يکشنبه 30 ارديبهشت 1386-0:0

سئوال از رييس جمهوري

دو نماينده مازندراني درجمع امضا كنندگان طرح سوال از رييس‌‏جمهوري قرار دارند.


 اكبر اعلمي، طرح سوال از محمود احمدي‌‏نژاد، رييس‌‏جمهوري كه 35 امضا داشت را در اختيار خبرنگاران قرار داد.

در ابتداي متن طرح سوال از رييس‌‏جمهور آمده است: امضا كنندگان طرح سوال از رييس‌‏جمهور ضمن تاكيد به رعايت مفاد سوگندنامه مذكور در اصل شصت و هفتم قانون‌‏اساسي و به منظور صيانت از حقوق ملت و تامين مصالح آنها با ملاحظه امانت و تقوي در انجام وظايف وكالت، طرح پيوست كه متضمن 16 بند سوال از رييس‌‏جمهور محترم مي‌‏باشد را دقيقا مطالعه و با در نظر گرفتن همه جوانب آگاهانه آن را امضا وتا پايان مراحل قانوني بر پيگيري و اجراي آن اصرار مي‌‏ورزند.


 انوشيروان محسني بندپي نماينده نوشهر، سيدسبحان حسيني نماينده گرگان، رمضانعلي صادق‌‏زاده نماينده رشت و ولي رعيت نماينده قائم‌‏شهر  از جمله نمايندگاني هستند كه خواستار طرح سؤال از رييس‌‏جمهور مي‌باشند.


ilna خبر داد: تنها اين عده از نمايندگان خواستار اعلام نام خود در رسانه‌ها شدند و همكاراني كه فعلاً با انتشار نام خود در رسانه‌ها موافق نيستند، به جز چند مورد، نوعاً از طيف موسوم به اصولگرا مي‌باشند.
نماينده تبريز گفت: اسامي كه اعلام شد، نمايندگاني هستند كه سوگند ياد كرده‌اند تا امضاء خود جهت طرح سؤال از رييس‌‏جمهور را پس نگيرند، همچنين اين عده از نمايندگان با انتشار نام خود در رسانه‌ها مخالفتي نداشتند.


اعلمي در حالي اسامي 35 نماينده خواستار سؤال از رييس‌‏جمهور را اعلام كرد كه مطابق آيين نامه براي طرح سؤال از رييس‌‏جمهور 72 نماينده بايد اين طرح را امضا كنند.