خواهند نمود؟

14- آيا موضوع 2000 تن مرغ فراموش شده را هنوز قابل پيگيري مي دانند كه بالاخره چه بر سر آنان آمده است؟ آيا فكر مي كنند رئيس وقت در زد و بند با نيروهايي كه بايد به آنها باج مي داد بالاخره سر قضيه را گم كردند و دادگاه هم با اعمال فشار آنها نتوانست كاري بكند؟ آيا حاضر هستند اين مسئله را ريشه يابي كنند؟

 15- آيا مداخله برخي از دستگاهها را براي عزل و نصب نيروها مجاز خواهند دانست؟

16- آيا به تحقيقات اعتقادي دارند؟ اگر دارند در چه سطحي؟ آيا به خودكفايي اعتقاد دارند يا به افزايش عملكرد محصول و استفاده از مزيت نسبي؟

 17- آيا با علم روز كشاورزي صنعتي و مبتني بر تكنولوژي آشنايي دارند و يا لااقل طرفدار آن هستند يا با شعارهاي وزارتخانه اي فقط نسبت به تمكين سياست ها و تبعيت آز بالا دست ها خواهند پرداخت؟

 18- آيا علي رغم سياست هاي وزارتخانه حاضر هستند ارتباط تنگاتنگ و قوي با خانه كشاورز داشته باشند و نسبت به حمايت از انجمن هايي مثل انجمن برنج كشور اقدامي داشته باشند؟

 19- آيا نسبت به بكارگيري نيروهاي متخصص خانه كشاورز تمايل دارند؟

20- آيا به افراد شيادي كه با تاسيس شركت هايي به بهره برداري از داخل جهاد كشاورزي مشغول بودند و بعضاً دست آنها از جهاد كوتاه شده فرصت مجدد داده خواهد شد؟ (محض يادآوري توزيع كود، سم، تراكتور، سمپاش، امور اراضي، توليد نهال هاي زيتون، گردو و ...).

21- آيا زمينه هاي ارتكاب به تخلف را مجدداً باز خواهند كرد و همانند قضاياي مربوط به خريد بذر گياهان علوفه اي توسط شركت سه نفره كه يكي از آنها در مسئوليت يكي از منابع طبيعي هاي استان هستند موضوع را رها خواهند کرد؟ (سر بسته محض يادآوري ايشان).

22- آيا مي توانند قول دهند مشكلات نيروها را عادلانه حل و فصل خواهند كرد و در برقراري توازن بين نيروها از نظر دريافتي ها و استفاده از اضافه كار و حق ماموريت اقدامي را معمول خواهند داشت؟

23- و چندين و چند سوال ديگر؟

به اميد توفيق: اميد ز. كشاورزي ش. چالوس