چهارشنبه 22 اسفند 1386-0:0

مشايي صاحب"پارسه" مي شود

 معاون مازندراني رئيس جمهور، متولي و و مدير خبرگزاري شهري پارسه مي شود.


شنيده ها حاکي است دولت در حال راه اندازي يک خبرگزاري با نام «پارسه» جهت فعاليت تخصصي در حوزه شهري با محوريت انتقاد از عملکرد مديريت فعلي شهرداري تهران هستند.

 متولي تاسيس و مديريت اين خبرگزاري «رحيم مشايي» معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي خواهد بود.اين خبرگزاري به دنبال جذب افراد شاغل در رسانه هاي اصلاح طلب است. گفته مي شود محل اين خبرگزاري نيز در محل خبرگزاري ميراث فرهنگي خواهد بود.

پارسه هم اکنون نشريه داخلي سازمان گردشگري وميراث فرهنگي است که در 4 رنگ منتشر مي شود.(parsene+etamaad)