چهارشنبه 17 بهمن 1386-0:0

پخش سريال تکراري سرقت از دكل در کجور!

بارديگر كابل هاي رابط دكل فرستنده تلويزيوني دركجور به سرقت رفت.

 


 حوالي ساعت 6 صبح روز دوشنبه در حالي كه عده اي ازمردم كندلوس و روستاهاي حومه آن مشغول تماشاي برنامه هاي تلويزيوني بودند،به يك باره با قطع تصاوير تلويزيوني مواجه شدند.

 مردم ابتدا تصور كردند كه به علت بارش برف و نشستن آن بر روي ديش فرستنده تلويزيوني، تصاوير قطع شده است.

 با روشن تر شدن هوا عده اي خود را به دكل فرستنده تلويزيوني صداوسيما در روستاي خوشل رساندند تا برف ها را از روي ديش فرستنده پاك کنند كه در كمال ناباوري با قطع و سرقت كابل هاي رابط بين دكل و ديش فرستنده روبه رو شدند.

 سارق يا سارقان علاوه بر سرقت كابل هاي فرستنده تلويزيوني به چند منزل مسكوني در روستاهاي پيده و خوشل نيز دستبرد زده، سيمها و كابل هاي برق خانگي را نيز به سرقت بردند.

 همچنين در اين روستاها به سراغ چندين تير برق نيز رفته و با قطع برق روستاها سيم هاي مسي آنها را به سرقت بردند.

 چندي پيش و درآبان ماه 86 نيز چنين اتفاقي درهمين مناطق رخ داده بود:

 (http://www.mazandnume.com/?PNID=V7887 )
محمدحسين ملايي كندلوسي - (kandelous_village@yaho.com)