يکشنبه 28 بهمن 1386-0:0

سريال سرقت در کجور پاياني ندارد

 سارقان  سيم هاي برق و كابل هاي رابط بين دكل فرستنده و ديش راديو وتلويزيون را درمنطقه خوشل کجور  به سرقت بردند.


سرقت هاي اخيردر منطقه كجور هم براي خودش حكايتي شده، موجبات نگراني مردم منطقه را فراهم کرده است.

 چند روز قبل خبر سرقت از دکل راديو وتلويزيون را در كجور درج كرديم اما باز هم خبر رسيده كه سارقان با استفاده از نبودن سكنه در منطقه اقدام به سرقت سيم هاي برق کردند و كابل هاي رابط بين دكل فرستنده و ديش را درمنطقه خوشل به سرقت بردند.

 سارقان شبانه و با استفاده از ابزارآلات مخصوص سيم هاي برق در محدوده بيرون روستاي كندلوس را قطع کرده،به سرقت بردند.

 سرقت هاي پي در پي دراين منطقه که به صورت سريال در آمده، بسيار نگران كننده است. آنچه قابل توجه است آشنا و احتمالا ساكن بودن سارق يا سارقان به مکان است که به محض وجود شرايط مناسب، اقدام به سرقت مي كنند.
محمدحسين ملايي كندلوسي - (kandelous_village@yahoo.com)