دوشنبه 23 مهر 1386-0:0

كار هاي بدون حساب و كتاب

شهردار ساري گفت : سازمان آب و فاضلاب به تعهداتش عمل نکرده است.



سيد علي حجازي شهردار ساري با انتقاد شديد از عملكرد پيمانكاران سازمان آب و فاضلاب استان مازندران در ساري به راديو مازندران گفت : متأسفانه به علت قراردادهايي كه شهردار سابق با سازمان آب و فاضلاب استان داشته شاهد كنده كاري هاي بدون حساب و كتاب و عدم نظارت و دقت كافي در ترميم كنده كاري ها در ساري هستيم كه در بعضي از محلات ساري تأخير 50 روزه داشته است .

حجازي با بيان اينكه شهرداري ساري با توجه به وضعيت بي سازماني در ترميم كنده كاري ها جلوي كار آب و فاضلاب را گرفته است از متوسل شدن مسئولين اين سازمان به استاندار براي گرفتن مجوز خبر داد و گفت : با دخالت استاندار و فرماندار ساري مقرر شد كه مجوز كنده كاري به اداره آب و فاضلاب داده شود اما بايد ظرف 20 روز نسبت به ترميم كنده كاري هاي سطح شهر اقدام كند .

حجازي هم چنين به isna گفت : ما نظارت دقيق بر عملكرد ترميم كنده كاري ها خواهيم داشت اگر تخلفي مشاهده شود قاطعانه برخورد خواهيم كرد .

شهردار ساري گفت : وضعيت ترميم كنده كاري هاي اين سازمان بسيار ضعيف است و شاهد تخريب آن هستيم بايد در بعضي از خيابان هاي اصلي شهر روكش آسفالت كامل داشته باشيم .

وي گفت : وضعيت ترميم كنده كاري هاي اين سازمان بسيار ضعيف است و شاهد تخريب آن هستيم بايد در بعضي از خيابان هاي اصلي شهر روكش آسفالت كامل داشته باشيم .

حجازي افزود : شهروندان بايد بدانند سازمان آب و فاضلاب به تعهداتش عمل ننموده و همه انتقادات معطوف به سازمان مربوطه مي باشد و در حال حاضر هم كنده كاري ها هم ترميم كنده كاري ها بايد به صورت شبانه باشد .

شهردار ساري گفت : استاندار مازندران هم خواستار تسريع در حل مشكلات شهر و شتاب مناسب با كيفيت عالي در كنده كاري ها و ترميم كنده كاري ها سازمان آب و فاضلاب مي باشد.