چهارشنبه 17 بهمن 1386-0:0

تبليغات سالني هم ممنوع شد

مديركل تربيت بدني استان مازندران گفت: كانديداها نمي توانند از سالن هاي ورزشي استفاده تبليغاتي كنند.


 امير پريچهره افزود: اين ابلاغيه شامل سالن هاي دولتي و در اختيار بخش خصوصي مي شود.(farsnews)