پنجشنبه 23 اسفند 1386-0:0

ويژگي هاي نماينده اصلح

يادداشتي از:علي اصغر يوسف نژاد،نامزد انتخابات مجلس از حوزه ساري.


الف : پشتوانه علمي و دانشگاهي و رويكرد پژوهشي بزرگترين نقطه اتكاي نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي در تصميم گيري ها است ، وهمچنين سابقه حضور در صنف ها و تشكلهاي مختلف صنعتي و كارگري و كشاورزي ، سبب اشراف و تسلط نماينده با مشكلات اقشار مبتلابه آن مشكلات است .

ب : پايبندي نماينده به ريشه هاي مردم ، همواره از ويژگي هاي اصلي موكلين است و براي حل مشكلات مردم و برون رفت كشور از تنگناهاي اقتصادي و معيشتي ، بايد به اصل كار و سرمايه گذاري مولد توجه كند .

ج : اعتقاد به حضور پر رنگ و مستمر نسل جوان و بانوان جامعه اسلامي در تصميم گيري هاي خرد وكلان به گونه موثر .

د : رويكرد گسترش فضاي نقد ، تعامل سياسي و فرهنگي در جامعه رويكرد قائل به كرامات مردم است و اعتقاد دارم دانش تخصص و تجربه ، مشخصه اصلي يك نماينده مقتدر و پويا است .

ه : معتقدم عوامل موفقيت به خصوص براي نماينده هايي كه وارد مجلس مي شوند دانش ، تخصص وتجربه است و با تجربه ديروز ، دانش امروز مردم مي توانند به روزهاي پر اميد و روشن شهر وديار خودشان اميدوار باشند .

ويژگي هاي نماينده مركز استان :

الف : نماينده مردم متمدن و با ريشه و بيش از 2 هزار ساله ساروي ، مي بايست صاحب برجستگي هايي نسبت به ساير نمايندگان استان باشد و معتقدم ساري شايسته نماينده قوي ، كارآمد و مقتدر است .

ب : تجربه ديروز و دانش امروز ، نويد بخش روزهاي روشن فردا براي مردم ساري است .

ج : صندلي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي شهرستان ساري ، بايد نقطه معرفي شهروندان ساروي و مازندراني به عنوان مردمي پويا ، شجاع و توانمند در عرصه هاي مختلف تصميم گيري باشد .

د : كرسي نمايندگي ساري در مجلس بايد متضمن پويايي ، فريادگري و شجاعت در عين متانت باشد و از ساكت بودن و بي اثر بودن بايد پرهيز شود.