پنجشنبه 31 خرداد 1386-0:0

تعاونوا علي البر...

وزير گرگاني وزارتخانه تعاون تمامي وزراي گذشته تعاون كشور را در ساختمان صندوق تعاون كشور واقع در خيابان بزرگمهر تهران جمع كرد تا از تجربيات آنان براي ادامه فعاليت  وزارت خانه متبوعش استفاده كند.


 


محمد عباسي -نماينده اصولگراي سابق گرگان و وزير فعلي تعاون- بر خلاف مشي برخي از دولت مردان نهم ، كه تمامي اقدامات 16 سال گذشته دولت هاي قبل را زير سوال مي برند و در كمتر سخنراني آنان به سياست هاي  دولت هاي پيشين تاخته نمي شود با اين اقدام خود توجه بخش خبري بيست و سي شبكه دو را جلب كرد و اين شبكه گزارش ويژه چهار شنبه شب خود را به آن اختصاص داد.


در اين نشست شافعي اولين وزير تعاون كشور در زمان رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، حاجي و صوفي وزاري دو دوره دولت خاتمي هم حضور داشتند.(gorgannews)