دوشنبه 13 اسفند 1386-0:0

پستي ديگر براي کردان

وزير نفت، دکتر علي کردان را سرپرست معاونت منابع انساني و پژوهش وزارت نفت کرد.طي حکمي علي کردان -قائم‌مقام‌ وزارت نفت-با حفظ سمت سرپرست معاونت منابع انساني و پژوهش وزارت نفت شد.وي جانشين معظمي در اين سمت شد.