چهارشنبه 17 بهمن 1386-0:0

قصه اي نه تازه

تبليغات انتخابات و مسايل مربوط به تاييد و رد صلاحيت داوطلبان، نگاه ها را از قطع دوباره گاز در شهرهاي مرکزي استان ، دور کرده است. 


مردم شهرهاي قائم شهر وساري از ديروز با افت وقطع فشار گاز روبه رو هستند.سرماي چندروز گذشته باعث افزايش مصرف و به تبع آن افت وقطع فشار گاز شده است.

نبود گاز دوباره مردم را وادار کرده است دوباره به استفاده از سوخت هايي مثل نفت روي آورند.دست کاري در علمک هاهم اقدام ديگر مردم سرمازده است.